Ktl-icon-tai-lieu

KÌ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn thi : vật lý

Được đăng lên bởi Rùa Kon Ngốk Ngếch
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1907 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KÌ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn thi : VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 - Mã đề : 937
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10-34J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.108 m/s, 1 u = 931,5
MeV/c2.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ là λ = 5.10-8s-1. Thời gian để số hạt nhân chất
phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là
A. 5.108s.
B. 5.107s.
C. 2.108s.
D. 2.107s.
Giải:
N
1
N=N0 e −λt = 0 = N0e-1 ---> λt = 1-----> t =
= 2.107 (s). Chọn đáp án D
λ
e
4
7
56
235
Câu 2: Trong các hạt nhân: 2 He , 3 Li , 26 Fe và 92 U , hạt nhân bền vững nhất là
235
56
7
4
A. 92 U
B. 26 Fe .
C. 3 Li
D. 2 He .
Giải:
Hạt nhân có năng lượng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. các hạt nhân có số khối từ 50 đến
70 lớn hơn năng lượng liên kết riêng của các hạt nhân có số khối < 50 hoặc > 70. Do đó, trong số các
56
hạt nhân đã cho hạt nhân bền vững nhất là 26 Fe . Chọn đáp án B
Câu 3: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v.
Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d.
Tần số của âm là
v
2v
v
v
A.
.
B.
.
C.
.
D. .
2d
d
4d
d
Giải:
λ
Hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau có d = (2k +1)

2

λ

v
v
dmin = d = ------> λ= 2d = f -------> f =
. Chọn đáp án A
2
2d

Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe đến điểm
M có độ lớn nhỏ nhất bằng
λ
λ
A. .
B. λ.
C. .
D. 2λ.
4
2
Giải:
λ
Tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi ∆d = d2 – d1 = (2k+1)
----> ∆dmin =

λ
2

2

. Chọn đáp án C

π
Câu 5: Đặt điện áp u = U 0 cos(ωt + ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với
2
2π
cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, cường độ dòng điện trong mạch là i = I 0 sin(ωt + ) . Biết U0, I0 và ω
3
không đổi. Hệ thức đúng là
A. R = 3ωL.
B. ωL = 3R.
C. R = 3 ωL.
D. ωL = 3 R.
Giải:
2π
2π π
π
i = I 0 sin(ωt + ) = I0cos(ωt +
- ) = I0cos(ωt + )
3
2
6
3
Mã đề 937 - Trang 1

Góc lệch pha giữa u và i là ϕ =

π π π
ωL
π
=
. tanϕ =
= tan =
2

6

3

R

3

3 ------>

ωL =

3R

Chọn đáp án D
Câu 6 : Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng.
2
Khi vật đi qua vị trí có li độ A thì động năng của vật là
3
5
4
2
7
A. W.
B. W.
C. W.
D. W.
9
9
9
9
Giải:
Wt
x2
mω2 A2
mω2 x 2
Wđ = W – Wt ; W =...
KÌ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012
Môn thi : VẬT LÍ; Khối A và Khối A1 - Mã đề : 937
Cho biết: hằng số Plăng h = 6,625.10
-34
J.s, tốc độ ánh sáng trong chân không c=3.10
8
m/s, 1 u = 931,5
MeV/c
2
.
I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
Câu 1: Giả thiết một chất phóng xạ có hằng số phóng xạ λ = 5.10
-8
s
-1
. Thời gian để shạt nhân chất
phóng xạ đó giảm đi e lần (với lne = 1) là
A. 5.10
8
s. B. 5.10
7
s. C. 2.10
8
s. D. 2.10
7
s.
Giải:
N=N
0
t
e
λ
=
e
N
0
= N
0
e
-1
---> λt = 1-----> t =
λ
1
= 2.10
7
(s). Chọn đáp án D
Câu 2: Trong các hạt nhân:
4
2
He
,
7
3
Li
,
56
26
Fe
235
92
U
, hạt nhân bền vững nhất là
A.
235
92
U
B.
56
26
Fe
. C.
7
3
Li
D.
4
2
He
.
Giải:
Hạt nhân có năng lưng liên kết riêng càng lớn thì càng bền vững. các hạt nhân có số khối từ 50 đến
70 lớn hơn ng lượng liên kết riêng của c hạt nhân có số khối < 50 hoặc > 70. Do đó, trong số các
hạt nhân đã cho hạt nhân bền vững nhất là
56
26
Fe
. Chọn đáp án B
Câu 3: Một nguồn âm điểm truyền sóng âm đẳng hướng vào trong không khí với tốc độ truyền âm là v.
Khoảng cách giữa 2 điểm gần nhau nhất trên cùng hướng truyền sóng âm dao động ngược pha nhau là d.
Tần số của âm là
A.
2
v
d
. B.
2v
d
. C.
4
v
d
. D.
v
d
.
Giải:
Hai điểm trên phương truyền sóng dao động ngược pha nhau có d = (2k +1)
2
λ
d
min
= d =
2
λ
------> λ= 2d =
f
v
-------> f =
. Chọn đáp án A
Câu 4: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước
sóng λ. Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi của ánh sáng t hai khe đến điểm
M có độ lớn nhỏ nhất bằng
A.
4
λ
. B. λ. C.
2
λ
. D. 2λ.
Giải:
Tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thì hiệu đường đi d = d
2
– d
1
= (2k+1)
2
λ
----> d
min
=
2
λ
. Chọn đáp án C
Câu 5: Đặt điện áp u =
0
cos( )
2
U t
π
ω
+
vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với
cuộn cảm thuần đ tự cảm L, cường độ ng điện trong mạch i =
0
2
sin( )
3
I t
π
ω
+
. Biết U
0
, I
0
ω
không đổi. Hệ thức đúng là
A. R = 3ωL. B. ωL = 3R. C. R =
3
ωL. D. ωL =
3
R.
Giải:
i =
0
2
sin( )
3
I t
π
ω
+
= I
0
cos(ωt +
-
2
π
) = I
0
cos(ωt +
6
π
)
Mã đề 937 - Trang 1
KÌ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn thi : vật lý - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KÌ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn thi : vật lý - Người đăng: Rùa Kon Ngốk Ngếch
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
KÌ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2012 Môn thi : vật lý 9 10 555