Ktl-icon-tai-lieu

kĩ xảo giải hóa

Được đăng lên bởi Hoa Battu
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1057 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Edited by Foxit Reader

Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân ĐồnCompany,2005-2007
–Quảng Ninh - 2009
Copyright(C) by Foxit Software

Bùi Hữu Lộc - 12A1

For Evaluation Only.

********

Các công thức tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ.
CxHyOzNt +

+ −

O2

xCO2 +

2

Dạng đề
1. Bài cho số mol CO2 và H2O

Kỹ xảo
Đặt 2 =

2. Bài cho số mol O2 và H2O :

Đặt

H2O +

N2

2

Công thức tính
2

=

Với, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ - nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ

2

3. Bài cho số mol O2 và CO2 :

Đặt

2
2
2

=

2 + (1 − 2 ) =
2
2 (1 − ) + =
2

=

2

4. Đối với bài toán đốt cháy:

=

+

2

Với hợp chất hiđrocacbon: Công thức chung : CnH2n +2 -2k
3 +1−
CnH2n +2 -2k +
O2
nCO2 + (n+1-k)H2O
2
Công thức tính số mol: CnH2n +2 -2k =

(ĐK: k#1)

Với hợp chất X có dạng CnH2n+aO2 Na khi đốt ta có các công thức tính số mol:
=
=

.

−

Hợp chất X: CxHyOz:
Cho M=A : Tìm z tương ứng
12x + y = A - 16z
x=
Lấy phần nguyên
suy ra: y
Công thức của X (VD:6.26061992
Công thức trên có thế tính với hợp chất không chỉ chứa C, H, O
Bài toán đốt cháy ancol no đơn chức : X:CnH2n+2O: có số mol là a
Công thức tính nhanh:

=

−4

=

−

x=6)

11

Một số giá trị đặc biệt khi tìm công thức phân tử X : CxHyOz
Nếu % Oxi trong X
32.00
34.78
37.21
43.24
50.00
53.33
Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012

Công thức nghiệm
C5H8O2
C2H6O
(C4H6O2)n
(C3H6O2)n
CH4O
(CH2O)n

Edited by Foxit Reader

Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân ĐồnCompany,2005-2007
–Quảng Ninh - 2009
Copyright(C) by Foxit Software

Bùi Hữu Lộc - 12A1

For Evaluation Only.

55.17

(CHO)n
à

Tìm công thức của các hợp chất hữu cơ điển hình. Bài cho số
Tên hợp chất
Công thức chung
Kỹ xảo

1. Amin

CnH2n+3-2kNx Đặt
CnH2n+1-2kNxO2t

2. Aminoacid

Công thức tính nhanh: Tìm n (hoặc
)
3−2
=
2( − 1)
1−2
=
2( − 1)

=
=

Đặt

Kỹ xảo tăng giảm khối lượng:

Bài toán cho khi oxi hóa rượu
:Mrượu
Mandehit
[O]
Bài toán cho khi oxi hóa andehit :Mandehit [O]
Macid
Tổng hợp cả hai quá trình trên:
Mtăng =14
ă

Ancol n chức + Na

Acid n chức + NaOH
Este + NaOH
….

ă

Mgiảm =2
Mtăng =16

22n
ă

22n

Suy ra gốc R’ là CH3-

Bài toán cho m gam chất béo tác dụng vừa đủ với a (mol) dd NaOH. Cô cạn dung dịch thu được X
gam xà phòng :
Với, bạn chỉ là một hạt cát nhỏ - nhưng với một người nào đó, bạn là cả thế giới của họ

Công thức :

=

+

ì

Ví dụ: (KB-08): Cho 17,24 gam chất béo tác dụng vừa đủ với 0,06 (mol) dd NaOH.
Cô cạn dung dịch thu được khối lượng xà phòng là:
Giải : m= 17,24 +

∗ ,

= 17,8 ( )

Bài toán cho m (...
Bùi Hu Lc - 12A1 Buihuuloc_1992@yahoo.com
Vân Đ
n
Q
u
ng Ninh
2009
Tài liệu trích từ cuốn: “ Hóa học và kỹ xảo” phát hành năm 2012
Vi, bn ch là mt ht cát nh - nhưng với mt người nào đó, bạn là c thế gii ca h
********
Các công thc tính nhanh cho bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ.
C
x
H
y
O
z
N
t
+
+
O
2
xCO
2
+
2
H
2
O +
2
N
2
Dạng đ K xo ng thức tính
1. i cho s mol CO
2
và H
2
O
Đặt
2

2
=
2

=
2. i cho s mol O
2
H
2
O :
Đặt
2
2
=
2
+
2
(
1
2
)
=
3. i cho s mol O
2
và CO
2
:
Đặt
2

2
=
2
(
1
)
+
2
=
4. Đối với bài toán đốt cháy:
=

+
2
Với hợp chất hiđrocacbon: Công thức chung : C
n
H
2n +2 -2k
C
n
H
2n +2 -2k
+
3
+
1
2
O
2
nCO
2
+ (n+1-k)H
2
O
Công thức tính số mol: C
n
H
2n +2 -2k
=



(ĐK: k#1)
Với hợp chất X có dạng C
n
H
2n+a
O
2
N
a
khi đốt ta có các công thức tính số mol:
=



.
=

Hp cht X: C
x
H
y
O
z
:
Cho M=A : Tìm z tươngng 12x + y = A - 16z
x =


Ly phn nguyên suy ra: y Công thc ca X (VD:6.26061992 x=6)
Công thc trên có thế tính vi hp cht không ch cha C, H, O
i toán đốt cháy ancol no đơn chức : X:C
n
H
2n+2
O: s mol là a
Công th
ức tính nhanh:
=
4

=

11
Mt s giá tr đặc bit khi tìm công thc phân t X : C
x
H
y
O
z
Nếu % Oxi trong X ng thc nghim
32.00
C
5
H
8
O
2
34.78
C
2
H
6
O
37.21
(C
4
H
6
O
2
)
n
43.24
(C
3
H
6
O
2
n
50.00
CH
4
O
53.33
(CH
2
O)
n
Edited by Foxit Reader
Copyright(C) by Foxit Software Company,2005-2007
For Evaluation Only.
kĩ xảo giải hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kĩ xảo giải hóa - Người đăng: Hoa Battu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
kĩ xảo giải hóa 9 10 319