Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra 1 tiết học kì 2

Được đăng lên bởi nguyenhong130
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 230 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trường THCS Ngô Quyền
Họ và Tên:
Lớp:
Điểm

Kiểm tra 1 tiết học kì 2
Môn: Tin học Khối 9
Thời gian: 45 phút
Lời phê

I/ Trắc nghiệm: ( 5 điểm)
Em hãy đánh dấu (X) vào chữ cái đầu câu mà em cho là đúng nhất
Câu 1/ Để di chuyển toàn bộ trang chiếu, em sử dụng cặp nút lệnh nào sau đây:
A. ,
B.
,
C.
,
D.
,
Câu 2/ Cách mở mẫu bài trình chiếu (Slide Design…)?
A. Insert  Slide Design…
B. View  Slide Design…
C. Tools  Slide Design…
D. Format  Slide Design…
Câu 3/ Chúng ta gọi một cách ngắn gọn các nội dung trên các trang chiếu là:
A. Văn bản
B. Đối tượng
C. Âm thanh
D. Hình ảnh
Câu 4/ Để chèn thêm trang chiếu (slide) mới ta thực hiện như thế nào?
A. Nháy vào nút New Slide…
B. Inser\ New Slide
C. Nháy phải ở khung bên trái và chọn New Slide
D. Cả 3 đều được
Câu 5/ Muốn chuyển sang chế độ trình chiếu ta phải:
A. Slide Show View
B. Nhấn shift + F5
C. Cả A, B và C đều được.
D. Nhấn F5
Câu 6/ Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?
A. Format Font
B. Insert  Text box
C. Insert  Picture from file…
D. Edit  Select All.
Câu 7/ Ghép nối các nội dung ở cột A và cột B để được câu trả lời đúng
Cột A
Cột B
1) Nhấn Apply to All Slide
a) Dùng để áp dụng màu nền cho toàn bộ bài
trình chiếu
2) Bật tùy chọn : On mouse click để
b) Để chuyển hình ảnh lên trên
3) File  New (hay Ctrl + N) dùng để
c) Dùng để mở trang (Slide ) mới
4) Nháy phải chuột lên hình-nháy chọn d) Chuyển trang chiếu khi nháy chuột
Order-rồi chọn Bring to Front

Ghép
1234-

e) Dùng để áp hiệu ứng động cho tất cả các trang
chiếu
f) Tạo mới 1 bài trình chiếu
II/ Tự luận ( 5 điểm)

Câu 1/ Nêu các bước tạo hiệu ứng động cho đối tượng? (3 điểm)
Câu 2/ Nêu vài lưu ý khi tạo bài trình chiếu? (1 điểm)
Câu 3/ Nêu lợi ích và lưu ý khi sử dụng hiệu ứng động. (1 điểm)
Bài làm:

...............................................................................................................................................................
--------------------------------

Page 1 of 1

...



 !"#$%
&!"!'(
!)*!+
, !
I/ Trắc nghiệm: ( 5 điểm)
-!./0! dấu (X) 1"!2"0/3"45"!16/+!7
48,9"!1:;"! <5=>9?"@+6A!1=/4
A. < B. < C. < D. <
4%80"!BC:$!"! D695E5=FGH
A. I=5695E5=F B. J5K695E5=F
C. 116=695E5=F D. L1695E5=F
4M/!+;"0"!N"0";9"0""! 6
A. JO:P B. ,'Q C. R!! D. $!P!
4)8,"!S!"! D=695G!T"!A!! 1H
A. !01+5K695F
B. I=5\5K695
C. !0!PB#!:0"!5K695
D. PM//Q"
4*8&'"!="! /;$!"! !P
A. 695!1KJ5K B. !7=!UVL*
C. PW<X//Q"Y D. !7L*
4Z8-"[!"!S!$!P!1"! :\"0"!1H
A. L1L1 B. I=55]:1]
C. I=5^"5U1U65F D. -9565"W66Y
4_8`!a'"0";9B";W";X//Q""4P6/+
Cột A Cột B Ghép
1)!7W61W66695 a)Eb/09?"!11:;:
$!"! 
1-
2)Xcb"!d1=5"6"#/ b),"!!$!P!6 2-
3)L655KD!6VG9b/ c)Eb/BD695G 3-
4) !0!P"!;6!$!e!0"!
Orderef"!Bring to Front
d)!"! #!!0"!; 4-
e)Eb/0!Ag/;"!17"P"0"
"! 
f)h1:$!"! 
II/ Tự luận ( 5 điểm)
48"0":"h1!Ag/;"!1/'QHDM/G
4%86i#!h1:$!"! HD/G
4M86Qj"!6i#!=>9?!Ag/;YD/G
Bài làm:
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
^51U
Kiểm tra 1 tiết học kì 2 - Người đăng: nguyenhong130
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kiểm tra 1 tiết học kì 2 9 10 713