Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra 45' hóa 10

Được đăng lên bởi hgthanh78
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 125 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT LẦN 3

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: HÓA-KHỐI 10
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

I . Phần trắc nghiệm : (3 điểm)
Câu 1 : Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các halogen là:
A. (n-1)d10ns2np5

B. ns2np5

C. ns1np6

D. ns2np4

Câu 2 : Khi hòa tan khí clo vào nước, dung dịch thu được chứa những chất nào sau đây?
A.HCl,HClO,Cl2

B.HCl,HClO

C.HCl

D.HClO,Cl2

Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về số oxi hóa của clo ?
A.Clo có số oxi hóa đặc trưng là -1
B. Clo chỉ có 1 số oxi hóa là -1
C.Clo có thể có các số oxi hóa : -1, +1, +3, +5, +7
D.Do clo có phân lớp 3d trống nên clo có nhiều số oxi hóa
Câu 4 : Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần của tính axit?
A. HF < HCl < HBr < HI

B. HI< HBr < HCl < HF

C.HCl < HBr < HF < HI

D.HCl < HF < HBr < HI

Câu 5 : Clo tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối sắt (III ) clorua?
A.FeO

B. Fe2O3

C.Fe3O4

D.FeCl2

Câu 6 : Chọn dãy chất mà trong đó mọi chất đều tác dụng được với dung dịch HCl :
A. CuO, Cu, Ba(OH)2, AgNO3

B.NO, AgNO3, quỳ tím, Zn

C.quỳ tím, CaO, P, Fe

D. AgNO3, CuO, CaCO3, quỳ tím

Câu 7: Cho 6,5 (g) Zn tác dụng với 4,48 (l) Cl2 (đktc), phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối thu
được là:
A.10,05 (g)

B.13,6 (g)

C.17,15 (g)

D.27,2 (g)

Câu 8 : Hòa tan hoàn toàn 0,12 (g) một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, thu được 0,112 l H2
(đktc). Kim loại đó là :
A.Zn

B.Fe

C. Cu

Câu 9: Vai trò của clo trong phản ứng : Cl2 + 2NaOH



D.Mg
NaCl + NaClO + H2O là:

A. Chất khử

B.chất oxi hóa

C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa

D. Chất môi trường

Câu 10: Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình bằng thủy tinh?
A. HCl

B.H2SO4

C.HF

D. HNO3

II. Phần tự luận : (7 điểm)
Câu 1: (2,5đ ): hoàn thành các phương trình hóa học theo sơ đồ sau đây(ghi rõ điều kiện và cân bằng
phản ứng nếu có)
KClO3


1

Cl2

2 

FeCl3

3

KCl

4 

HCl

5

AgCl

Câu 2(2 điểm) Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch không màu, mất nhãn sau: HCl,
NaOH, NaCl , NaNO3. viết các phản ứng hóa học minh họa .
Câu 3 (2,5đ): Hòa tan hoàn toàn 0,92gam hỗn hợp Zn và Al bằng dung dich HCl 0.1M. Sau phản ứng
thu được 0,56 ( l )H2 (đktc).
a. Tính thành phần phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp
b. Tính thể tích dung dịch HCl đã dùng biết dùng dư 10 % so với lượng phản ứng?
(Cho Zn = 65 , Al = 27 , H=1, Cl=35,5 , Na=23 )

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT LẦN 3

ĐỀ CHÍNH THỨC

MÔN: HÓA-K...
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIÊT LẦN 3
MÔN: HÓA-KHỐI 10
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề)
I . Phần trắc nghiệm : (3 điểm)
Câu 1 : Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các halogen là:
A. (n-1)d
10
ns
2
np
5
B. ns
2
np
5
C. ns
1
np
6
D. ns
2
np
4
Câu 2 : Khi hòa tan khí clo vào nước, dung dịch thu được chứa những chất nào sau đây?
A.HCl,HClO,Cl
2
B.HCl,HClO C.HCl D.HClO,Cl
2
Câu 3 : Phát biểu nào sau đây là không đúng khi nói về số oxi hóa của clo ?
A.Clo có số oxi hóa đặc trưng là -1
B. Clo chỉ có 1 số oxi hóa là -1
C.Clo có thể có các số oxi hóa : -1, +1, +3, +5, +7
D.Do clo có phân lớp 3d trống nên clo có nhiều số oxi hóa
Câu 4 : Dãy nào sau đây được sắp xếp theo chiều tăng dần của tính axit?
A. HF < HCl < HBr < HI B. HI< HBr < HCl < HF
C.HCl < HBr < HF < HI D.HCl < HF < HBr < HI
Câu 5 : Clo tác dụng với chất nào sau đây tạo ra muối sắt (III ) clorua?
A.FeO B. Fe
2
O
3
C.Fe
3
O
4
D.FeCl
2
Câu 6 : Chọn dãy chất mà trong đó mọi chất đều tác dụng được với dung dịch HCl :
A. CuO, Cu, Ba(OH)
2
, AgNO
3
B.NO, AgNO
3
, quỳ tím, Zn
C.quỳ tím, CaO, P, Fe D. AgNO
3,
CuO, CaCO
3
, quỳ tím
Câu 7: Cho 6,5 (g) Zn tác dụng với 4,48 (l) Cl
2
(đktc), phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng muối thu
được là:
A.10,05 (g) B.13,6 (g) C.17,15 (g) D.27,2 (g)
Câu 8 : Hòa tan hoàn toàn 0,12 (g) một kim loại hóa trị II bằng dung dịch HCl dư, thu được 0,112 l H
2
(đktc). Kim loại đó là :
A.Zn B.Fe C. Cu D.Mg
Câu 9: Vai trò của clo trong phản ứng : Cl
2
+ 2NaOH
NaCl + NaClO + H
2
O là:
A. Chất khử B.chất oxi hóa
C. Vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa D. Chất môi trường
Câu 10: Dung dịch nào trong các dung dịch axit sau đây không được chứa trong bình bằng thủy tinh?
A. HCl B.H
2
SO
4
C.HF D. HNO
3
Kiểm tra 45' hóa 10 - Trang 2
Kiểm tra 45' hóa 10 - Người đăng: hgthanh78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kiểm tra 45' hóa 10 9 10 570