Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 1 KHỐI 12 MÔN LỊCH SỬ

Được đăng lên bởi loptaphuanquangbinh
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 312 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC
2015 - 2016
MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 12
I. NỘI DUNG CHÍNH:
Nội dung ôn tập thuộc phần một: Lịch sử thế giới (1945– 2000)
Cụ thể gồm những nội dung sau:
1. Chương IV : MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945-2000)

(chú trọng bài Mĩ và Nhật Bản)
a. Nước Mĩ (1945 – 2000)
- Tình hình kinh tế và khoa học kỹ thuật của nước Mĩ qua các giai đoạn từ 1945 – 2000
- Chính sách đối ngoại của Mĩ qua các giai đoạn từ 1945 - 2000
b. Nước Nhật Bản (1945 – 2000)
- Tình hình kinh tế và khoa học kỹ thuật của nước Mĩ qua các giai đoạn từ 1945 – 2000
- Chính sách đối ngoại của Mĩ qua các giai đoạn từ 1945 - 2000
2. Chương V : QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)
( chú trọng bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh)

- Mâu thuẫn Đông – Tây và sự khởi đầu của Chiến tranh lạnh.
- Xu thế hòa hoãn Đông – Tây và Chiến tranh lạnh chấm dứt.
- Thế giới sau Chiến tranh lạnh.
II. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.
Nội dung

Nhận biết

1. Mĩ từ
năm
1945 đến
năm
2000

- Trình bày được
tình hình kinh tế
nước Mĩ qua các
giai đoạn:
Từ 1945 – 1950
Từ 1950 – 1973
Từ 19473– 1991
Từ 1991 – 2000
- Trình bày chính
sách đối ngoại của
Mĩ qua các giai
đoạn:
Từ 1945 – 1950
Từ 1950 – 1973
Từ 19473– 1991
Từ 1991 – 2000

Thông hiểu
- Giải thích được
vì sao ngay sau
CTTG/2 nền kinh
tế Mĩ phát triển
nhanh chóng.

- Lý giải được vì
sao Mĩ sử dụng các
chính sách đối
ngoại nhằm đến
xóa bỏ CNXH mà
trước tiên là Liên
Xô.

Vận dụng
Vận dụng
Vận dụng cao
- Chứng minh được từ
1945 – 2000, nền kinh
tế Mĩ phát triển thăng
trầm nhưng theo chiều
hướng đi lên và hiện
nay là nước có nền
kinh tế số 1 thế giới.
- Chứng minh được:
chính sách ngoại giao
của Mĩ từ 1945 – 2000
nỗi bật với tham vọng
xuyên suốt là bá chủ
thế giới.

- Nhận xét được
tiến trình phát
triển kinh tế của
Mĩ từ 1945 –
2000.
- Đánh giá được
các chính sách
ngoại giao của Mĩ
qua các thời kỳ.
- Liên hệ được
mối quan hệ
ngoại giao Việt Mĩ.

2. Nhật
Bản từ
năm
1945 đến
năm
2000

3. Quan
hệ quốc
tế trong
và sau
Chiến
tranh
lạnh

Tổng số
điểm
Tỉ lệ %

- Trình bày được
tình hình kinh tế
nước Nhật Bản qua
các giai đoạn:
Từ 1945 – 1952
Từ 1952 – 1973
Từ 19473– 1991
Từ 1991 – 2000
- Trình bày chính
sách đối ngoại của
Nhật Bản qua các
giai đoạn:
Từ 1945 – 1952
Từ 1952 – 1973
Từ 19473– 1991
Từ 1991 – 2000

- Giải thích được
vì sao nền kinh tế
Nhật Bản phát
triển “thần kỳ’ giai
đoạn 1952 – 1973.

- Lý giải được vì
sao giai đoạn đầu
NB liến minh chặt
chẽ và lệ thuộc vào
Mĩ, nhưng từ 1952
NB dần thoát khỏi
sự lệ t...
NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC
2015 - 2016
MÔN LỊCH SỬ - KHỐI 12
I. NỘI DUNG CHÍNH:
Nội dung ôn tập thuộc phần một: Lịch sử thế giới (1945– 2000)
Cụ thể gồm những nội dung sau:
1. Chương IV : MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945-2000)
(chú trọng bài Mĩ và Nhật Bản)
a. Nước Mĩ (1945 – 2000)
- Tình hình kinh tế và khoa học kỹ thuật của nước Mĩ qua các giai đoạn từ 1945 – 2000
- Chính sách đối ngoại của Mĩ qua các giai đoạn từ 1945 - 2000
b. Nước Nhật Bản (1945 – 2000)
- Tình hình kinh tế và khoa học kỹ thuật của nước Mĩ qua các giai đoạn từ 1945 – 2000
- Chính sách đối ngoại của Mĩ qua các giai đoạn từ 1945 - 2000
2. Chương V : QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)
( chú trọng bài 9: Quan hệ quốc tế trong và sau thời kỳ Chiến tranh lạnh)
- Mâu thuẫn Đông – Tây và sự khởi đầu của Chiến tranh lạnh.
- Xu thế hòa hoãn Đông – Tây và Chiến tranh lạnh chấm dứt.
- Thế giới sau Chiến tranh lạnh.
II. THIẾT LẬP MA TRẬN ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP.
Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Vận dụng Vận dụng cao
1. Mĩ từ
năm
1945 đến
năm
2000
- Trình bày được
tình hình kinh tế
nước Mĩ qua các
giai đoạn:
Từ 1945 – 1950
Từ 1950 – 1973
Từ 19473– 1991
Từ 1991 – 2000
- Trình bày chính
sách đối ngoại của
Mĩ qua các giai
đoạn:
Từ 1945 – 1950
Từ 1950 – 1973
Từ 19473– 1991
Từ 1991 – 2000
- Giải thích được
vì sao ngay sau
CTTG/2 nền kinh
tế Mĩ phát triển
nhanh chóng.
- Lý giải được vì
sao Mĩ sử dụng các
chính sách đối
ngoại nhằm đến
xóa bỏ CNXH mà
trước tiên là Liên
Xô.
- Chứng minh được từ
1945 – 2000, nền kinh
tế Mĩ phát triển thăng
trầm nhưng theo chiều
hướng đi lên và hiện
nay là nước có nền
kinh tế số 1 thế giới.
- Chứng minh được:
chính sách ngoại giao
của Mĩ từ 1945 – 2000
nỗi bật với tham vọng
xuyên suốt là bá chủ
thế giới.
- Nhận xét được
tiến trình phát
triển kinh tế của
Mĩ từ 1945 –
2000.
- Đánh giá được
các chính sách
ngoại giao của Mĩ
qua các thời kỳ.
- Liên hệ được
mối quan hệ
ngoại giao Việt -
Mĩ.
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 1 KHỐI 12 MÔN LỊCH SỬ - Trang 2
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 1 KHỐI 12 MÔN LỊCH SỬ - Người đăng: loptaphuanquangbinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ 1 KHỐI 12 MÔN LỊCH SỬ 9 10 375