Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra 1 tiết chương nito

Được đăng lên bởi Kim Nana
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1795 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THPT Triệu Phong
Học sinh……………………….
Lớp……………..

KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐIỂM

I.
Trắc nghiệm:
Câu 1: Chọn câu trả lời sai:
A. Nitơ hoạt động hóa học mạnh hơn photpho ở nhiệt độ thường.
B. Axit nitric có tính axit mạnh và tính oxi hóa mạnh.
C. Nitơ có độ âm điện lớn hơn photpho nên tính phi kim mạnh hơn.
D. Axit photphoric không có tính oxi hóa.
Câu 2: Để nhận biết ion NO3- người ta dùng:
A. quỳ tím.
B. Cu và dung dịch H2SO4
C. Nung nóng thấy có khí màu nâu. D. Cả B và C đều đúng.
Câu 3: Khi nhiệt phân muối amoni nitrat thu được:
A. N2O
B. N2
C. NO
D. NO2
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,1g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 250ml dung dịch
NaOH 1M. Sau phản ứng thu được các muối:
A. NaH2PO4 và Na2HPO4
B. Na3PO4 và Na2HPO4
C. Na3PO4 và NaH2PO4
D. Na3PO4
Câu 5: Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa khí clo thì tạo ra khói trắng. Hợp chất tạo thành khói trắng có CTPT là:
A. N2
B. NH3
C. NH4Cl
D. HCl
Câu 6: Phân đạm ure thường chỉ chứa 46% nitơ. Khối lượng ure đủ để cung cấp 150kg nitơ cho đất là:
A. 489,2Kg
B. 163,1Kg
C. 326,1Kg
D. 652,2Kg
Câu 7: Cho photpho tác dụng với KClO3, vai trò của photpho là:
A. Chất oxi hóa.
B. Chất khử.
C. Phi kim
D. Cả A và C đều đúng.
Câu 8: Cho cacbon tác dụng với HNO3 đặc đun nóng. Hệ số phản ứng là:
A. 1,4,1,4,2.
B. 3,4,3,4,2 .
C. 3,8,3,3,4.
D. 3,36,3,8,18.
II.
Tự luận:
Câu 1: hoàn thành chuổi phản ứng sau:
Cu

Cu(NO3)2

NO2

HNO3

H2SO4

Câu 2: Cho 1,55 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Cu vào dung dịch HNO3 đặc , dư thu được dung dịch X và 1,568 lít
khí NO2 ở đktc.
a, Tính phần trăm khối lượng các kim loại ban đầu.
b, Cho dung dịch X vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z, tính khối lượng kết tủa tạo thành.
Câu 3: Một hỗn hợp A gồm 2 khí N2 và H2 theo tỉ lệ 1:3. Tạo phản ứng giữa N2 và H2 cho ra NH3. Sau phản ứng
thu được hỗn hợp khí B. Tỉ khối hơi của A đối với B là 0,6. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3
BÀI LÀM

I.
II.

Trắc nghiệm:
1….. 2….
Tự luận:

3….

4….

5…. 6…. 7…. 8….

Trường THPT Triệu Phong
Học sinh……………………….
Lớp……………..

KIỂM TRA 1 TIẾT

ĐIỂM

I. Trắc nghiệm:
Câu 1: NH3 không phản ứng với chất nào sau đây:
A. Natri
B. HCl
C. Photpho
D. Oxi
Câu 2: Cho 100ml dung dịch KOH 2M vào 75ml dung dịch muối NH4NO3 4M. Thể tích khí thu được(đo ở điều
kiện tiêu chuẩn) là:
A. 2,24l
B. 3,36l
C. 6,72l
D. 4,48l
+
Câu 3: Dung dịch axit photphoric có chứa các ion (không kể H và OH do nước phân li)
A.

,

B.

, H2PO4-,

, HPO42- , H3PO4 C.

,H2PO4-,

D.

, H2PO4-,

, HPO42-

Câu 4: Nhận xét nào sau đây là sai:
A.
NH3...
Trường THPT Triệu Phong KIỂM TRA 1 TIẾT
Học sinh……………………….
Lớp……………..
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Chọn câu trả lời sai:
A. Nitơ hoạt động hóa học mạnh hơn photpho ở nhiệt độ thường.
B. Axit nitric có tính axit mạnh và tính oxi hóa mạnh.
C. Nitơ có độ âm điện lớn hơn photpho nên tính phi kim mạnh hơn.
D. Axit photphoric không có tính oxi hóa.
Câu 2: Để nhận biết ion NO
3
-
người ta dùng:
A. quỳ tím. B. Cu và dung dịch H
2
SO
4
C. Nung nóng thấy có khí màu nâu. D. Cả B và C đều đúng.
Câu 3: Khi nhiệt phân muối amoni nitrat thu được:
A. N
2
O B. N
2
C. NO D. NO
2
Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn 3,1g photpho trong oxi dư. Cho sản phẩm tạo thành tác dụng với 250ml dung dịch
NaOH 1M. Sau phản ứng thu được các muối:
A. NaH
2
PO
4
và Na
2
HPO
4
B. Na
3
PO
4
và Na
2
HPO
4
C. Na
3
PO
4
và NaH
2
PO
4
D. Na
3
PO
4
Câu 5: Khi dẫn khí NH
3
vào bình chứa khí clo thì tạo ra khói trắng. Hợp chất tạo thành khói trắng có CTPT là:
A. N
2
B. NH
3
C. NH
4
Cl D. HCl
Câu 6: Phân đạm ure thường chỉ chứa 46% nitơ. Khối lượng ure đủ để cung cấp 150kg nitơ cho đất là:
A. 489,2Kg B. 163,1Kg C. 326,1Kg D. 652,2Kg
Câu 7: Cho photpho tác dụng với KClO
3
, vai trò của photpho là:
A. Chất oxi hóa. B. Chất khử. C. Phi kim D. Cả A và C đều đúng.
Câu 8: Cho cacbon tác dụng với HNO
3
đặc đun nóng. Hệ số phản ứng là:
A. 1,4,1,4,2. B. 3,4,3,4,2 . C. 3,8,3,3,4. D. 3,36,3,8,18.
II. Tự luận:
Câu 1: hoàn thành chuổi phản ứng sau:
Cu Cu(NO
3
)
2
NO
2
HNO
3
H
2
SO
4
Câu 2: Cho 1,55 gam hỗn hợp kim loại gồm Al, Cu vào dung dịch HNO
3
đặc , dư thu được dung dịch X và 1,568 lít
khí NO
2
ở đktc.
a, Tính phần trăm khối lượng các kim loại ban đầu.
b, Cho dung dịch X vào dung dịch NaOH dư thu được kết tủa Z, tính khối lượng kết tủa tạo thành.
Câu 3: Một hỗn hợp A gồm 2 khí N
2
và H
2
theo tỉ lệ 1:3. Tạo phản ứng giữa N
2
và H
2
cho ra NH
3
. Sau phản ứng
thu được hỗn hợp khí B. Tỉ khối hơi của A đối với B là 0,6. Tính hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH
3
BÀI LÀM
I. Trắc nghiệm :
1….. 2…. 3…. 4…. 5…. 6…. 7…. 8….
II. Tự luận :
ĐIỂM
kiểm tra 1 tiết chương nito - Trang 2
kiểm tra 1 tiết chương nito - Người đăng: Kim Nana
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kiểm tra 1 tiết chương nito 9 10 408