Ktl-icon-tai-lieu

khiếm thính

Được đăng lên bởi nguyen thi bich yen
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 990 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Họ và tên : Hoàng Thu Liễu
Lớp
: 10 CĐ ĐB
Khoa : Giáo Dục Đặc Biệt

BÀI ĐIỀU KIỆN MÔN
NGÔN NGỮ KÍ HIỆU
Câu 1: Lịch sử phát triển ngôn ngữ kí hiệu?
Vào thế kỷ thứ 16 Geronimo Cardano một bác sĩ ở Padua mi ền b ắc
nước Ý tuyên bố rằng mọi người điếc có thể giao tiếp được v ới m ọi ng ười
bằng cách kết hợp có hệ thống một số ký hiệu được quy ước. Đến năm
1620 quyển sách đầu tiên giảng dạy về ngôn ngữ ký hiệu cho ng ười
khiếm thính có bảng chữ cái đầy đủ được Juan Pablo de Bonet xuất bản.
Năm 1755 Abbe Charles Michel de L'épée, Paris thành l ập tr ường
học đầu tiên miễn phí cho người khiếm thính. Mọi người khiếm thính có
thể giao tiếp với nhau và với người bình thường thông qua các c ử ch ỉ, d ấu
hiệu của đôi bàn tay và phương pháp đánh vần bằng nh ững ngón tay.
Abbe là một người cực kỳ sáng tạo, bước đầu ông học hỏi các ký hi ệu
giao tiếp hỗn tạp của một câu lạc người khiếm thính ở Paris. Sau đó ông
chỉnh sửa sắp xếp chúng lại một cách hợp lý, bỏ đi những động tác th ừa,
thêm vào những ký hiệu của riêng ông. Kết quả là đã có m ột phiên b ản
ngôn ngữ ký hiệu hoàn chỉnh tiêu chuẩn hiệu quả ra đời giúp ng ười khi ếm
thính không còn cô đơn giữa thế giới im lặng. Hệ thống ngôn ng ữ này
được người Pháp nồng nhiệt chào đón và phát triển cho đến ngày hôm
nay. Nó được gọi là FSL tức French Sign Language để phân bi ệt v ới các
ngôn ngữ khác như BSL (British Sign Language) hay AFL (American Sign
Language).
Năm 1826 Thomas Gallaudet ng ười sáng lập tr ường khiếm thính
Hartford đã đem FSL đến Mỹ. Tại đây FSL được kết hợp thêm với các h ệ
thống ký hiệu ở địa phương để tạo ra ASL. ASL là ngôn ng ữ ph ổ bi ến th ứ
tư ở Bắc Mỹ được hơn nửa triệu người Mỹ và Canada sử dụng. Một người
khiếm thính sẽ dễ dàng học các ngôn ngữ ASL, BSL hay FSL b ởi vì đây là
thứ ngôn ngữ của khái niệm chứ không phải tiếng Anh, tiếng Pháp, ti ếng
Nhật. Về cơ bản nó là thứ ngôn ngữ ghi ý chứ không phải ghi âm.
Năm 1924: tổ chức World Games đầu tiên dành cho người điếc. Bắt
đầu phát triển Gestuno (ngôn ngữ ký hiệu chuẩn quốc tế).
Năm 1951: Đại hội đầu tiên của Liên hiệp Người Điếc Thế
giới (WFD) diễn ra tại Roma.

Năm 1960: William Stokoe, người Mỹ, xuất bản cuốn sách ngôn ngữ
học đầu tiên về ngôn ngữ ký hiệu Mỹ (American Sign Language - ASL).
Tuy nhiên nhược điểm của ngôn ngữ ghi ý là rất khó để diễn đạt
những khái niệm trừu tượng, cũng như tính kém phong phú trong vi ệc
miêu tả sự vật hiện tượng. Vào năm 1966 hệ thống ngôn ng ữ ký hi ệu ghi
âm được phát triển bởi nhà vật lý người Mỹ R. Orin Cornet...
Họ và tên : Hoàng Thu Liễu
Lớp : 10 CĐ ĐB
Khoa : Giáo Dục Đặc Biệt
BÀI ĐIỀU KIỆN MÔN
NGÔN NGỮ KÍ HIỆU
Câu 1: Lịch sử phát triển ngôn ngữ kí hiệu?
Vào th k th 16 Geronimo Cardano m t bác s Padua mi n b cế ĩ
n c Ý tuyên b r ng m i ng i i c th giao ti p c v i m i ng iướ ố ằ ườ đế ế đượ ườ
b ng cách k t h p h th ng m t s hi u c quy c. n n m ế đượ ướ Đế ă
1620 quy n sách u tiên gi ng d y v ngôn ng hi u cho ng i đầ ườ
khi m thính có b ng ch cái y c Juan Pablo de Bonet xu t b n.ế đầ đủ đượ
N m 1755 Abbe Charles Michel de L'épée, Paris thành l p tr ngă ườ
h c u tiên mi n p cho ng i khi m thính. M i ng i khi m thính đ ườ ế ườ ế
th giao ti p v i nhau và v i ng i bình th ng thông qua các c ch , d u ế ư ườ
hi u c a ôi bàn tay ph ng pháp ánh v n b ng nh ng ngón tay. đ ươ đ
Abbe m t ng i c c k sáng t o, b c u ông h c h i các hi u ườ ư đầ
giao ti p h n t p c a m t câu l c ng i khi m thính Paris. Sau ó ôngế ườ ế đ
ch nh s a s p x p chúng l i m t ch h p lý, b i nh ng ng tác th a, ế đ độ
thêm o nh ng hi u c a riêng ông. K t qu ã m t phiên b n ế đ
ngôn ng hi u hoàn ch nh tiêu chu n hi u qu ra i giúp ng i khi m đờ ườ ế
thính không còn n gi a th gi i im l ng. H th ng ngôn ng nàyđơ ế
c ng i Pháp n ng nhi t chào ón phát tri n cho n ngày hômđư ườ đ đế
nay. c g i FSL t c French Sign Language phân bi t v i cácđượ để
ngôn ng khác nh BSL (British Sign Language) hay AFL (American Sign ư
Language).
N m 1826 Thomas Gallaudet ng i sáng l p tr ng khi m thínhă ườ ườ ế
Hartford ã em FSL n M . T i ây FSL c k t h p thêm v i các hđ đ đế đ đượ ế
th ng hi u a ph ng t o ra ASL. ASL là ngôn ng ph bi n th đị ươ để ế
t B c M c h n n a tri u ng i M và Canada s d ng. M t ng iư đượ ơ ườ ườ
khi m thính s d dàng h c các ngôn ng ASL, BSL hay FSL b i ây làế đ
th ngôn ng c a khái ni m ch không ph i ti ng Anh, ti ng Pháp, ti ng ế ế ế
Nh t. V c b n nó là th ngôn ng ghi ý ch không ph i ghi âm. ơ
N m ă 1924: tổ chức World Games đầu tiên dành cho người điếc. Bắt
đầu phát triển Gestuno (ngôn ngữ ký hiệu chuẩn quốc tế).
Năm 1951: Đại hội đầu tiên của Liên hiệp Người Điếc Thế
giới (WFD) diễn ra tại Roma.
khiếm thính - Trang 2
khiếm thính - Người đăng: nguyen thi bich yen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
khiếm thính 9 10 34