Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA HKII LỚP 11

Được đăng lên bởi imotoluvani
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT SỐ I PHÙ MỸ
---------  ---------

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲIIMôn:Hóa học 11-Ban cơ bản
Thời gian: 45 phút

Họ và tên:……………………………..Lớp:……

Mã đề:201

I-Phần trắc nghiệm:(5đ)
Hãy điền đáp án vào bảng sau:
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Đ.án
Câu 1: Sản phẩm chính của phản ứng cộng H2O (H+) vào propen là :
A. CH3- CH2- CH2- OH. B. HO-CH2-CH(OH)-CH3. C. CH3-CH(OH)-CH3 . D. HO-CH2-CH2-CH2-OH.
Câu 2: Để nhận biết 3 khí trong 3 lọ mất nhãn : C2H6, C2H4, C2H2, người ta dùng các hoá chất nào ?
A. dung dịch Br2 . B. dung dịch AgNO3/NH3 và Br2. C. dung dịch AgNO3/NH . D. dung dịch HCl, Br2 .
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,52g H 2O và 4,4g
CO2. Hai hiđrocacbon đó là:
A.C2H4, C3H6.
B.C2H6, C3H8.
C.C3H6,C4H8.
D.C3H8, C4H10.
Câu 4: Trong số các tính chất vật lý sau, tính chất nào không phải là tính chất của phenol:
A. Ít tan trong nước lạnh.
B. Rất độc.
C. Tinh thể không màu.
D. Bền trong không khí.
Câu 5: Khi cho 0,75g anđehit fomic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO 3/NH3 dư thì khối lượng Ag
giải phóng là:
A. 10,8g .
B. 21,6g.
C. 2,7g.
D. 5,4g.
Câu 6: Dùng dung dịch brom có thể nhận biết được cặp chất nào sau đây?
A.Metan và etan.
B.Toluen và stiren .
C.etilen và propilen .
D.etilen và stiren.
Câu 7: Ứng với công thức phân tử C7H8O sẽ có bao nhiêu đồng phân phenol ?
A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 8: Fomon là dung dịch anđehit fomic trong nước có nồng độ:
A. 2-5%.
B. 50-70%.
C. 10-20%.
D. Khoảng 40%.
Câu 9: Hóa chất nào sau đây dùng để phân biệt HCHO và CH2=CHCHO ở điều kiện thường?
A. Dung dịch Br2.
B. Quỳ tím.
C. Không phân biệt được.
D. Kali.
Câu 10: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C4H8. CTCT của X là:
A. CH2=CH=CH2─CH3.
C. CH2=CH─CH3.

B. CH3 ─ CH=CH─CH3.
D. CH3 ─ CH2 ─ CH2 ─ CH3.

Câu 11: Một hợp chất A có công thức C3H6O, biết rằng A không phản ứng với Na, nhưng có tham gia phản
ứng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng của A phải là:
A. CH3COCH3.
B. C3H5OH.
C. CH3CH2CHO.
D. CH2=CH-CH2OH.
Câu 12: Khi đốt cháy axit cacboxylic đơn chức, no, mạch hở thì thu được:
A. Khối lượng CO2 bằng khối lượng nước.
B. Số mol nước bằng số mol CO2.
C. Số mol nước lớn hơn số mol CO2.
D. Số mol nước bé hơn số mol CO2.
Câu 13: Để trung hòa 8,8g một axit cacboxylic A thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100ml dung dịch
NaOH 1M. Công thức cấu tạo có thể có của A là:
A. CH3CH2CH2COOH.
B. CH3COOH.
C. CH3CH2CH2CH2COOH.
D. HCOOH.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 0,1 mol gồm CH 4...
SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲII-
TRƯỜNG THPT SỐ I PHÙ MỸ Môn:Hóa học 11-Ban cơ bản
--------- --------- Thời gian: 45 phút
Họ và tên:……………………………..Lớp:…… Mã đề:201
I-Phần trắc nghiệm:(5đ)
Hãy điền đáp án vào bảng sau:
Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Đ.án
Câu 1: Sản phẩm chính của phản ứng cộng H
2
O (H
+
) vào propen là :
A. CH
3
-
CH
2
-
CH
2
-
OH. B. HO-CH
2
-CH(OH)-CH
3
.
C. CH
3
-CH(OH)-CH
3
.
D. HO-CH
2
-CH
2
-CH
2
-OH.
Câu 2: Để nhận biết 3 khí trong 3 lọ mất nhãn : C
2
H
6
, C
2
H
4
, C
2
H
2
, người ta dùng các hoá chất nào ?
A. dung dịch Br
2
. B. dung dịch AgNO
3
/NH
3
và Br
2
. C. dung dịch AgNO
3
/NH . D. dung dịch HCl, Br
2
.
Câu 3: Đốt cháy hoàn toàn 2 hiđrocacbon kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng thu được 2,52g H
2
O 4,4g
CO
2
. Hai hiđrocacbon đó là:
A.C
2
H
4,
C
3
H
6
. B.C
2
H
6,
C
3
H
8
. C.C
3
H
6,
C
4
H
8
. D.C
3
H
8,
C
4
H
10
.
Câu 4: Trong số các tính chất vật lý sau, tính chất nào không phải là tính chất của phenol:
A. Ít tan trong nước lạnh. B. Rất độc. C. Tinh thể không màu. D. Bền trong không khí.
Câu 5: Khi cho 0,75g anđehit fomic phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO
3
/NH
3
thì khối lượng Ag
giải phóng là:
A. 10,8g . B. 21,6g. C. 2,7g. D. 5,4g.
Câu 6: Dùng dung dịch brom có thể nhận biết được cặp chất nào sau đây?
A.Metan và etan. B.Toluen và stiren . C.etilen và propilen . D.etilen và stiren.
Câu 7: Ứng với công thức phân tử C
7
H
8
O sẽ có bao nhiêu đồng phân phenol ?
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 8: Fomon là dung dịch anđehit fomic trong nước có nồng độ:
A. 2-5%. B. 50-70%. C. 10-20%. D. Khoảng 40%.
Câu 9: Hóa chất nào sau đây dùng để phân biệt HCHO và CH
2
=CHCHO ở điều kiện thường?
A. Dung dịch Br
2
. B. Quỳ tím. C. Không phân biệt được. D. Kali.
Câu 10: Hợp chất X mạch hở có công thức phân tử C
4
H
8
. CTCT của X là:
A. CH
2
=CH=CH
2
─CH
3
. B. CH
3
─ CH=CH─CH
3
.
C. CH
2
=CH─CH
3
. D. CH
3
─ CH
2
─ CH
2
─ CH
3
.
Câu 11: Một hợp chất A công thức C
3
H
6
O, biết rằng A không phản ứng với Na, nhưngtham gia phản
ứng tráng gương. Công thức cấu tạo đúng của A phải là:
A. CH
3
COCH
3
. B. C
3
H
5
OH. C. CH
3
CH
2
CHO. D. CH
2
=CH-CH
2
OH.
Câu 12: Khi đốt cháy axit cacboxylic đơn chức, no, mạch hở thì thu được:
A. Khối lượng CO
2
bằng khối lượng nước. B. Số mol nước bằng số mol CO
2
.
C. Số mol nước lớn hơn số mol CO
2
. D. Số mol nước bé hơn số mol CO
2
.
Câu 13: Để trung a 8,8g một axit cacboxylic A thuộc dãy đồng đẳng của axit axetic cần 100ml dung dịch
NaOH 1M. Công thức cấu tạo có thể có của A là:
A. CH
3
CH
2
CH
2
COOH. B. CH
3
COOH. C. CH
3
CH
2
CH
2
CH
2
COOH. D. HCOOH.
Câu 14: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp 0,1 mol gồm CH
4
,C
4
H
10
C
2
H
4
thu được 0,14 mol CO
2
0,23 mol
H
2
O. Hỏi số mol của ankan và anken trong hỗn hợp là bao nhiêu?
A. 0,09 mol ankan và 0,01 mol anken. B. 0,01 mol ankan và 0,09 mol anken.
C. 0,08 mol ankan và 0,02 mol anken. D. 0,02 mol ankan và 0,08 mol anken.
Câu 15: Tính chất nào sau đây không phải của benzen?
A.Tác dụng với brom(bột Fe). B. Tác dụng với HNO
3
/H
2
SO
4
.
C.Tác dụng với Cl
2
. D. Tác dụng với dung dịch KMnO
4
.
Câu 16: Ancol nào sau đây không tồn tại?
KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA HKII LỚP 11 - Trang 2
KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA HKII LỚP 11 - Người đăng: imotoluvani
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
KIỂM TRA HỌC KÌ HÓA HKII LỚP 11 9 10 845