Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra 45p lần 2

Được đăng lên bởi onlylovekna
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 521 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên :
Lớp : 11A

KIỂM TRA 45P
Môn : Vật lý ( CT Nâng cao)

1) Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau một khoảng r = 2cm. Lực đẩy giữa chúng là
F = 0,9.10-4N. Độ lớn của các điện tích đó là:
A. 2.10-9C.
B. 12.10-9C
C. 4.10-9C
D. 9.10-9C
2) Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế là:
A. U = E.d

A

F

B. U = q
C. E = q
D. A = q.U
3) Một tụ điện có điện dung 5µF thì giữa hai bản tụ có hiệu điện thế U bằng bao nhiêu nếu điện tích của tụ là Q
= 10-4C
A. 5V
B. 20V
C. 200V
D. 50V
4) Biểu thức định luật Ôm đối với toàn mạch :
U
q
ξ
ξ + U AB
A. I =
B. I =
C. I =
D. I =
R
t
R +r
R+r
5)Một mạch điện gồm hai nguồn điện ξ1 , r1 và ξ2 , r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài có điện trở R. Biểu
thức cường độ dòng điện trong mạch là:
ξ1 + ξ 2
ξ1 − ξ 2
ξ1 − ξ 2
ξ1 + ξ 2
A. I =
B. I =
C. I =
D. I =
R + r1 − r2
R + r1 + r2
R + r1 − r2
R + r1 + r2
6) Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của:
A. Các chất tan trong dung dịch.
B. Các ion dương trong dung dịch.
C. Các ion dương và các ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.
D. Các ion dương và các ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.
7. Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có E = 28V,r = 2Ω ,điện trở mạch ngoài R = 5Ω nối tiếp. Hiệu suất của
nguồn điện là:
A. H = 35,5%
B. H = 62%
C. H = 71%
D.H = 87%
8. Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin có suất điện động 1,5 V và điện trở trong 0,5 Ω. Suất điện động và
điện trở trong của bộ pin là:
A. 4,5V và 0,5Ω.
B. 3 V và 0,5 Ω.
C. 1,5 V và 0,5 Ω.
D. 4,5 V và 1,5Ω.
9. Chọn câu đúng. Khi nhiệt độ tăng điện trở suất của kim loại:
A. Giảm theo hàm bậc hai.
B. Giảm theo hàm bậc nhất.
C. Tăng theo hàm bậc nhất.
D. Tăng theo hàm bậc hai.
10. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:
A. Các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.
B. Các ion dương cùng chiều điện trường.
C. Các ion âm ngược chiều điện trường.
D. Các proton cùng chiều điện trường.
II. TỰ LUẬN
Bài 1( 2đ) Cho mạch điện kín gồm 2 nguồn : E1 = 8V và E2 = 9V; r1=r2= 1 Ω mắc nối tiếp nhau, mạch ngoài
gồm R1= 6 Ω nối tiếp R2= 2 Ω . Xác định Cường độ dòng điện mạch chính và công suất tiêu thụ của R1
Bài 2(3đ)
Cho mạch điện như hình vẽ: ξ1 = 9V , ξ2 = 4,5V , r1 = r2 = 0,5Ω
1 1 ξ 2 , r2
R1 = 6Ω; R2 = 3Ω Rb là bình điện phân đựng dung dịch AgNO3 với anôt bằng Ag,
có điện trở Rb = 6Ω. Tính: a) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn?
b) Số chỉ ampe kế?
R2
c) Khối lượng đồng giải phóng ra ở catôt trong thời gian32 phút 10 giây...
Họ và tên : KIỂM TRA 45P
Lớp : 11A Môn : Vật lý ( CT Nâng cao)
1) Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau một khoảng r = 2cm. Lực đẩy giữa chúng là
F = 0,9.10
-4
N. Độ lớn của các điện tích đó là:
A. 2.10
-9
C. B. 12.10
-9
C C. 4.10
-9
C D. 9.10
-9
C
2) Công thức liên hệ giữa cường độ điện trường và hiệu điện thế là:
A. U = E.d B. U =
q
A
C. E =
q
F
D. A = q.U
3) Một tụ điện có điện dung 5µF thì giữa hai bản tụ có hiệu điện thế U bằng bao nhiêu nếu điện tích của tụ là Q
= 10
-4
C
A. 5V B. 20V C. 200V D. 50V
4) Biểu thức định luật Ôm đối với toàn mạch :
A.
R
U
I
=
B.
t
q
I
=
C.
rR
I
+
=
ξ
D.
rR
U
I
AB
+
+
=
ξ
5)Một mạch điện gồm hai nguồn điện
11
,r
ξ
22
,r
ξ
mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài có điện trở R. Biểu
thức cường độ dòng điện trong mạch là:
A.
21
21
rrR
I
+
+
=
ξξ
B.
C.
21
21
rrR
I
+
=
ξξ
D.
6) Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của:
A. Các chất tan trong dung dịch.
B. Các ion dương trong dung dịch.
C. Các ion dương và các ion âm dưới tác dụng của điện trường trong dung dịch.
D. Các ion dương và các ion âm theo chiều điện trường trong dung dịch.
7. Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có E = 28V,r = 2Ω ,điện trở mạch ngoài R = 5Ω nối tiếp. Hiệu suất của
nguồn điện là:
A. H = 35,5% B. H = 62% C. H = 71% D.H = 87%
8. Ghép 3 pin giống nhau nối tiếp mỗi pin suất điện động 1,5 V điện trở trong 0,5 Ω. Suất điện động
điện trở trong của bộ pin là:
A. 4,5V và 0,5Ω. B. 3 V và 0,5 Ω. C. 1,5 V và 0,5 Ω. D. 4,5 V và 1,5Ω.
9. Chọn câu đúng. Khi nhiệt độ tăng điện trở suất của kim loại:
A. Giảm theo hàm bậc hai. B. Giảm theo hàm bậc nhất.
C. Tăng theo hàm bậc nhất. D. Tăng theo hàm bậc hai.
10. Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của:
A. Các electron tự do dưới tác dụng của điện trường.
B. Các ion dương cùng chiều điện trường.
C. Các ion âm ngược chiều điện trường.
D. Các proton cùng chiều điện trường.
II. TỰ LUẬN
Bài 1( 2đ) Cho mạch điện kín gồm 2 nguồn : E
1
= 8V và E
2
= 9V; r
1
=r
2
= 1
mắc nối tiếp nhau, mạch ngoài
gồm R
1
= 6
nối tiếp R
2
= 2
. Xác định Cường độ dòng điện mạch chính và công suất tiêu thụ của R
1
Bài 2(3đ)
Cho mạch điện như hình vẽ:
,9
1
V
=
ξ
,5,4
2
V
=
ξ
r
1
= r
2
= 0,5
R
1
= 6; R
2
= 3 R
b
là bình điện phân đựng dung dịch AgNO
3
với anôt bằng Ag,
có điện trở R
b
= 6. Tính: a) Suất điện động và điện trở trong của bộ nguồn?
b) Số chỉ ampe kế?
c) Khối lượng đồng giải phóng ra ở catôt trong thời gian32 phút 10 giây?
d) Hiệu suất mỗi nguồn?
A
R
1
R
2
R
b
11
,r
ξ
22
,r
ξ
kiểm tra 45p lần 2 - Trang 2
kiểm tra 45p lần 2 - Người đăng: onlylovekna
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
kiểm tra 45p lần 2 9 10 823