Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10

Được đăng lên bởi dokiennd
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10 –CHƯƠNG IV
ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN CHUNG
Câu 1:(4 điểm) Giải các phương trình, bất phương trình sau:
a) x + 1 = x − 1 ;

b)

x −1
≥ x − 3;
x +1

c) 3x − 2 + x − 1 = 4 x − 9 + 2 3 x 2 − 5 x + 2 .
Câu 2:(3 điểm)
Cho phương trình: (m +1)x2 - 2x - m = 0
a) Giải phương trình với m = 1;
b)Tìm m để phương trình có hai nghiệm dương phân biệt.
II. PHẦN TỰ CHỌN:
(Học sinh chỉ chọn một trong hai phần)
1. Phần I: theo chương trình chuẩn
Câu 3A:(3 điểm)
Cho hàm số y = x2- 3x + 2
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên;
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình x2- 3x + 2 = m.
2. Phần II: Theo chương trình nâng cao:
Câu 3B:(3 điểm)
Cho hàm số y = - x2 + 3x - 2
a) Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số trên;
b) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình -x2 + 3x = m + 2.

ĐỀ SỐ 2

I. PHẦN CHUNG
Câu 1 ( 2 điểm )
Cho bất phương trình : x2 + 2mx – 3m + 4 < 0 (1)
a) Giải bất phương trình (1) khi m = 5
b) Tìm m để bất phương trình (1) vô nghiệm.
Câu 2 ( 5 điểm )
Giải các phương trình, bất phương trình sau:
a)

x +1
x
+
x − 2 x +1

b) 2 x −x1

x +1

c) 2 x 2 − 3x + 1 = x − 1

II. PHẦN TỰ CHỌN:
(Học sinh chỉ chọn một trong hai phần)
1. Phần I: theo chương trình chuẩn
Câu 3A. (3 điểm)
a) Tìm tập xác định của hàm số sau: f(x) =

3(1 − x )
−1
15 − 2 x − x 2

b) Tìm m để phương trình x3 -3x2 = m3 -3m2 có 3 nghiệm phân biệt
2. Phần II: Theo chương trình nâng cao:
Câu 3B (3 điểm)
a)Tìm m để phương trình x4 –mx2 + m = 0 có 4 nghiệm phân biệt
b) Giải bất phương trình: ( 2− 7x + 3x2 ) 3− 5x − 2x2 ≥ 0

...
KI M TRA Đ I S KH I 10 –CH NG IV ƯƠ
Đ S 1
I. PH N CHUNG
u 1:(4 đi m) Gi i các ph ng trình, b t ph ng trình sau: ươ ươ
a)
1 1x x+ =
; b)
3
1
1
+
x
x
x
;
c)
2
3 2 1 4 9 2 3 5 2x x x x x + = + +
.
u 2:(3 đi m)
Cho ph ng trình: (m +1)xươ
2
- 2x - m = 0
a) Gi i ph ng trình v i m = 1; ươ
b)Tìm m đ ph ng trình có hai nghi m d ng pn bi t. ươ ươ
II. PH N T CH N:
(H c sinh ch ch n m t trong hai ph n)
1. Ph n I: theo ch ng trình chu n ươ
u 3A:(3 đi m)
Cho hàm s y = x
2
- 3x + 2
a) L p b ng bi n thiên và v đ th c a hàm s trên; ế
b) Bi n lu n theo m s nghi m c a ph ng trình x ươ
2
- 3x + 2 = m.
2. Ph n II: Theo ch ng trình nâng cao: ươ
u 3B:(3 đi m)
Cho hàm s y = - x
2
+ 3x - 2
a) L p b ng bi n thiên và v đ th c a hàm s trên; ế
b) Bi n lu n theo m s nghi m c a ph ng trình -x ươ
2
+ 3x = m + 2.
Đ S 2
I. PH N CHUNG
u 1 ( 2 đi m )
Cho b t ph ng trình : x ươ
2
+ 2mx – 3m + 4 < 0 (1)
a) Gi i b t ph ng trình (1) khi m = 5 ươ
b) Tìm m đ b t ph ng trình (1) nghi m. ươ
u 2 ( 5 đi m )
Gi i các ph ng trình, b t ph ng trình sau: ươ ươ
a)
1
2 1
x x
x x
+
+
+
b)
2 1 1x xx +
c)
1132
2
=+ xxx
II. PH N T CH N:
(H c sinh ch ch n m t trong hai ph n)
1. Ph n I: theo ch ng trình chu n ươ
u 3A. (3 đi m)
a) Tìm t p xác đ nh c a hàm s sau: f(x) =
1
215
)1(3
2
xx
x
b) Tìm m đ ph ng trình x ươ
3
-3x
2
= m
3
-3m
2
3 nghi m pn bi t
2. Ph n II: Theo ch ng trình nâng cao: ươ
u 3B (3 đi m)
a)Tìm m đ ph ng trình x ươ
4
–mx
2
+ m = 0 có 4 nghi m phân bi t
b) Gi i b t ph ng trình: ươ
( )
2 2
2 7 3 3 5 2 0x x x x +
KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10 - Người đăng: dokiennd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KIỂM TRA ĐẠI SỐ KHỐI 10 9 10 834