Ktl-icon-tai-lieu

Khóa học Luyện thi Pen-M môn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng

Được đăng lên bởi tuyettrinh140297
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 535 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học Luyện thi Pen-M môn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng

Facebook: Lyhung95

TỔNG ÔN DAO ĐỘNG CƠ – ĐỀ 2
Thầy Đặng Việt Hùng
Câu 1: Một con lắc lò xo đặt theo phương ngang gồm vật nhỏ khối lượng 0,02 kg và lò xo có độ cứng 2 N/m. Hệ số
ma sát giữa vật và giá đỡ vật là 0,1. Ban đầu giữ cho vật ở vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động tắt
dần. Lấy g = 10 m/s2. Trong quá trình dao động lò xo có độ dãn lớn nhất là
A. 6 cm.
B. 9 cm.
C. 8 cm.
D. 7 cm.
Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ cong S0 nhỏ. Lấy mốc thế
năng ở vị trí cân bằng. Khi con lắc chuyển động nhanh dần theo chiều dương đến vị trí có động năng bằng hai thế năng
thì li độ cong s của con lắc bằng
A.

S0
2

.

B. −

S0
2

C.

S0
3

.

D. −

S0
3

.

Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hoà dọc theo một trục Ox nằm ngang với chu kỳ T. Nếu đưa con lắc lên xe
đang chạy trên mặt đường nằm ngang với gia tốc 5 m/s2, con lắc vẫn dao động điều hoà theo phương nằm ngang và ta
nhận thấy ở vị trí cân bằng mới cách vị trí cân bằng cũ 2 cm. Bỏ qua mọi ma sát. Chu kỳ T bằng
A. 0,397 s.
B. 3,972 s.
C. 0,297 s.
D. 0,266 s.
Câu 4: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, điểm treo cố định, dao động với tần số 5 Hz, trong một chu kì dao động
khoảng thời gian lò xo bị dãn gấp 2 lần thời gian bị nén. Lấy π2 = 10 , g = 10 m/s2. Gia tốc cực đại của vật bằng
A. 20 cm/s2.
B. 40 m/s2.
C. 30 m/s2.
D. 20 m/s2.
Câu 5: Tại một vị trí địa lý, con lắc đơn có chiều dài dây treo l1 dao động điều hòa với tần số 3 Hz, con lắc đơn có
chiều dài l2 dao động điều hòa với tần số 4 Hz. Xác định tần số dao động của con lắc đơn có chiều dài dây treo là l = l1
+ l 2.
A. 5 Hz
B. 3,5 Hz
C. 7 Hz
D. 2,4 Hz
Câu 6: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục tọa độ nằm ngang Ox với chu kì T, vị trí cân bằng và mốc thế năng ở
gốc tọa độ. Khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc động năng cực đại đến lúc động năng và thế năng của vật bằng nhau
là
A.

3T
.
8

B.

T
.
12

C.

T
.
8

D.

T
.
4

Câu 7: Chọn câu sai khi nói về lực kéo về trong dao động điều hoà:
A. Đối với con lắc lò xo, lực kéo về không phụ thuộc vào khối lượng vật.
B. Luôn hướng về vị trí cân bằng.
C. Luôn đổi chiều khi vật ở vị trí biên.
D. Đối với con lắc đơn, lực kéo về phụ thuộc vào khối lượng vật.
Câu 8: Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k1 thì dao động điều hòa với chu kì là 0,4 s; khi treo vật m
đó vào lò xo có độ cứng là k2 thì dao động điều hòa với chu kì là 3 s. Khi treo vật m đó vào hệ hai lò xo k1 và k2 ...
Khóa hc Luyn thi Pen-M môn Vt líThy Đặng Vit Hùng Facebook: Lyhung95
Tham gia các khóa Luyn thi môn Vt lí (PEN) ti Hocmai.vn để đạt kết qu cao nht trong k THPT Quc gia 2015
TỔNG ÔN DAO ĐỘNG CƠ – ĐỀ 2
Thy Đặng Vit Hùng
Câu 1: Mt con lc xo đặt theo phương ngang gm vt nh khi lượng 0,02 kg xo độ cng 2 N/m. H s
ma sát gia vt giá đỡ vt 0,1. Ban đầu gi cho vt v trí xo b nén 10 cm ri th nh cho vt dao động tt
dn. Ly g = 10 m/s
2
. Trong quá trình dao động lò xo có độn ln nht là
A. 6 cm. B. 9 cm. C. 8 cm. D. 7 cm.
Câu 2: Ti nơi gia tc trng trường g, mt con lc đơn dao động điu hòa vi biên độ cong S
0
nh. Ly mc thế
năng v trí cân bng. Khi con lc chuyn động nhanh dn theo chiu dương đến v tríđộng năng bng hai thế năng
thì li độ cong s ca con lc bng
A.
0
.
2
S
B.
0
2
S
C.
0
.
3
S
D.
0
.
S
Câu 3: Mt con lc xo dao động điu hoà dc theo mt trc Ox nm ngang vi chu k T. Nếu đưa con lc lên xe
đang chy trên mt đường nm ngang vi gia tc 5 m/s
2
, con lc vn dao động điu hoà theo phương nm ngang và ta
nhn thy v trí cân bng mi cách v trí cân bng cũ 2 cm. B qua mi ma sát. Chu k T bng
A. 0,397 s. B. 3,972 s. C. 0,297 s. D. 0,266 s.
Câu 4: Mt con lc xo treo thng đứng, đim treo c định, dao động vi tn s 5 Hz, trong mt chu dao động
khong thi gian lò xo b dãn gp 2 ln thi gian b nén. Ly
2
10
π =
, g = 10 m/s
2
. Gia tc cc đại ca vt bng
A. 20 cm/s
2
. B. 40 m/s
2
. C. 30 m/s
2
. D. 20 m/s
2
.
Câu 5: Ti mt v trí địa , con lc đơn chiu dài dây treo l
1
dao động điu hòa vi tn s 3 Hz, con lc đơn
chiu dài l
2
dao động điu hòa vi tn s 4 Hz. Xác định tn s dao động ca con lc đơn có chiu dài dây treo là l = l
1
+ l
2
.
A. 5 Hz B. 3,5 Hz C. 7 Hz D. 2,4 Hz
Câu 6: Mt vt dao động điu hòa dc theo trc ta độ nm ngang Ox vi chu kì T, v trí cân bng và mc thế năng
gc ta độ. Khong thi gian ngn nht k t lúc động năng cc đại đến lúc động năng và thế năng ca vt bng nhau
A.
3T
8
. B.
12
. C.
T
8
. D.
T
4
.
Câu 7: Chn câu sai khi nói v lc kéo v trong dao động điu hoà:
A. Đối vi con lc lò xo, lc kéo v không ph thuc vào khi lượng vt.
B. Luôn hướng v v trí cân bng.
C. Luôn đổi chiu khi vt v trí biên.
D. Đối vi con lc đơn, lc kéo v ph thuc vào khi lượng vt.
Câu 8: Mt vt khi lượng m treo vào xo có độ cng k
1
tdao động điu hòa vi chu kì 0,4 s; khi treo vt m
đó vào xo độ cng k
2
thì dao động điu hòa vi chu kì là 3 s. Khi treo vt m đó vào h hai xo k
1
k
2
mc
ni tiếp vi nhau thì dao động điu hòa vi chu kì bng
A. 2,4 s. B. 5 s. C. 7 s. D. 3,5 s.
Câu 9: Cho mt con lc lò xo dao động điu hoà, trong đó độ cng ca lò xo 50 N/m. Ti thi đim t
1
, li độ và vn
tc ca vt ln lượt 4 cm và 80
3
cm/s. Ti thi đim t
2
, li độ vn tc ca vt ln lượt -4
2
cm 80
2
cm/s. Khi lượng ca vt nng là
A. 125 g. B. 500 g. C. 250 g. D. 200 g.
Câu 10: Mt qu cu nh khi lượng 100 g, treo vào đầu mt xo độ cng 50 N/m. T v trí cân bng truyn cho
qu cu mt năng lượng E = 22,5 (mJ) cho qu nng dao động điu hòa theo phương thng đứng, xung quanh v trí
cân bng. Ly g = 10 m/s
2
. Khi lc đàn hi lò xo có đ ln nh nht thì qu nng cách v trí cân bng mt đon
A. 0 cm. B. 2 cm. C. 3 cm. D. 5 cm.
Câu 11: Mt con lc xo nm ngang, vt nng khi lượng m đang dao động điu hòa vi biên độ A. Khi vt đang
li độ x = A, người ta th nh lên vt m mt vt khác cùng khi lượng và hai vt dính cht vào nhau. Biên độ dao động
mi ca con lc là
A. A. B. A/2. C.
A 2
. D.
2/A
.
Câu 12: Hai vt A và B có cùng khi lượng 1 kg và có kích thước nh được ni vi nhau bi si dây mnh nh dài 10
cm, hai vt đưc treo vào lò xo độ cng k = 100 N/m ti nơi có gia tc trng trường g = 10 m/s
2
. Ly
2
10
π =
. Khi
h vt và lò xo đang v trí cân bng người ta đốt si dây ni hai vt và vt B s rơi t do còn vt A s dao động điu
hòa. Ln đầu tiên vt A lên đến v trí cao nht thì khong cách gia hai vt bng
A. 20 cm. B. 80 cm. C. 70 cm. D. 50 cm.
Khóa học Luyện thi Pen-M môn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng - Trang 2
Khóa học Luyện thi Pen-M môn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng - Người đăng: tuyettrinh140297
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Khóa học Luyện thi Pen-M môn Vật lí – Thầy Đặng Việt Hùng 9 10 399