Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra chương nguyên tử

Được đăng lên bởi Hà My
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 526 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN TỬ
Thời gian làm bài: 45 phút

Mã đề thi 1.1

Họ, tên thí sinh Mã đề 1.1: 1D-2A-3B-4D-5D-6A-7B-8B-9C-10D-11C-12C
…………………….………

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Nguyên tử X tạo được cation X2+ . Cấu hình electron ở phân lớp ngoài cùng của X2+( ở trạng thái cơ bản) là 2p6. Biết số
proton và số nơtron trong nguyên tử X bằng nhau. Số khối của nguyên tử X :
A. 20
B. 12
C. 10
D. 24
Câu 2: cho các phát biểu sau:
(1) Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là hạt nơtron và proton
(2) Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hiđro có bán kính khoảng 0,053 nm
1
(3) 1u bằng
khối lượng của một nguyên tử đồng vị cacbon 12
12
(4) Các electron trên cùng một lớp có mức năng lượng bằng nhau
Số phát biểu đúng : A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Câu 3: Biết 0,15 mol nhôm có khối lượng bằng 4,0455g. Khối lượng mol nguyên tử của nhôm:
A.
26,97
B. 26,97 g/mol
C. 27,00g/mol
D. 27,00
26
55
26
Câu 4: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử: 13 X , 26Y , 12 Z ?
A. X và Y có cùng số nơtron
B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học.
D. X và Z có cùng số khối.
Câu 5: Tổng số nguyên tử trong 0,2 mol phân tử muối natri hiđrocacbonat bằng:
A. 1,204.1023
B. 12,040. 1023
C. 8,428. 1022
D. 84,280. 1022

Câu 6: Nguyên tố có Z= 24 thuộc loại nguyên tố: A. d

B. p

C. s

D. f

Câu 7: Cho một dung dịch chứa 8,19g muối NaX tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 20,09 g kết tủa.
Tên gọi của nguyên tố X:
A. Brom
B. Clo
C. Flo
D. Iot
Câu 8: Một nguyên tử M có 11 electron và có số nơtron nhiều hơn số proton 1 hạt. Kí hiệu nguyên tử của M :
A.

12
11

M

B.

23
11

M

C.

11
12

M

D.

11
23

M

2+
Câu 9: Một ion M có tổng số hạt proton, nơtron, electron là 91, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 23. Cấu hình electron của nguyên tử M là:
6 2
5 1
10 1
9 2
A. [Ar]3d 4s .
B. [Ar]3d 4s .
C. [Ar]3d 4s .
D. [Ar]3d 4s
Câu 10: Clo trong tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị: 35 Cl có nguyên tử khối là 34,97,
Biết đồng vị 37 Cl chiếm 24,23%. Nguyên tử khối trung bình của clo tự nhiên:

37

Cl có nguyên tử khối là 36,97.

A. 35,50
B. 35,49
C. 36,52
D. 35,45
Câu 11: Một mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 55,85g, một nguyên tử sắt có 26 electron. Khối lượng electron tính ra
gam có trong 0,5kg sắt : A. 1,2570g
B. 0,255g
C. 0,1275g
D. 2,250g
Câu 12 :Nguyên tử nhôm có khối lượng nguyên tử là 27u .Khối lượng riêng của nguyên tử nhôm là 2,7 g/cm 3 (Biết Vhình cầu =

4 3
π r ). Bán kính của nguyên tử nhôm:
3
A. 0,319 n...
KIỂM TRA CHƯƠNG NGUYÊN TỬ
Thời gian làm bài: 45 phút
Họ, tên thí sinh Mã đề 1.1: 1D-2A-3B-4D-5D-6A-7B-8B-9C-10D-11C-12C
…………………….………
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ)
Câu 1: Nguyên t X to đưc cation X
2+
. Cu hình electron phân lp ngoài cùng ca X
2+
( trng thái bn) là 2p
6
. Biết s
proton và s tron trong ngun t X bng nhau. S khi ca ngun t X :
A. 20 B. 12 C. 10 D. 24
u 2: cho các phát biu sau:
(1) c ht cu to nên hu hết các nguyên t là hạt nơtron và proton
(2) Nguyên t nh nht là nguyên thiđro có bán kính khong 0,053 nm
(3) 1u bằng
12
1
khi lưng ca mt nguyên t đồng v cacbon 12
(4) c electron trên cùng một lp có mc năng lưng bng nhau
Số phát biu đúng : A. 2 B. 1 C. 3 D. 4
Câu 3: Biết 0,15 mol nhôm có khối lượng bằng 4,0455g. Khối lượng mol nguyên tử của nhôm:
A. 26,97 B. 26,97 g/mol C. 27,00g/mol D. 27,00
Câu 4: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về 3 nguyên tử:
X
26
13
,
Y
55
26
,
Z
26
12
?
A. X và Y có cùng số nơtron B. X, Z là 2 đồng vị của cùng một nguyên tố hoá học.
C. X, Y thuộc cùng một nguyên tố hoá học. D. X và Z có cùng số khối.
Câu 5: Tổng số nguyên tử trong 0,2 mol phân tử muối natri hiđrocacbonat bằng:
A. 1,204.10
23
B. 12,040. 10
23
C. 8,428. 10
22
D. 84,280. 10
22
Câu 6: Nguyên tố có Z= 24 thuộc loại nguyên tố: A. d B. p C. s D. f
Câu 7: Cho một dung dịch chứa 8,19g muối NaX tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO
3
thu được 20,09 g kết tủa.
Tên gọi của nguyên tố X: A. Brom B. Clo C. Flo D. Iot
Câu 8: Một nguyên tử M có 11 electron và có số nơtron nhiều hơn số proton 1 hạt. Kí hiệu nguyên tử của M :
A.
12
11
M B.
23
11
M C.
11
12
M D.
11
23
M
Câu 9: Một ion M
2+
tổng số hạt proton, nơtron, electron 91, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 23. Cấu hình electron của nguyên tử M là:
A. [Ar]3d
6
4s
2
. B. [Ar]3d
5
4s
1
. C. [Ar]3d
10
4s
1
. D. [Ar]3d
9
4s
2
Câu 10: Clo trong tự nhiên là hỗn hợp của hai đồng vị:
35
Cl có nguyên tử khối là 34,97,
37
Cl có nguyên tử khối là 36,97.
Biết đồng vị
37
Cl chiếm 24,23%. Nguyên tử khối trung bình của clo tự nhiên:
A. 35,50 B. 35,49 C. 36,52 D. 35,45
Câu 11: Một mol nguyên tử sắt có khối lượng bằng 55,85g, một nguyên tử sắt có 26 electron. Khối lượng electron tính ra
gam có trong 0,5kg sắt : A. 1,2570g B. 0,255g C. 0,1275g D. 2,250g
Câu 12 :Nguyên tử nhôm có khối lượng nguyên tử là 27u .Khối lượng riêng của nguyên tử nhôm là 2,7 g/cm
3
(Biết V
hình cầu
=
4
3
π r
3
). Bán kính của nguyên tử nhôm:
A. 0,319 nm B. 0,135 nm C. 0,158 nm D. 3,190 nm
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM
Thí sinh dùng bút chì chọn và tô kín một ô tròn tương ứng với phương án trả lời đúng
1. 5. 9.
2. 6. 10.
3. 7. 11.
4. 8. 12.
Mã đề thi 1.1
kiểm tra chương nguyên tử - Trang 2
kiểm tra chương nguyên tử - Người đăng: Hà My
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
kiểm tra chương nguyên tử 9 10 375