Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra chương II hình 6

Được đăng lên bởi doanthanhson
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 404 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ðỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN HÌNH HỌC LỚP 6
(thời gian 45 phút, ñề gồm hai trang)

I.

Trắc nghiệm (4 ñiểm)

Chọn chữ cái ñứng trước câu trả lời ñúng (từ câu 1 ñến câu 7)
Câu 1. Cho hình vẽ 1:
a) Cặp góc nào sau ñây kề bù.
A

A. BOC và BOA

B
O

B. BOC và AOD
C. BOA và AOD

D

C

Hình 1

D. BOA và DAO
b) Trong hình 1 có bao nhiêu tam giác.
A. 4
B. 6
Câu 2. Cho hình 2, khi ñó góc yOz là góc gì?

C. 7

D. 8

z

A. góc nhọn
B. góc tù
C. góc bẹt
D. góc vuông

y

1200
300
O

Hình 2

x

Câu 3. Cho M và N phụ nhau và M − N = 200 . Số ño góc M là:
A. 350

B. 550

C. 800

D. 1000

Câu 4. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz . Biết xOy = 400 và xOz là góc nhọn. Số ño góc yOz
có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
B. 500
A. 300
C. 700
Câu 5. Tia Om ñược gọi là tia phân giác của góc aOb khi:

D. 1400

A. Tia Om nằm giữa hai tia Oa và Ob
B. aOm = bOm
1
C. aOm = aOb
2
D. A và B
Câu 6. Hình tròn là hình :
A. Các ñiểm nằm trên ñường tròn
B. Các ñiểm nằm trong ñường tròn

C. Các ñiểm nằm trên và trong ñường tròn
D. Các ñiểm nằm trên, trong và ngoài ñường tròn

Câu 7. ðiền cụm từ thích hợp vào dấu (. . . )
A.
B.
C.
D.

ðường tròn tâm O bán kính R là hình gồm…….
Tam giác ABC là hình gồm…..khi….không thẳng hàng.
Hai góc phụ nhau là hai góc có….
Hai góc bù nhau là hai góc có ….

II.

Tự luận (6 ñiểm)

Câu 8. (2 ñiểm) Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 4cm, BC = 5cm.
a) Vẽ tam giác ABC với các kích thước trên, ño các góc của tam giác này;
b) Gọi M là trung ñiểm của ñoạn thẳng BC. Vẽ ñường tròn tâm M ñường kính BC, ñiểm A có
thuộc ñường tròn này không ?
Câu 9. (3 ñiểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox , vẽ hai tia Oy và Ot sao cho
xOy = 400 ; xOt = 800 .
a. Tính góc yOt . Tia Oy có phải là tia phân giác của góc xOt không? vì sao?
b. Gọi Om là tia ñối của tia Ox. Tính góc mOt.
c. Gọi Ob là tia phân giác của góc mOt . Tính góc bOy.
Câu 10. (1 ñiểm ) Chứng tỏ rằng góc tạo bởi hai tia phân giác của hai góc kề bù bằng 90 .

...
ðỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II MÔN HÌNH HỌC LỚP 6
(thời gian 45 phút, ñề gồm hai trang)
I. Trắc nghiệm (4 ñiểm)
Chọn chữ cái ñứng trước câu trả lời ñúng (từ câu 1 ñến câu 7)
Câu 1. Cho hình vẽ 1:
a) Cặp góc nào sau ñây kề bù.
A.
BOC
BOA
B.
BOC
AOD
C.
BOA
AOD
D.
BOA
DAO
b) Trong hình 1 có bao nhiêu tam giác.
A. 4 B. 6 C. 7 D. 8
Câu 2. Cho hình 2, khi ñó góc yOz là góc gì?
A. góc nhọn
B. góc tù
C. góc bẹt
D. góc vuông
Câu 3. Cho
M
N phụ nhau và
0
20M N = . Số ño góc
M là:
A.
0
B.
0
55
C.
0
80
D.
0
100
Câu 4. Tia
Oy
nằm giữa hai tia
Ox
Oz
. Biết
0
40xOy =
xOz
là góc nhọn. Số ño góc
O
y z
có thể nhận giá trị nào trong các giá trị sau:
A.
0
B.
0
50
C.
0
70
D.
0
140
Câu 5. Tia Om ñược gọi là tia phân giác của góc aOb khi:
A. Tia Om nằm giữa hai tia OaOb
B.
aOm bOm=
C.
1
2
aOm aOb
=
D. A và B
Câu 6. Hình tròn là hình :
A. Các ñiểm nằm trên ñường tròn C. Các ñiểm nằm trên và trong ñường tròn
B. Các ñiểm nằm trong ñường tròn D. Các ñiểm nằm trên, trong và ngoài ñường tròn
Hình 2
O
B
D
C
A
Hình 1
x
y
z
120
0
30
0
O
Kiểm tra chương II hình 6 - Trang 2
Kiểm tra chương II hình 6 - Người đăng: doanthanhson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiểm tra chương II hình 6 9 10 298