Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 9

Được đăng lên bởi truongthcsnamcang
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 830 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngµy so¹n:
Ngµy KT:

TiÕt 36
KiÓm tra häc k× I
I - Môc tiªu:
1, KiÕn thøc:
- §¸nh gi¸ møc ®é nhËn thøc cña häc sinh sau khi häc xong hai ch¬ng ®Ön häc vµ ch¬ng
®iÖn tõ häc.
2, Kü n¨ng:
- RÌn kü n¨ng lµm bµi kiÓm tra.
3, Th¸i ®é:
- CÈn thËn, chÝnh x¸c, trung thùc.
II. C¸c bíc chuÈn bÞ cho ®Ò kiÓm tra häc k×
Phạm vi kiến thức: Từ tiết thứ 01 đến tiết thứ 35 theo PPCT (sau khi học xong bài
33: Dòng điện xoay chiều)
Phương án kiểm tra: Kết hợp trắc nghiệm và tự luận (20% TNKQ, 80% TL)
1. TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG
TRÌNH.
Tổng số Lý thuyết
Tỉ lệ thực dạy
Trọng số
Nội dung
tiết
LT
VD
LT
VD
Chương I Điện
học
22
12
8.4
13.6
24.7
40
Chương II Điện
từ học
Tổng

12

8

5.6

6.4

16.5

18.8

34

12

14

20

41.2

58.8

2.TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ
Số lượng chuẩn cần kt
Cấp độ
Nội dung
Trọng số
(Chủ đề)
T. Số
TN
TL
Chương I Điện
24.7
1,7≈ 2
2
0
Cấp độ 1,2 học
(Lý thuyết)
16.5
Chương II Điện
1.1 ≈ 1
1
0
từ học
Chương I Điện
40
2,8 ≈ 3
1
2
Cấp độ 3,4 học
(Vận dụng)
18.8
Chương II Điện
1,3 ≈ 1
0
1
từ học

Điểm
số
1.0 đ
( 4.5’)
0.5đ
(2.25’)
6.5đ
(26.25’
)
2.0đ
(12’)

.2. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
Nhận biết
Tên chủ
đề
TNKQ
TL
Điện học
22 tiết

1. Nêu được điện trở của mỗi
dây dẫn đặc trưng cho mức
độ cản trở dòng điện của dây
dẫn đó.
2. Phát biểu được định luật
Ôm đối với một đoạn mạch
có điện trở.
3. Viết được công thức tính
điện trở tương đương đối với
đoạn mạch nối tiếp, đoạn
mạch song song gồm nhiều
nhất ba điện trở
4. Nêu được điện trở của một
dây dẫn được xác định như
thế nào và có đơn vị đo là gì.
5. Nêu được mối quan hệ
giữa điện trở của dây dẫn với
độ dài, tiết diện và vật liệu
làm dây dẫn. Nêu được các
vật liệu khác nhau thì có điện
trở suất khác nhau.
6. Nhận biết được các loại
biến trở.

Thông hiểu
TNKQ

Vận dụng
TL

7. Xác định được điện trở của
một đoạn mạch bằng vôn kế và
ampe kế.
8. Xác định được bằng thí nghiệm
mối quan hệ giữa điện trở tương
đương của đoạn mạch nối tiếp
hoặc song song với các điện trở
thành phần.
9. Vận dụng được định luật Ôm
cho đoạn mạch gồm nhiều nhất
ba điện trở thành phần.
10. Xác định được bằng thí
nghiệm mối quan hệ giữa điện trở
của dây dẫn với chiều dài, tiết
diện và với vật liệu làm dây dẫn.
11. Vận dụng được công thức R =
l
 và giải thích được các hiện
S
tượng đơn giản liên quan tới điện
trở của dây dẫn.
12. Giải thích được nguyên tắc
hoạt động của biến trở con chạy.
Sử dụng được biến trở để điều
chỉnh cường độ dòng điện trong
mạch.
13. Vận dụng được định luật Ôm
l
và công thức R =  để giải bài
S
toán về m...
Ngµy so¹n:
Ngµy KT:
TiÕt 36 KiÓm tra häc k× I
I - Môc tiªu:
1, KiÕn thøc:
- §¸nh gi¸ møc ®é nhËn thøc cña häc sinh sau khi häc xong hai ch¬ng ®Ön häc vµ ch¬ng
®iÖn tõ häc.
2, Kü n¨ng:
- RÌn kü n¨ng lµm bµi kiÓm tra.
3, Th¸i ®é:
- CÈn thËn, chÝnh x¸c, trung thùc.
II. C¸c bíc chuÈn bÞ cho ®Ò kiÓm tra häc k×
Phm vi kiến thc: T tiết th 01 đến tiết th 35 theo PPCT (sau khi hc xong bài
33: Dòng đin xoay chiu)
Phương án kiểm tra: Kết hp trc nghim và t lun (20% TNKQ, 80% TL)
1. TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PHÂN PHỐI CHƯƠNG
TRÌNH.
Ni dung
Tng s
tiết
Lý thuyết
T l thc dy Trng s
LT VD LT VD
Chương I Đin
hc 22 12 8.4 13.6 24.7 40
Chương II Đin
t hc
12 8 5.6 6.4 16.5 18.8
Tng 34 12 14 20 41.2 58.8
2.TÍNH SỐ CÂU HỎI CHO CÁC CHỦ ĐỀ
Cấp độ Nội dung
(Chủ đề)
Trọng số
Số lượng chuẩn cần kt
Điểm
sốT. Số TN TL
Cấp độ 1,2
(Lý thuyết)
Chương I Điện
học 24.7 1,7≈ 2 2 0 1.0 đ
( 4.5’)
Chương II Điện
từ học
16.5
1.1 ≈ 1 1 0 0.5đ
(2.25’)
Cấp độ 3,4
(Vận dụng)
Chương I Điện
học
40
2,8 ≈ 3 1 2
6.5đ
(26.25’
)
Chương II Điện
từ học
18.8
1,3 ≈ 1 0 1 2.0đ
(12’)
Kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 9 - Người đăng: truongthcsnamcang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Kiểm tra học kì 2 vật lý lớp 9 9 10 595