Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm Tra Hình Hoc Chương 3 lớp 8

Được đăng lên bởi Thanh Hoàng Gia
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 218 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Họ và tên:……………………….Lớp: 8….
Bài Kiểm Tra 45' - Môn: Hình học
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên

I.Trắc nghiệm khách quan: (3đ)
Câu 1: Tam giác MNP hình 1 có IK//MP . Đẳng thức nào sau đây là sai ?
a)

MN PN
=
IM
KP

b)

MN NK
=
MK KP

b)

MN PN
=
IN
KN

c)

MI
PK
=
IN
KN

d)

MN NK
=
IM
KP

Câu 2: Độ dài x trong hình 2 là:
a) 2,5
b) 2,9
c) 3
d) 3,2
Câu 3: Trong hình 3, MK là phân giác của góc NMP. Đẳng thức nào sau đây đúng ?
a)

MN MP
=
KP
NP

c)

MK NK
=
MP KP

d)

MN MP
=
NK
KP

Câu 4: Trong hình 4, ∆MNP vuông tại M, AH là đường cao. Có bao nhiêu cặp tam
giác đồng dạng với nhau ?
a) Không có cặp nào
b) Một cặp
c) Hai cặp
d) Ba cặp
Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong hai phát biểu sau:
a) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau
b) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng

Hinh 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4
Câu 6: Cho biết ∆ABC đồng dạng với ∆MNP. Tìm mối quan hệ giữa các cạnh của
chúng ?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
II.Tự luận:(7đ)
Bài tập: Cho ∆ABC vuông tại A (AC > AB). Kẻ tia phân giác của góc B cắt
AC tại E. Từ C hạ đoạn thẳng CD vuông góc với tia phân giác BE (D thuộc tia BE).
a) Chứng minh ∆BAE đồng dạng với ∆CDE
b) Chứng minh góc EBC bằng góc ECD
c) Cho AB = 3 cm, AC = 4 cm. Tính EC.

...
Họ và tên:……………………….Lớp: 8….
Bài Kiểm Tra 45' - Môn: Hình học
Điểm Lời nhận xét của giáo viên
I.Trắc nghiệm khách quan: (3đ)
Câu 1: Tam giác MNP hình 1 có IK//MP . Đẳng thức nào sau đây là sai ?
a)
KP
PN
IM
MN
=
b)
KN
PN
IN
MN
=
c)
KN
PK
IN
MI
=
d)
KP
NK
IM
MN
=
Câu 2: Độ dài x trong hình 2 là:
a) 2,5 b) 2,9 c) 3 d) 3,2
Câu 3: Trong hình 3, MK là phân giác của góc NMP. Đẳng thức nào sau đây đúng ?
a)
KP
NK
MK
MN
=
b)
NP
MP
KP
MN
=
c)
KP
NK
MP
MK
=
d)
KP
MP
NK
MN
=
Câu 4: Trong hình 4, MNP vuông tại M, AH đường cao. bao nhiêu cặp tam
giác đồng dạng với nhau ?
a) Không có cặp nào b) Một cặp c) Hai cặp d) Ba cặp
Câu 5: Chọn phát biểu đúng trong hai phát biểu sau:
a) Hai tam giác đồng dạng thì bằng nhau
b) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng
Hinh 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4
Câu 6: Cho biết ABC đồng dạng với MNP. Tìm mối quan hệ giữa các cạnh của
chúng ?
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
II.Tự luận:(7đ)
Bài tập: Cho ABC vuông tại A (AC > AB). K tia phân giác của góc B cắt
AC tại E. Từ C hạ đoạn thẳng CD vuông góc với tia phân giác BE (D thuộc tia BE).
a) Chứng minh BAE đồng dạng với CDE
b) Chứng minh góc EBC bằng góc ECD
c) Cho AB = 3 cm, AC = 4 cm. Tính EC.
Kiểm Tra Hình Hoc Chương 3 lớp 8 - Người đăng: Thanh Hoàng Gia
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Kiểm Tra Hình Hoc Chương 3 lớp 8 9 10 256