Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC

Được đăng lên bởi Thế Anh Đoàn
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 9467 lần   |   Lượt tải: 21 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC HỌC SINH
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC
MÔN: CÔNG NGHỆ

NĂM 2014

MỤC TIÊU
Kết thúc khóa tập huấn, HV:
1. Biết được chủ trương đổi mới đồng bộ PPDH, KTĐG
theo định hướng phát triển năng lực HS
2. Biết được các năng lực cốt lõi và năng lực chuyên biệt
cần phát triển cho HS trong dạy học Công nghệ
3. Biết được một số PPDH môn Công nghệ theo định
hướng phát triển năng lực HS
4. Biết được mục đích và cách thức KTĐG theo định
hướng phát triển năng lực HS
5. Biên soạn được câu hỏi kiểm tra môn Công nghệ theo
định hướng phát triển năng lực HS
6. Vận dụng được những kiến thức và kĩ năng KTĐG theo
định hướng phát triển năng lực của HS vào thực tiễn
dạy học

NỘI DUNG
1. Xu hướng đổi mới giáo dục phổ thông sau
năm 2015
2. Dạy học và KTĐG môn Công nghệ theo định
hướng phát triển năng lực học sinh trung học
3. Xây dựng các chủ đề dạy học và KTĐG theo
định hướng phát triển năng lực học sinh
trung học
4. Trình bày và thảo luận về các chủ đề dạy học
do các nhóm xây dựng

PHƯƠNG PHÁP
1. Nghiên cứu cá nhân: Học tập trải nghiệm

2. Làm việc nhóm: Thảo luận, chia sẻ
3. Thảo luận: Trình bày, phản biện, trao đổi
trước lớp
Tăng cường sự tương tác giữa HV với tài
liệu, giữa HV với HV, giữa HV với BCV

CHƯƠNG TRÌNH
1. Định hướng đổi mới dạy học và KTĐG trong quá trình dạy
học ở trường trung học (BCV)
2. Hướng dẫn làm việc nhóm và sử dụng diễn đàn trên mạng
(BCV)
3. Dạy học và KTĐG môn Công nghệ theo định hướng phát
triển năng lực học sinh trung học (BCV)
4. Xây dựng các chủ đề dạy học và KTĐG theo định hướng
phát triển năng lực học sinh trung học (Cá nhân, Nhóm)
5. Trình bày và thảo luận về các chủ đề dạy học do các nhóm
xây dựng (Nhóm, Lớp)
6. Thực hành nộp bài và phản biện trên mạng (Cá nhân,
Nhóm)

Trao đổi

Trên cơ sở nội dung tài liệu và
những kinh nghiệm thực tiễn,
thầy/cô hãy cho biết quan niệm của
mình về khái niệm năng lực?

KHÁI NIỆM
Dấu hiệu
tố chất
tâm lý

Yếu tố tạo
thành khả
năng hành
động

Quan
niệm
khác

Năng lực là một thuộc tính tích hợp của nhân cách,
là tổ hợp các đặc tính tâm lý của cá nhân phù hợp
với những yêu cầu của một hoạt động xác định,
đảm bảo cho hoạt động đó có kết quả tốt đẹp
Năng lực là khả năng vận dụng những kiến thức,
kinh nghiệm, kĩ năng, thái độ và hứng thú để hành
động một cách phù hợp và có hiệu quả trong các
tình huống đa dạng của cuộc sống
Năng lực là một tích hợp các kĩ năng (tập hợp trật
tự các kĩ năng/hoạt động) cho phép nhận biết một
tình huống và có sự đáp ứn...
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ
THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
NĂNG LỰC HỌC SINH
TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC
MÔN: CÔNG NGHỆ
NĂM 2014
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC - Người đăng: Thế Anh Đoàn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TRONG TRƯỜNG TRUNG HỌC 9 10 7