Ktl-icon-tai-lieu

Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán 02. PP ĐẶT HAI ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – P2

Được đăng lên bởi haynhovetui
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 341 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khóa học LTĐH NÂNG CAO – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
02. PP ĐẶT HAI ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – P2
Thầy Đặng Việt Hùng

Dạng 2: Đặt hai ẩn đưa về hệ phương trình
+) Xét phương trình A 3 ax + b + B cx + d = C
3
u = 3 ax + b
u = ax + b
Khi đó ta đặt 
⇒ 2

→ f (u 3 ; v 2 ) = 0
v = cx + d ; v ≥ 0 v = cx + d

 Au + Bv = C
Kết hợp với phương trình ban đầu ta được hệ phương trình 
⇒ u; v 
→x
3
2
 f (u ; v ) = 0
+) Xét phương trình x n + a = b n bx − a
Khi đó ta đặt

n

bx − a = t ⇒ bx − a = t n

 x n + a = bt
Ta có hệ phương trình đối xứng loại 2 theo ẩn x và t:  n
⇒ x; t 
→x
t + a = bx

Bài 1: [ĐVH]. Giải các phương trình
a)

4

56 − x + 4 x + 41 = 5

b) 3 1 − x + 3 1 + x = 2

Đ/s: x = 40; x = −25
Đ/s: x = 0

Bài 2: [ĐVH]. Giải các phương trình
a)
b)

4

x +8 + 4 x −8 = 2

Đ/s: x = 8

5 − 4x + 3 x + 7 = 3

Đ/s: x = 1

Bài 3: [ĐVH]. Giải các phương trình
a)

3 − 2 x + 3 5 + 3x = 3

b) 2 x 2 − 6 x + 10 − 5( x − 2) x + 1 = 0

Đ/s: x = 1; x = −23; x = −

13
8

Đ/s: x = 3; x = 8

Bài 4: [ĐVH]. Giải các phương trình
a) x 2 − 2 x − 3 = x + 3

Đ/s: x =

b) 4 x 2 + 4 x − 3 = 2 x + 5

Đ/s: x =

3 + 17
1 − 13
;x =
2
2
17 − 1
−3 − 13
;x =
4
4

Bài 5: [ĐVH]. Giải các phương trình

Tham gia các gói học trực tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán tại Moon.vn để đạt điểm số cao nhất trong kỳ TSĐH !

Khóa học LTĐH NÂNG CAO – Thầy ĐẶNG VIỆT HÙNG

Facebook: LyHung95

a) 9 x 2 − 6 x − 5 = 3 x + 5

4
1 − 21
Đ/s: x = ; x =
3
6

b) x 2 + 1 = 3 3 x − 1

Đ/s: x =

3± 5
2

a) x 2 − 2 = 5 2 x − 1

Đ/s: x =

5 + 33
2

b) 18 x 2 + 6 x − 29 = 12 x + 61

Đ/s: x =

Bài 6: [ĐVH]. Giải các phương trình

15
−1 − 14
;x =
3
3

Bài 7: [ĐVH]. Giải các phương trình
1
−5 − 21
Đ/s: x = ; x =
3
6

a) 9 x 2 + 12 x − 2 = 3 x + 8
b)

3

x − 9 = x 2 − 6 x + 15

HD: Đặt

3

x − 9 = y − 3 
→ x =1

Bài 8: [ĐVH]. Giải các phương trình
a)

3

81x − 8 = x3 − 2 x 2 +

HD: Đặt

3

4
x−2
3

81x − 8 = 3 y − 2 
→ x = 0; x =

3± 2 6
3

b) x3 + 3 x 2 − 3 3 3 x + 5 = 1 − 3 x

Đ/s: x = 1; x = −2

Bài 9: [ĐVH]. Giải các phương trình
a) 2 3 x 2 + 3x − 3 = 81x3 − 13x 2 + 7 x
b)

3

Đ/s: x = 1; x =

x − 2 = 8 x3 − 60 x 2 + 151x − 128

Bài 10: [ĐVH]. Giải phương trình
HD: Đặt

4x +1 = 3 y − 4 ⇒ x =

HD: Đặt

3

5 ± 89
16

x − 2 = 2 y − 5 
→x =3

2
37
4 x + 1 − 9 x 2 + 26 x −
=0
3
3

14 + 61
12 − 53
;x =
9
9

Bài 11: [ĐVH]. Giải phương trình x 2 + 3 x = (3 − x) − x 2 + x + 4
Đ/s: x = 1
Bài 12: [ĐVH]. Giải phương trình ( x − 1) 2 x 2 − 6 x + 2 = 4 x 2 − 11x + 10
Đ/s: Phươ...
Khóa hc LTĐH NÂNG CAOThy ĐẶNG VIT HÙNG Facebook: LyHung95
Tham gia các gói hc trc tuyến Pro S – Pro Adv môn Toán ti Moon.vn để đạt đim s cao nht trong k TSĐH !
Dng 2: Đặt hai n đưa v h phương trình
+) Xét phương trình
3
+ + + =
A ax b B cx d C
Khi đó ta đặt
3
3
3 2
2
( ; ) 0
; 0
= + = +
 =
= +
= +
u ax b u ax b
f u v
v cx d
v cx d v
Kết hp vi phương trình ban đầu ta được h phương trình
3 2
;
( ; ) 0
+ =

=
Au Bv C
u v x
f u v
+) Xét phương trình
+ =
n
n
x a b bx a
Khi đó ta đặt
n
n
bx a t bx a t
Ta có h phương trình đối xng loi 2 theo n x t:
;
+ =

+ =
n
n
x a bt
x t x
t a bx
Bài 1:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
4 4
56 41 5
x x
+ + =
Đ
/s:
40; 25
x x
= = −
b)
3 3
1 1 2
x x
+ + =
Đ
/s:
0
x
=
Bài 2:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
4 4
8 8 2
x x
+ + =
Đ
/s:
8
x
=
b)
3
5 4 7 3
x x
+ + =
Đ
/s:
1
x
=
Bài 3:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình
a)
3
3 2 5 3 3
x x
+ + =
Đ
/s:
13
1; 23;
8
x x x
= = =
b)
2
2 6 10 5( 2) 1 0
x x x x
+ + =
Đ/s:
3; 8
x x
= =
Bài 4: [ĐVH].
Gii các phương trình
a)
2
2 3 3
x x x
= +
Đ/s:
;
2 2
x x
+
= =
b)
2
4 4 3 2 5
x x x
+ = +
Đ
/s:
17 1 3 13
;
4 4
x x
= =
Bài 5:
[ĐVH].
Gi
i các ph
ươ
ng trình
Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán
02. PP ĐẶT HAI ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – P2
Thầy Đặng Việt Hùng
Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán 02. PP ĐẶT HAI ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – P2 - Trang 2
Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán 02. PP ĐẶT HAI ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – P2 - Người đăng: haynhovetui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Khóa LTĐH Nâng cao môn Toán 02. PP ĐẶT HAI ẨN GIẢI PHƯƠNG TRÌNH – P2 9 10 224