Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra đại số lần 1

Được đăng lên bởi Nyo FA
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 179 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§¸p ¸n ®Ò A

BiÓu
®iÓm

C©u 1(3đ) Thực hiện phép tính :
a) 28 : 25  33 2  12 = 23 + 27 . 2 – 12 = 8 + 54 – 12 = 50
5 4
12 11
22 12
4 11
34
15
b) 1   (2)   =
+
+  + (-2) =
+
+(-2) = 2 +
17 15
17 15
17 17
15 15
17
15

1ñ
1ñ

1–2=1
1  5
1
 5
c) 23 :     13 :   =
3
7
3
7








1   5
 1
 23  13  : 
  14
3  7 
 3

C©u2 (3đ): Tìm x biết:
3 3x
a) 
4 20

2

5

4 . 3x = 3 . 20
12x = 60
x = 60 : 12
x=5
Vậy x = 5

1ñ
1ñ

x

1
32
2x = 1 . 32
2x = 32
2x = 25
x=5
Vậy x = 5
b)

1ñ

c) x=

5

hoÆc x=-

1ñ

Bài 3(3đ): Gọi số đo 3 góc của tam giác ABC lần lượt là: a, b, c ®é (a,b,c
> 0)
Vì 3 góc của tam giác ABC lần lượt tỷ lệ 4; 3; 2. nên ta có:

a b c
 
4 3 2

Mà tổng 3 góc của tam giác bằng 1800, theo tính chất của dãy tỷ số bằng
nhau ta có:
a b c abc
  =
=
4 3 2 43 2

180

= 200

9
0
a
b = 200
 = 20  a = 80 ;
 b = 60 ;
4
3
0

3®

0

0

0
c = 200
 c = 40
2

Vậy tam giác ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt là: 800; 600 ; 400.
Bài 4(1đ): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = x  2013  x  2 .
M = x  2013  x  2 = x  2013 + 2  x  x  2013  2  x = 2011 = 2011
 M  2011 . Vậy giá trị nhỏ nhất của M là 2011  2  x  2013.

§¸p ¸n ®Ò B

0,5 đ
0,5 đ

BiÓu
®iÓm

C©u1
a/ ( - 3,15) . (- 7,2) + (- 3,15) . 12,4 + 4,8 . (- 3,15) = ( - 3,15 ) . (- 7,2 +
12,4 + 4,8)= ( - 3,15 ) . 10 = - 31,5
2  2
2
2
2 
 2

 2
b/ 16 7 :   5  28 7 :  5   16 7  28 7 :  5





 



2



2

1ñ


 


 

=   16  7  28  7  : 5 =   16  28   7  7 .  2
 
 

 

 

2

2

2

5

1ñ



= - 12 .   2 = - 6 . ( - 5 ) = 30
5



c)

1 1 1 1 3 2 5 1
   


10 12 15 12
30
30 6

3 2
29
Caâu 2 a/ 4  5 x  60
2
3 29
x 
5
4 60
2
45 29 16 4
x



5
60 60 60 15
4 2
x :
15 5
x



4 5 2
. 
15 2 3

32.38
 3x
3
27
328
 3x
3 3
(3 )
310
 3x
9
3

b)

3

10 – 9

=3

31 = 3x

c)

x2  3

x=

1®

 3

x

1®
1®
1®

Vaäy x = 1

Caâu 3
Goïi x,y,z laàn löôït laø ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc (cm) (x,y,z > 0)
Chu vi cuûa tam giaùc laø 36 cm neân x + y + z = 36
x y z
 
3 4 5
x y z x  y  z 36

3
Theo tính chaát daõy tæ soá baèng nhau ta coù :   
3 4 5 3  4  5 12

Vì caùc caïnh cuûa tam giaùc tæ leä vôùi caùc soá 3 , 4 , 5 neân

3®

Suy ra : x = 3 . 3 = 9 (TM)
y=
4 . 3 = 12 (TM)
z
= 5 . 3 = 15 (TM)
Vaäy ñoä daøi caùc caïnh cuûa tam giaùc laàn löôït laø : 9cm , 12cm , 15cm .
C©u 4:
M = x  2012  x  1  2012  x  x  1  2012  x  x  1 2013  M 2013
Vậy giá t...
§¸p ¸n ®Ò A BiÓu
®iÓm
C ©u 1(3đ) Thực hiện phép tính :
a)
12232:2
358
= 2
3
+ 27 . 2 – 12 = 8 + 54 – 12 = 50
b)
5 4 12 11
1 ( 2)
17 15 17 15
=
22
17
+
12
17
+
4 11
15 15
+ (-2) =
34
17
+
15
15
+(-2) = 2 +
1 – 2 = 1
c)
1 5 1 5
23 : 13 :
3 7 3 7
=
14
7
5
:
3
1
13
3
1
23
1 ñ
1 ñ
1 ñ
C ©u2 (3đ): Tìm x biết:
a)
c) x=
5
hoÆc x=-
5
4 . 3x = 3 . 20
12x = 60
x = 60 : 12
x = 5
Vậy x = 5
1 ñ
1 ñ
1 ñ
Bài 3(3đ): Gọi số đo 3 góc của tam giác ABC lần lượt là: a, b, c ®é (a,b,c
> 0)
Vì 3 góc của tam giác ABC lần lượt tỷ lệ 4; 3; 2. nên ta có:
4 3 2
a b c
Mà tổng 3 góc của tam giác bằng 180
0
, theo tính chất của dãy tỷ số bằng
nhau ta có:
4 3 2
a b c
=
4 3 2
a b c
=
0
9
180
= 20
0
4
a
= 20
0
a = 80
0
;
3
b
= 20
0
b = 60
0
;
2
c
= 20
0
c = 40
0
Vậy tam giác ABC có số đo các góc A, B, C lần lượt là: 80
0
; 60
0
; 40
0
.
Bài 4(1đ): Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M =
2013 2x x
.
M =
2013 2x x
=
2013x
+
2 x
2013 2x x
=
2011
= 2011
M
2011 . Vậy giá trị nhỏ nhất của M là 2011
2
x
2013.
3®
0,5 đ
0,5 đ
§¸p ¸n ®Ò B BiÓu
®iÓm
b)
1
32
2
x
2
x
= 1 . 32
2
x
= 32
2
x
= 2
5
x = 5
Vậy x = 5
Kiểm tra đại số lần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra đại số lần 1 - Người đăng: Nyo FA
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Kiểm tra đại số lần 1 9 10 600