Ktl-icon-tai-lieu

Khuyến học

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 805 lần   |   Lượt tải: 0 lần
“Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam.” – Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Khuyến học" của FUKUZAWA Yukichi – Dẫn lối văn minh
Cả ngàn năm qua, chính phủ nắm trong tay mọi quyền hành trên đất nước... Nhân
dân chỉ còn biết nhắm mắt tuân theo các chỉ thị của chính phủ. Đất nước ta giống
như tài sản riêng của chính phủ, còn nhân dân chẳng khác nào như những người
ăn nhờ ở đậu vậy... Và thế thì quốc gia cũng chỉ như cái nhà trọ, để người dân tạm
dừng chân trong cuộc đời họ mà thôi... (Fukuzawa Yukichi (1835-1901), sách
Khuyến học 1872-1876)
... trường học là trường học của chính phủ, quân đội là quân đội của chính phủ.
Đường sắt, bưu điện, điện tín, công trình kiến trúc bằng đá, cầu cống bằng sắt thép
cũng như vậy. Tất cả đều là của chính phủ.
Người dân suy nghĩ về những việc trên như thế nào? Và dân chúng nói với nhau ra
sao? Họ bảo rằng: "Chính phủ hiện nay vừa có sức mạnh vừa có đầu óc, nên chẳng
ai có thể đọ nổi. Chính phủ ở trên cao trị quốc, mọi thứ đã có chính phủ lo nghĩ và
làm cho rồi. Còn chúng ta là loại dân đen ở dưới, cứ có cái ăn để sống là được.
Việc nước là chuyện đại sự, là việc của "các quan trên", chứ đâu phải là việc của lũ
dân đen mình là lo".
Cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay là cuốn Khuyến học, được ông viết trong
thời gian 1872-1876. Đây không phải là tác phẩm đồ sộ và sâu sắc nhất của ông,
nhưng lại là tác phẩm có ảnh hưởng sâu rộng nhất đến công chúng Nhật Bản. Khi
mới được in lần đầu, cuốn sách này có một số lượng ấn bản kỷ lục là 3,4 triệu bản,
trong khi dân số Nhật Bản thời đó chỉ khoảng 35 triệu người. Chỉ riêng điều đó đã
cho thấy đây thực sự là cuốn sách gối đầu giường của người dân Nhật trong thời
kỳ Duy Tân. Và kể từ đó đến nay, cuốn sách này đã được tái bản liên tục, chỉ tính từ
năm 1942 đến năm 2000, riêng nhà xuất bản Iwanami Bunko đã tái bản đến 76 lần.

 Đường Cách mệnh &  Vui như học: cộng đồng hỗ trợ học tập & giảng dạy chính trị, pháp luật, ngoại ngữ…
  / 
Đặng Thanh Long – SĐT: 09.15.93.15.25 Email: vuinhuhoc@gmail.com Yahoo: vuinhuhoc@yahoo.com Skype: vuinhuhoc

“Tôi chỉ có một đảng, đảng Việt Nam.” – Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sách "Khuyến học" của FUKUZAWA Yukichi

Cả ngàn năm qua, chính phủ nắm trong tay mọi quyền hành trên đất nước... Nhân dân chỉ
còn biết nhắm mắt tuân theo các chỉ thị của chính phủ. Đất nước ta giống như tài sản riêng
của chính phủ, còn nhân dân chẳng khác nào như những người ăn nhờ ở đậu vậy... Và th...
T
T
ô
ô
i
i
c
c
h
h
c
c
ó
ó
m
m
t
t
đ
đ
n
n
g
g
,
,
đ
đ
n
n
g
g
V
V
i
i
t
t
N
N
a
a
m
m
.
.
C
C
h
h
t
t
c
c
h
h
H
H
C
C
h
h
í
í
M
M
i
i
n
n
h
h
Đường Cách mnh & Vui như học: cộng đồng h tr hc tp & ging dy chính tr, pháp lut, ngoi ngữ…
http://duongcachmenh.wordpress.com http://sites.google.com/site/vuinhudihoc / http://vngrammar.wordpress.com
Đặng Thanh Long SĐT: 09.15.93.15.25 Email: vuinhuhoc@gmail.com Yahoo: vuinhuhoc@yahoo.com Skype: vuinhuhoc
"Khuyến học" của FUKUZAWA Yukichi – Dẫn lối văn minh
C ngàn năm qua, chính phủ nm trong tay mi quyền hành trên đất nước... Nhân
dân ch còn biết nhm mt tuân theo các ch th ca chính phủ. Đất nước ta ging
như tài sản riêng ca chính ph, còn nhân dân chẳng khác nào như những người
ăn nhờ đậu vy... thế thì quốc gia cũng ch như cái nhà trọ, để người dân tm
dng chân trong cuộc đời h thôi... (Fukuzawa Yukichi (1835-1901), sách
Khuyến hc 1872-1876)
... trường học trường hc ca chính phủ, quân đội quân đội ca chính ph.
Đường st, bưu điện, điện tín, công trình kiến trúc bằng đá, cầu cng bng st thép
cũng như vậy. Tt c đều là ca chính ph.
Người dân suy nghĩ về nhng việc trên như thế nào? dân chúng nói vi nhau ra
sao? H bo rng: "Chính ph hin nay va có sc mnh vừa có đầu óc, nên chng
ai có th đọ ni. Chính ph trên cao tr quc, mi th đã chính phủ lo nghĩ
làm cho ri. Còn chúng ta loại dân đen dưới, c cái ăn để sống được.
Việc nước chuyện đại s, là vic ca "các quan trên", ch đâu phải vic của
dân đen mình là lo".
Cuốn sách các bạn đang cầm trên tay là cuốn Khuyến học, được ông viết trong
thời gian 1872-1876. Đây không phải tác phẩm đồ sộ sâu sắc nhất của ông,
nhưng lại tác phẩm ảnh hưởng u rộng nhất đến công chúng Nhật Bản. Khi
mới được in lần đầu, cuốn sách này một số lượng ấn bản kỷ lục 3,4 triệu bản,
trong khi dân số Nhật Bản thời đó chỉ khoảng 35 triệu người. Chriêng điều đó đã
cho thấy đây thực sự cuốn sách gối đầu giường của người dân Nhật trong thời
kỳ Duy Tân. Và kể từ đó đến nay, cuốn sách này đã được tái bản liên tục, chỉ tính từ
năm 1942 đến năm 2000, riêng nhà xuất bản Iwanami Bunko đã tái bản đến 76 lần.
Khuyến học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khuyến học - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Khuyến học 9 10 577