Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra chương 1 2 vật lí 12

Được đăng lên bởi locly82
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 551 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT THỐNG LINH

KIỂM TRA 45 PHÚT

TỔ LI – HÓA – CN

MÔN: VẬT LÍ 12 (Cơ bản)

Họ tên:……………………………………Lớp:……………..

Mã đề: 01

Câu 1: Hai con lắc đơn có chu kì T1=0,4s và T2=0,3s, chu kì của con lắc đơn có chiều dài bằng hiệu chiều dài
của hai con lắc trên là.
A. 0,264s

B. 0,50s

C. 0,836s

D. 0,10s

Câu 2: Hai âm có cùng độ cao, chúng có cùng đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?
A. Cùng biên độ

B. A và C

C. Cùng tần số

D. Cùng bước sóng trong một môi

trường
Câu 3: Con lắc đơn có chiều dài 100cm, vật nặng có khối lượng 200g. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1
góc 200 rồi thả nhẹ, bỏ qua ma sát, g=10m/s2. Lực căng dây khi vật qua vị trí cân bằng?
A. 2,24N

B. 2,24.10-2N

C. 2,24.101N

D. 2,24.10-1N

Câu 4: Vận tốc truyền sóng trong một môi trường
A. chỉ phụ thuộc bản chất môi trường

B. phụ thuộc bản chất môi trường và biên độ sóng

C. phụ thuộc bản chất môi trường và tần số sóng

D. tăng theo cường độ sóng

Câu 5: Khi biên độ của một vật DĐĐH tăng gấp đôi thì đại lượng nào sau đây cũng tăng gấp đôi.
A. Gia tốc của vật

B. Chu kì

C. Vận tốc cực đại

D. Tần số

Câu 6: Một vật có khối lượng 200g treo vào lò xo làm nó dãn ra 2cm, trong quá trình dao động chiều dài của
lò xo biến thiên từ 25cm đến 35cm, g=10m/s2. Cơ năng của vật là
A. 0,125J

B. 12,50J

C. 125,0J

D. 1250J

Câu 7: Xét một vật DĐĐH với biên độ A, tần số góc , li độ x, vận tốc v thì hệ thức nào sau đây là đúng.
A.  2 

A2  x 2
v2

B.  2 

v2
A2  x 2

C. x 2  A 2 

2
v2

D. x 2  A 2 

v2
2

Câu 8: Con lắc lò xo thẳng đứng DĐĐH từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất mất 1,5s, tỉ số giữa độ lớn của
lực đàn hồi và trọng lượng của quả cầu gắn ở đầu con lắc khi nó ở vị trí thấp nhất là 76/75, g=2m/s2. Biên độ
dao động là:
A. 3cm

B. 6cm

C. 5cm

D. 4cm

Câu 9: Con lắc đơn dao động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì
A. động năng giảm thế năng tăng.

B. động năng và thế năng cùng giảm

C. cơ năng thay đổi

D. động năng tăng thế năng giảm.
2

x

Câu 10: Một sóng ngang có phương trình sóng u 2 cos 0,1 (t  50 )cm , trong đó x tính bằng cm, t tính bằng
s. Bước sóng là:
A. 0,1cm

B. 50cm

C. 2cm

D. 5cm

Câu 11: Hai phương trình dao động cùng phương, cùng tần số: x1  A1 cos(t   1 ) và x 2  A2 cos(t   2 ) .
Chọn đáp án đúng.
1

A. Khi  ( 2k  1)



thì hai dao động ngược pha B. Khi  ( 2k  1) thì hai dao động vuông pha
2
4

C. Khi  (2k  1) thì hai dao động ngược pha D. A và C đều đúng
Câu 12: Chọn đáp án sai:
A. Dao động tắt dần có biên độ giảm dần theo ...
TRƯỜNG THPT THỐNG LINH KIỂM TRA 45 PHÚT
TỔ LI – HÓA – CN MÔN: VẬT LÍ 12 (Cơ bản)
Họ tên:……………………………………Lớp:…………….. Mã đề: 01
Câu 1: Hai con lắc đơn có chu kì T
1
=0,4s và T
2
=0,3s, chu kì của con lắc đơn có chiều dài bằng hiệu chiều dài
của hai con lắc trên là.
A. 0,264s B. 0,50s C. 0,836s D. 0,10s
Câu 2: Hai âm có cùng độ cao, chúng có cùng đặc điểm nào trong các đặc điểm sau?
A. Cùng biên độ B. A và C C. Cùng tần số D. Cùng bước sóng trong một môi
trường
Câu 3: Con lắc đơn có chiều dài 100cm, vật nặng có khối lượng 200g. Kéo con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng 1
góc 20
0
rồi thả nhẹ, bỏ qua ma sát, g=10m/s
2
. Lực căng dây khi vật qua vị trí cân bằng?
A. 2,24N B. 2,24.10
-2
N C. 2,24.10
1
N D. 2,24.10
-1
N
Câu 4: Vận tốc truyền sóng trong một môi trường
A. chỉ phụ thuộc bản chất môi trường B. phụ thuộc bản chất môi trường và biên độ sóng
C. phụ thuộc bản chất môi trường và tần số sóng D. tăng theo cường độ sóng
Câu 5: Khi biên độ của một vật DĐĐH tăng gấp đôi thì đại lượng nào sau đây cũng tăng gấp đôi.
A. Gia tốc của vật B. Chu kì C. Vận tốc cực đại D. Tần số
Câu 6: Một vật có khối lượng 200g treo vào lò xo làm nó dãn ra 2cm, trong quá trình dao động chiều dài của
lò xo biến thiên từ 25cm đến 35cm, g=10m/s
2
. Cơ năng của vật là
A. 0,125J B. 12,50J C. 125,0J D. 1250J
Câu 7: Xét một vật DĐĐH với biên độ A, tần số góc , li độ x, vận tốc v thì hệ thức nào sau đây là đúng.
A.
2
22
2
v
xA
B.
22
2
2
xA
v
C.
2
2
22
v
Ax
D.
2
2
22
v
Ax
Câu 8: Con lắc lò xo thẳng đứng DĐĐH từ vị trí cao nhất đến vị trí thấp nhất mất 1,5s, tỉ số giữa độ lớn của
lực đàn hồi và trọng lượng của quả cầu gắn ở đầu con lắc khi nó ở vị trí thấp nhất là 76/75, g=
2
m/s
2
. Biên độ
dao động là:
A. 3cm B. 6cm C. 5cm D. 4cm
Câu 9: Con lắc đơn dao động từ vị trí cân bằng ra vị trí biên thì
A. động năng giảm thế năng tăng. B. động năng và thế năng cùng giảm
C. cơ năng thay đổi D. động năng tăng thế năng giảm.
Câu 10: Một sóng ngang có phương trình sóng
cm
x
tu )
50
(
1,0
2
cos2
, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng
s. Bước sóng là:
A. 0,1cm B. 50cm C. 2cm D. 5cm
Câu 11: Hai phương trình dao động cùng phương, cùng tần số:
)cos(
111
tAx
)cos(
222
tAx
.
Chọn đáp án đúng.
1
kiểm tra chương 1 2 vật lí 12 - Trang 2
kiểm tra chương 1 2 vật lí 12 - Người đăng: locly82
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
kiểm tra chương 1 2 vật lí 12 9 10 962