Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013 Môn: TOÁN - LỚP 9

Được đăng lên bởi thanhmydc2011
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 347 lần   |   Lượt tải: 0 lần
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013
Môn: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Bài 1. (2,0 điểm)
a) Giải phương trình 2x2 – 5x – 3 = 0.
 2 x  y  1
b) Giải hệ phương trình 
.
 3x  2 y  9
Bài 2. (2,0 điểm)
Cho hàm số y =

1 2
x có đồ thị (P).
2

a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đồ thị hàm số y = x + 4.
Bài 3. (2,0 điểm)
Cho phương trình x2 – 2(m + 1)x + m – 4 = 0 (ẩn là x).
a) Tính D ' .
b) Gọi x1, x2 là hai nghiệm của phương trình. Chứng minh rằng biểu thức
A = x1(1 – x2) + x2(1 – x1)
không phụ thuộc vào m.
Bài 4. (4,0 điểm)
Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB. Kẻ tiếp tuyến Bx với nửa đường
tròn. Gọi C là điểm trên nửa đường tròn sao cho cung CA bằng cung CB, D là điểm
tùy ý trên cung CB (D khác C và B). Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự ở E và F.
a) Tính số đo góc AEB.
b) Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp được đường tròn.
c) Chứng minh BE2 = AD.AF.
-----------------Hết------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN LỚP 9
Nội dung

Bài
a) Tính đúng  = 49

1
2

0,5đ

Áp dụng công thức và suy ra tính đúng x1 = 3; x2 =  .
1
2

0,25đ

Kết luận phương trình có 2 nghiệm : x1 = 3 ; x2 =  .
1
(2,0 đ)

2
(2,0 đ)

y  2x 1
 2 x  y  1  y  2 x  1




7x  7
 3 x  2 y  9  3 x  2(2 x  1)  9 
 y  2x 1  x  1


 x 1
 y 3

b) Biến đổi 

a) Lập đúng bảng giá trị
Vẽ đúng đồ thị
b) PT hoành độ giao điểm của (P) và đồ thị HS y = x + 4:
1 2
x = x + 4 Û x 2 - 2x - 8 = 0 => x1 = -2; x2 = 4 .
2

x = -2 => y = 2. Giao điểm thứ nhất A(-2; 2).
x = 4 => y = 8 . Giao điểm thứ hai B(4; 8).
Kết luận: (P) cắt đồ thị hàm số y = x + 4 tại hai điểm A(-2; 2), B(4; 8).
2
a) Tính được D ' = ( m +1) - (m - 4) = m 2 + m + 5
3
(2,0 đ)

Điểm
0,25đ

0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ
0,75đ

2

æ 1ö
19
m+ ÷
+ > 0 => PT luôn có nghiệm với mọi m
b) Lí luận D ' = m 2 + m + 5 = ç
÷
ç
÷
ç
è
2ø 4

Áp dụng định lí Viet, tacó x1 + x2 = 2(m +1) ; x1x2 = m - 4
Biến đổi A = x1 + x2 – 2x1x2 = 2(m + 1) – 2(m – 4) = 10. Vậy A không phụ thuộc
vào m.
Hình vẽ đúng
x
a) Ta có »CA  »CB (gt) => sđ»CA  sđ»CB = 900
E

C
D

4
(4,0 đ)
A

O

F

B





1
»
1800  s®CB
 450
2
1 »
1
 .900  450
b) Ta có ·CDA  s®CA
2
2
0
·
·
Suy ra CDF  180  CDA  180 0  450  135 0
Tứ giác CDFE có ·CDF  ·CEF  1350  450  180 0

Tính được ·AEB 

nên từ giác CDFE nội tiếp được đường tròn.

c) Ta có ·ABF  900 (t/c tiếp tuyến)

và ·ADB  900 (góc nội tiếp chắn nửa đường...
UBND TỈNH QUẢNG NAM KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Môn: TOÁN - LỚP 9
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1. (2,0 điểm)
a) Giải phương trình 2x
2
– 5x – 3 = 0.
b) Giải hệ phương trình
2 1
3 2 9
x y
x y
.
Bài 2. (2,0 điểm)
Cho hàm số
2
1
y = x
2
có đồ thị (P).
a) Vẽ đồ thị (P) trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị (P) và đồ thị hàm số y = x + 4.
Bài 3. (2,0 điểm)
Cho phương trình x
2
– 2(m + 1)x + m – 4 = 0 (ẩn là x).
a) Tính
'D
.
b) Gọi x
1
, x
2
là hai nghiệm của phương trình. Chứng minh rằng biểu thức
A = x
1
(1 – x
2
) + x
2
(1 – x
1
)
không phụ thuộc vào m.
Bài 4. (4,0 điểm)
Cho nửa đường tròn (O), đường kính AB. K tiếp tuyến Bx với nửa đường
tròn. Gi C là điểm trên nửa đường tròn sao cho cung CA bằng cung CB, D là điểm
tùy ý trên cung CB (D khác C và B). Các tia AC, AD cắt tia Bx theo thứ tự ở E và F.
a) Tính số đo góc AEB.
b) Chứng minh tứ giác CDFE nội tiếp được đường tròn.
c) Chứng minh BE
2
= AD.AF.
-----------------Hết------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013 Môn: TOÁN - LỚP 9 - Trang 2
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013 Môn: TOÁN - LỚP 9 - Người đăng: thanhmydc2011
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2012-2013 Môn: TOÁN - LỚP 9 9 10 549