Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra

Được đăng lên bởi Dương Thắng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 304 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT VÂN TẢO

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(10 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 896

Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:...............................................................................
I. Phần trắc nghiệm (5điểm)
Câu 1. Công thức tính pH
A. pH = - log [OH-]
B. pH = log [H+]
C. pH = - log [H+]
D. pH = +10 log [H+]
−
−12
Câu 2. Một dung dịch có [OH ] = 10 M. Dung dịch đó có môi trường
A. bazơ.
B. axit.
C. trung tính.
D. không xác định được.
Câu 3. Dung dịch HCl có pH=3, kết luận nào sau đây là đúng :
A. [H+]=[OH-]=10-3
B. [H+]= 10-3
C. [OH-]=10-3
D. [H+]=10-11
Câu 4. Chọn biểu thức đúng
A. [H+].[OH-] = 10-7
B. [H+].[OH-] = 10-14
C. [H+] . [OH-] =1
D. [H+] + [OH-] = 0
Câu 5. Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li
A. Sự điện li là sự phân li 1 chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước.
B. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước tạo ra dung dịch .
C. Sự điện li là sự phân li 1 chất dưới tác dụng của dòng điện .
D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa khử.
Câu 6. Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong
các điều kiện nào sau đây ?
A. Tạo thành một chất kết tủa.
B. Tạo thành chất điện li yếu.
C. Tạo thành chất khí.
D. Một trong ba điều kiện trên.
Câu 7. Một dd có nồng độ H+ bằng 0,001M thì [OH-] của dd này là
A. [OH-] =10-9 M.
B. [OH-] =10-10 M.
C. [OH-] =10-11 M.
D. [OH-] =10-12 M.
Câu 8. Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:
A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation H  .
Câu 9. Cho phương trình ion rút gọn : Ba 2+ + SO42-  BaSO4. Phương trình phản ứng dạng
phân tử của phản ứng trên là
A. BaCl2 + H2SO4
B. Ba(OH)2 + HCl
C. BaSO4 + HNO3
D. Ba(OH)2 + HCl
Câu 10. Chọn câu trả lời sai trong các câu sau:
A. Giá trị [H+] tăng thì giá trị pH tăng.
B. Dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ.
C. Dung dịch mà giá trị pH < 7 có môi trường axit.
D. Dung dịch mà giá trị pH = 7 có môi trường trung tính.

1

II. Phần tự luận: (5 điểm)
Câu 1. (1đ)Viết phương trình điện li của axit nhiều nấc: H2SO4, Mg(OH)2
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………...
TRƯỜNG THPT VÂN TẢO ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN HÓA HỌC 11
Thời gian làm bài: 45 phút;
(10 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 896
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Lớp:...............................................................................
I. Phần trắc nghiệm (5điểm)
Câu 1. Công thức tính pH
A. pH = - log [OH
-
] B. pH = log [H
+
]
C. pH = - log [H
+
] D. pH = +10 log [H
+
]
Câu 2. Một dung dịch có [OH
] = 10
−12
M. Dung dịch đó có môi trường
A. bazơ. B. axit. C. trung tính. D. không xác định được.
Câu 3. Dung dịch HCl có pH=3, kết luận nào sau đây là đúng :
A. [H
+
]=[OH
-
]=10
-3
B. [H
+
]= 10
-3
C. [OH
-
]=10
-3
D. [H
+
]=10
-11
Câu 4. Chọn biểu thức đúng
A. [H
+
].[OH
-
] = 10
-7
B. [H
+
].[OH
-
] = 10
-14
C. [H
+
] . [OH
-
] =1 D. [H
+
] + [OH
-
] = 0
Câu 5. Câu nào dưới đây là đúng khi nói về sự điện li
A. Sự điện li là sự phân li 1 chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước.
B. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước tạo ra dung dịch .
C. Sự điện li là sự phân li 1 chất dưới tác dụng của dòng điện .
D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa khử.
Câu 6. Phản ứng trao đổi ion trong dd các chất điện li chỉ có thể xảy ra khi có ít nhất một trong
các điều kiện nào sau đây ?
A. Tạo thành một chất kết tủa. B. Tạo thành chất điện li yếu.
C. Tạo thành chất khí. D. Một trong ba điều kiện trên.
Câu 7. Một dd có nồng độ H
+
bằng 0,001M thì [OH
-
] của dd này là
A. [OH
-
] =10
-9
M. B. [OH
-
] =10
-10
M.
C. [OH
-
] =10
-11
M. D. [OH
-
] =10
-12
M.
Câu 8. Nhận định nào sau đây về muối axit là đúng nhất:
A. Muối có khả năng phản ứng với bazơ.
B. Muối vẫn còn hiđro trong phân tử.
C. Muối tạo bởi axit yếu và bazơ mạnh.
D. Muối vẫn còn hiđro có thể phân li ra cation
H
.
Câu 9. Cho phương trình ion rút gọn : Ba
2+
+ SO
4
2-
BaSO
4
. Phương trình phản ứng dạng
phân tử của phản ứng trên là
A. BaCl
2
+ H
2
SO
4
B. Ba(OH)
2
+ HCl C. BaSO
4
+ HNO
3
D. Ba(OH)
2
+ HCl
Câu 10. Chọn câu trả lời sai trong các câu sau:
A. Giá trị [H
+
] tăng thì giá trị pH tăng.
B. Dung dịch mà giá trị pH > 7 có môi trường bazơ.
C. Dung dịch mà giá trị pH < 7 có môi trường axit.
D. Dung dịch mà giá trị pH = 7 có môi trường trung tính.
1
kiểm tra - Trang 2
kiểm tra - Người đăng: Dương Thắng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
kiểm tra 9 10 472