Ktl-icon-tai-lieu

KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC

Được đăng lên bởi Nhân Hà
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 390 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2014
ĐỀ CHÍNH THỨC
Môn: SINH HỌC; Khối B
(Đề thi có 06 trang)
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Họ, tên thí sinh: ......................................................................
Mã đề thi 401
Số báo danh: ...........................................................................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một gen có khối lượng 186000 đvC. Trên mạch một của gen có tỉ lệ A = 2T = 6/5G = 9/10X.
Số lượng nuclêôtit mỗi loại trên gen là
A. A = T = 175; G = X = 135.
B. A = T = 150; G = X = 160.
C. A = T = 160; G = X = 150.
D. A = T = 135; G = X = 175.
Câu 2: Những con ong mật lấy phấn và mật hoa, nhưng đồng thời nó cũng giúp cho sự thụ phấn của
hoa được hiệu quả hơn. Quan hệ của hai loài này là
A. cộng sinh.
B. hợp tác.
C. hội sinh.
D. ký sinh.
Câu 3: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Theo lý thuyết, phép
lai nào sau đây có khả năng cho nhiều loại kiểu gen nhất ở đời con?
A. AaBbXDXd x AaBbXDY.
B. AabbXDXd x aaBbXdY.
AB D d Ab d
C. AaBbDd x AaBbDd.
D.
X X x
X Y.
ab
aB
Câu 4: Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến trong tạo giống nhằm
A. nâng cao năng suất lên trên mức trần hiện có của giống.
B. gây đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể.
C. tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn giống.
D. gây ra sự sao chép nhầm lẫn hoặc làm biến đổi cấu trúc gen.
Câu 5: Trong quá trình phát sinh sự sống trên trái đất, sự sống chỉ thể hiện khi
A. xuất hiện đồng thời các đại phân tử ADN, ARN, prôtêin.
B. xuất hiện các đại phân tử ARN, ADN có khả năng tự nhân đôi.
C. xuất hiện các phân tử prôtêin và các axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi.
D. có sự tương tác giữa các đại phân tử trong một tổ chức nhất định là tế bào.
Câu 6: Gen của sinh vật nào sau đây có cấu trúc phân mảnh?
A. Nấm men.
B. E.coli.
C. Vi sinh vật.
D. Vi khuẩn lam.
Câu 7: Theo quan niệm hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào quần thể
A. làm thay đổi tần số các alen không theo một hướng nhất định.
B. làm tăng tính đa dạng của quần thể.
C. không làm thay đổi tần số các alen của quần thể.
D. làm tăng tần số kiểu gen đồng hợp tử và làm giảm tần số kiểu gen dị hợp tử.
Câu 8: Khi dùng một loại thuốc trừ sâu mới, dù với liều lượng cao cũng không hi vọng tiêu diệt được
toàn bộ số sâu bọ cùng một lúc. Điều này có thể được giải thích dựa vào
A. tính đa hình về kiểu gen của quần thể giao phối.
B. bản thân chúng có khả năng thích ứng v...
Họ, tên thí sinh: ......................................................................
Số báo danh: ...........................................................................
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Một gen khối ợng 186000 đvC. Trên mạch một của gen t lệ A = 2T = 6/5G = 9/10X.
Số lượng nuclêôtit mỗi loại trên gen là
A. A = T = 175; G = X = 135. B. A = T = 150; G = X = 160.
C. A = T = 160; G = X = 150. D. A = T = 135; G = X = 175.
Câu 2: Những con ong mật lấy phấn và mật hoa, nhưng đồng thời cũng giúp cho sthụ phấn của
hoa được hiệu quả hơn. Quan hệ của hai loài này là
A. cộng sinh. B. hợp tác. C. hội sinh. D. ký sinh.
Câu 3: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn. Theo thuyết, phép
lai nào sau đây có khả năng cho nhiều loại kiểu gen nhất ở đời con?
A. AaBbX
D
X
d
x AaBbX
D
Y. B. AabbX
D
X
d
x aaBbX
d
Y.
C. AaBbDd x AaBbDd. D.
ab
AB
X
D
X
d
x
aB
Ab
X
d
Y.
Câu 4: Xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến trong tạo giống nhằm
A. nâng cao năng suất lên trên mức trần hiện có của giống.
B.y đột biến gen hoặc đột biến nhiễm sắc thể.
C. tạo nguồn vật liệu khởi đầu cho chọn giống.
D. gây ra sự sao chép nhầm lẫn hoặc làm biến đổi cấu trúc gen.
Câu 5: Trong quá trình phát sinh sự sống trên trái đất, sự sống chỉ thể hiện khi
A. xuất hiện đồng thời các đại phân tử ADN, ARN, prôtêin.
B. xuất hiện các đại phân tử ARN, ADN có khả năng tnhân đôi.
C. xuất hiện các phân tprôtêin và các axit nuclêic có khả năng tự nhân đôi.
D.sự tương tác giữa các đại phân tử trong một tổ chức nhất định là tế bào.
Câu 6: Gen của sinh vt nào sau đây cấu trúc phân mảnh?
A. Nấm men. B. E.coli. C. Vi sinh vật. D. Vi khuẩn lam.
Câu 7: Theo quan niệm hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên tác động vào quần thể
A. làm thay đổi tần số các alen không theo một ớng nhất định.
B. làm tăng tính đa dạng của quần thể.
C. không làm thay đổi tần số các alen của quần thể.
D. làm tăng tần skiểu gen đồng hợp tử và làm gim tần số kiểu gen d hợp t.
Câu 8: Khi ng một loại thuốc trsâu mới, dù với liều lượng cao cũng không hi vọng tiêu diệt được
toàn bộ số sâu bọ cùng một lúc. Điều này thể được giải thích dựa vào
A. tính đa hình vkiểu gen của quần thể giao phối.
B. bản tn chúng có khả năng tch ứng với sự thay đổi của điều kiện môi trường.
C. khả năng thích ứng trực tiếp bằng các đột biến mới xuất hiện.
D. khả năng thích nghi của sâu hại khi môi trường sống thay đổi.
Câu 9: Trong chu trình nitơ, vi khuẩn phản nitrat có vai trò
A. chuyển hóa
3
NO thành
4
NH . B. chuyển hóa
2
NO thành
3
NO .
C. chuyển hóa
3
NO thành
2
N . D. chuyển hóa
4
NH thành
3
NO .
Câu 10: Ở một loài thực vật, một đột biến gen trong lạp thể làm cho quá trình tng hợp diệp lục không
thc hiện được. Lạp thể chứa đột biến này có màu trắng. Cây chứa gen bình thường và gen đột biến
màu xanh khảm trắng (lá đốm). Nếu cho y lá đốm thphấn cho y xanh, kết quả thu được của
phép lai
A. 100% câyđốm. B. 50% cây lá đốm : 50% cây lá xanh.
C. 100% cây lá xanh. D. 75% câyđốm : 25% cây lá xanh
.
Câu 11: Một gen sinh vật nhân thực nhân đôi liên tiếp mt số lần đã sdụng 7950 nuclêôtit tdo.
Biết chiều dài của gen bằng 4505A
o
. Số lần nhân đôi của gen là
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2014
Môn: SINH HỌC; Khối B
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
đ
ề thi
4
01
Trang 1/6 - Mã đề thi 401
401
www.DeThiThuDaiHoc.com
FB.com/ThiThuDaiHoc
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC - Người đăng: Nhân Hà
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN ĐỀ THI KIỂM TRA KIẾN THỨC NĂM 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC 9 10 484