Ktl-icon-tai-lieu

kiểm tra, đánh gia kết quả học tập của học sinh

Được đăng lên bởi Mưa Lạnh
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tự học chuyên đề BDTX

Năm học: 2013-2014

Thanh Mỹ, ngày 25 tháng 10 năm
2013
Chuyên đề 3

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA
HỌC SINH (15 tiết)
(Gv tự bồi dưỡng 10 tiết, Lý thuyết 2 tiết; Thực hành 3 tiết)
Mã modul :

Modun 23
KIỂM TRA

Theo Từ điển Tiếng Việt, kiểm tra được hiểu là: Xem xét tình hình thực tế
để đánh giá, nhận xét. Như vậy, việc kiểm tra sẽ cung cấp những dữ kiện, những
thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá học sinh,
Các hình thức kiểm tra.
Trong dạy học, người ta thường sử dụng các hình thức kiểm tra sau:
a. Kiểm tra thường xuyên.
Hình thức kiểm tra này còn được gọi là kiểm tra hàng ngày vì nó được diễn ra hàng
ngày. Kiểm tra thường xuyên được người giáo viên tiến hành thường xuyên.
- Mục đích của kiểm tra thường xuyên.
Kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học của thầy giáo và học sinh.
Thúc đẩy học sinh cố gắng tích cực làm việc một cách liên tục, có hệ thống.
Tạo điều kiện vững chắc để quá trình dạy học chuyển dần sang những bước





mới.
- Kiểm tra hàng ngày được tiến hành:





Quan sát hoạt động của lớp, của mỗi học sinh có tính hệ thống.
Qua quá trình học bài mới
Qua việc ôn tập, củng cố bài cũ
Qua việc vận dụng tri thức vào thực tiễn.
b. Kiểm tra định kỳ.
- Kiểm tra định kỳ thường được tiến hàng sau khi:



Học xong một số chương
Gv: Nguyễn Văn Tú
Mỹ

1

Trường THCS Thanh

Tự học chuyên đề BDTX

Năm học: 2013-2014

Học xong một phần chương trình
Học xong một học kỳ




Do kiểm tra sau một số bài, chương, học kỳ của một môn học nên khối
lượng tri thức, kỹ năng, kỹ xảo nằm trong phạm vi kiểm tra là tương đối lớn.
- Tác dụng của kiểm tra định kỳ





Giúp thầy trò nhìn nhận laị kết quả hoạt động sau một thời gian nhất định.
Đánh giá được việc nắm tri thức, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh sau một thời
hạn nhất định.
Giúp cho học sinh củng cố, mở rộng tri thức đã học.
Tạo cơ sở để học sinh tiếp tục học sang những phần mới, chương mới.
c. Kiểm tra tổng kết.
- Hình thức kiểm tra tổng kết được thực hiện vào cuối giáo trình, cuối môn học,
cuối năm.
- Kiểm tra tổng kết nhằm:
Đánh giá kết quả chung
Củng cố, mở rộng toàn bộ tri thức đã học từ đầu năm, đầu môn học, đầu giáo




trình,


Tạo điều kiện để học sinh chuyển sang học môn học mới, năm học mới.
Một số điểm cần lưu ý:
- Giáo viên không nên chỉ căn cứ vào kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra tổng kết
để đánh giá học sinh, phải kết hợp với việc kiểm tra thường xuyên, phải theo dõi
hàng ngày mới giúp cho người giáo viên đánh giá đúng, chính xác thực chất trình
độ...
Tự học chuyên đề BDTX Năm học: 2013-2014
Thanh Mỹ, ngày 25 tháng 10 năm
2013
Chuyên đề 3
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA
HỌC SINH (15 tiết)
(Gv tự bồi dưỡng 10 tiết, Lý thuyết 2 tiết; Thực hành 3 tiết)
Mã modul : Modun 23
KIỂM TRA
Theo Từ điển Tiếng Việt, kiểm tra được hiểu là: Xem xét tình hình thực tế
để đánh giá, nhận xét. Như vậy, việc kiểm tra sẽ cung cấp những dữ kiện, những
thông tin cần thiết làm cơ sở cho việc đánh giá học sinh,
Các hình thức kiểm tra.
Trong dạy học, người ta thường sử dụng các hình thức kiểm tra sau:
a. Kiểm tra thường xuyên.
Hình thức kiểm tra này còn được gọi là kiểm tra hàng ngày vì nó được diễn ra hàng
ngày. Kiểm tra thường xuyên được người giáo viên tiến hành thường xuyên.
- Mục đích của kiểm tra thường xuyên.
Kịp thời điều chỉnh hoạt động dạy học của thầy giáo và học sinh.
Thúc đẩy học sinh cố gắng tích cực làm việc một cách liên tục, có hệ thống.
Tạo điều kiện vững chắc để quá trình dạy học chuyển dần sang những bước
mới.
- Kiểm tra hàng ngày được tiến hành:
Quan sát hoạt động của lớp, của mỗi học sinh có tính hệ thống.
Qua quá trình học bài mới
Qua việc ôn tập, củng cố bài cũ
Qua việc vận dụng tri thức vào thực tiễn.
b. Kiểm tra định kỳ.
- Kiểm tra định kỳ thường được tiến hàng sau khi:
Học xong một số chương
Gv: Nguyễn Văn Tú Trường THCS Thanh
Mỹ
1
kiểm tra, đánh gia kết quả học tập của học sinh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kiểm tra, đánh gia kết quả học tập của học sinh - Người đăng: Mưa Lạnh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
kiểm tra, đánh gia kết quả học tập của học sinh 9 10 894