Ktl-icon-tai-lieu

kĩ thuật đo

Được đăng lên bởi Trongtu Pro
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 902 lần   |   Lượt tải: 1 lần
NỘI DUNG MÔN HỌC
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH
Bài mở đầu. Giới thiệu chung về kỹ thuật đo và điều khiển quá trình
PHẦN I. HỆ THỐNG ĐO CÔNG NGHIỆP
Chương 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ đo l−êng
1.1. Kh¸i niÖm ®o l−êng
1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p vμ biÖn ph¸p ®o l−êng c¬ b¶n
1.3. Phân loại dụng cụ đo
Ch−¬ng 2. §Þnh gi¸ sai sè trong đo l−êng
2.1. Nguyªn nh©n vμ ph©n lo¹i sai sè trong đo l−êng
2.1.1. Nguyªn nh©n g©y sai sè
2.1.2. Ph©n lo¹i sai sè
2.1.3. C¸c biÓu thøc diÔn ®¹t sai sè
2.2. Một số khái niệm cơ bản về đo lường
2.3. Các phương pháp khử sai số và xác định kết quả đo
Chương 3. Cảm biến đo và chuyển đổi đo
3.1. Các khái niệm và đặc trưng cơ bản
3.2. Các cảm biến và chuyển đổi đo nhiệt độ
3.3. Các cảm biến và chuyển đổi đo áp suất
3.4. Các cảm biến và chuyển đổi đo lưu lượng
3.5. Đo mức
PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Chương 1. Những khái niệm cơ bản về điều khiển quá trình
1.1. Khái quát chung về điều khiển
1.2. Cơ sở về điều khiển quá trình
1.3. Nhận biết các biến quá trình
Chương 2. Các sách lược điều khiển cơ sở
2.1. Điều khiển truyền thẳng
2.2. Điều khiển phản hồi
2.3. Điều khiển tỉ lệ
2.4. Điều khiển tầng
1

2.5. Điều khiển suy diễn
2.6. Điều khiển lựa chọn
2.7. Điều khiển phân vùng
Chương 3. Đặc tính các thành phần hệ thống
3.1. Thiết bị đo
3.2. Thiết bị chấp hành và van điều khiển
Tài liệu tham khảo
[1]. Nguyễn Văn Hòa. Cơ sở tự động điều khiển quá trình. NXBGD, 2007.
[2]. Hoàng Minh Công. Giáo trình cảm biến công nghiệp, ĐHBK Đà Nẵng.
NXBGD, 2007.
[3]. Đào Văn Tân. Giáo trình tự động hóa và mô hình hóa quá trình lọc dầu.
Trường ĐH Mỏ-Địa Chất. HN, 2007.
[4]. Hoàng Minh Sơn. Cơ sở hệ thống điều khiển quá trình. NXB Bách Khoa
HN, 2006.
[5]. Vũ Quý Điềm, Phạm Văn Tuân, Đỗ Lê Phú. Cơ sở kỹ thuật đo lường điện
tử. NXBKHKT, 2001.
[6]. Nguyễn Minh Huệ. Giáo trình tự động hóa các quá trình công nghệ, 2004
[7]. Nguyễn Đình Lâm. Các thiết bị phụ trợ cho quá trình lọc dầu.
[8]. Hoàng Dương Hùng. Giáo trình tự động hóa quá trình nhiệt, 2004.
[9]. Page S. Buckley, William L. Luyben, Joseph P. Shunta. Design of
distillation column control systems. Publishers Creative Services Inc., New
York, 1985.

Bài mở đầu
2

Giới thiệu chung về kỹ thuật đo và điều khiển quá trình
Trong công nghiệp nói chung và công nghiệp dầu khí nói riêng, người ta
cần phải đo và kiểm tra thường xuyên các đại lượng như: áp suất, nhiệt độ, nồng
độ, lưu lượng,…Đó là những quá trình đo liên tục. Các tín hiệu đo từ các cảm
biến được gửi về các trung tâm xử lý số liệu. Do đó đảm bảo đo c...
NỘI DUNG MÔN HỌC
KỸ THUẬT ĐO VÀ ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH
Bài mở đầu. Giới thiệu chung về kỹ thuật đo và điều khiển quá trình
PHẦN I. HỆ THỐNG ĐO CÔNG NGHIỆP
Chương 1. C¸c kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ đo l êng
1.1. Kh¸i niÖm ®o l êng
1.2. C¸c ph ¬ng ph¸p v biÖn ph¸p ®o l êng c¬ b¶nμ
1.3. Phân loại dụng cụ đo
Ch ¬ng 2. §Þnh gi¸ sai sè trong đo l êng
2.1. Nguyªn nh©n v ph©n lo¹i sai sè trong μ đo l êng
2.1.1. Nguyªn nh©n g©y sai sè
2.1.2. Ph©n lo¹i sai sè
2.1.3. C¸c biÓu thøc diÔn ®¹t sai sè
2.2. Một số khái niệm cơ bản về đo lường
2.3. Các phương pháp khử sai số và xác định kết quả đo
Chương 3. Cảm biến đo và chuyển đổi đo
3.1. Các khái niệm và đặc trưng cơ bản
3.2. Các cảm biến và chuyển đổi đo nhiệt độ
3.3. Các cảm biến và chuyển đổi đo áp suất
3.4. Các cảm biến và chuyển đổi đo lưu lượng
3.5. Đo mức
PHẦN II. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG
Chương 1. Những khái niệm cơ bản về điều khiển quá trình
1.1. Khái quát chung về điều khiển
1.2. Cơ sở về điều khiển quá trình
1.3. Nhận biết các biến quá trình
Chương 2. Các sách lược điều khiển cơ sở
2.1. Điều khiển truyền thẳng
2.2. Điều khiển phản hồi
2.3. Điều khiển tỉ lệ
2.4. Điều khiển tầng
1
kĩ thuật đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ thuật đo - Người đăng: Trongtu Pro
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
kĩ thuật đo 9 10 798