Ktl-icon-tai-lieu

KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Công nghệ 9

Được đăng lên bởi thuy-ho
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 5389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn:
Tiết 18

KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 9
I/ Mục đích, yêu cầu:
1/ Kiến thức:
Ch1: Biết đối tượng, nội dung và yêu cầu lao động của nghề điện dân dụng.
Ch2: Biết kí hiệu và cách sử dụng dây dẫn điện.
Ch3: Cách sử dụng dây cáp điện và chức năng của dây cáp điện.
Ch4: Biết công dụng của các dụng cụ làm việc của nghề điện.
Ch5: Biết yêu cầu của mối nối dây dẫn điện, quy trình chung nối dây dẫn điện và các cách nối
dây dẫn điện.
2/ Kĩ năng:
Ch6: Biết cách tính thang đo, cấp chính xác và sai số tuyệt đối lớn nhất của các dụng cụ đo.
Ch7: Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt các mạch điện.
II/ Ma trận:
1/ Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình:
2/ Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ:
3/ Hoàn thành ma trận đề kiểm tra :

MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 9
Năm học 2011 – 2012
Cấp độ
Tên chủ đề
Giới thiệu nghề điện
dân dụng

Nhận biết
TNKQ

TL

Thông hiểu
TNKQ

TL

Vận dụng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
TNKQ
TL
TNKQ
TL

Ch1

Ch1

Số câu
Số điểm Tỉ lệ %

2
1.0

1
1.0

Vật liệu điện – dụng cụ
làm việc của nghề điện

Ch2

Ch3
Ch4

Ch6

2
1.0

3
1.5

2
1.0

Cộng

Số câu
Số điểm

Tỉ lệ %

TH: Nối dây dẫn điện

Ch5
1
0.5

7
3.5 điểm=
35%

Ch5

Số câu

3
2.0 điểm
= 20%

1
1.5

Số điểm

Tỉ lệ %

2
2.0 điểm=
20%

TH: Lắp mạch điện
bảng điện

Ch7

Số câu
Số điểm

1
2.5

Tỉ lệ %

Tổng số câu
Tổng số điểm
%

5
2.5
25%

3
1.5
15%

2
2.5
25%

2
1.0
10%

1
2.5
25%

1
2.5 điểm=
25%
13
10
100%

...
Ngày soạn:
Tiết 18
KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 9
I/ Mục đích, yêu cầu:
1/ Kiến thức:
Ch1: Biết đối tượng, nội dung và yêu cầu lao động của nghề điện dân dụng.
Ch2: Biết kí hiệu và cách sử dụng dây dẫn điện.
Ch3: Cách sử dụng dây cáp điện và chức năng của dây cáp điện.
Ch4: Biết công dụng của các dụng cụ làm việc của nghề điện.
Ch5: Biết yêu cầu của mối nối dây dẫn điện, quy trình chung nối dây dẫn điện và các cách nối
dây dẫn điện.
2/ Kĩ năng:
Ch6: Biết cách tính thang đo, cấp chính xác và sai số tuyệt đối lớn nhất của các dụng cụ đo.
Ch7: Vẽ được sơ đồ nguyên lí và sơ đồ lắp đặt các mạch điện.
II/ Ma trận:
1/ Tính trọng số nội dung kiểm tra theo khung phân phối chương trình:
2/ Tính số câu hỏi và điểm số chủ đề kiểm tra ở các cấp độ:
3/ Hoàn thành ma trận đề kiểm tra :
MA TRẬN KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ 9
Năm học 2011 – 2012
Cấp độ
Tên chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL
TNKQ
TL
TNKQ TL
Giới thiệu nghề điện
dân dụng
Ch1 Ch1
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
1.0
1
1.0
3
2.0 điểm
= 20%
Vật liệu điện – dụng cụ
làm việc của nghề điện
Ch2
Ch3
Ch4
Ch6
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
2
1.0
3
1.5
2
1.0
7
3.5 điểm=
35%
TH: Nối dây dẫn điện Ch5 Ch5
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
0.5
1
1.5
2
2.0 điểm=
20%
TH: Lắp mạch điện
bảng điện
Ch7
Số câu
Số điểm Tỉ lệ %
1
2.5
1
2.5 điểm=
25%
Tổng số câu 5 3 2 2 1 13
Tổng số điểm
%
2.5
25%
1.5
15%
2.5
25%
1.0
10%
2.5
25%
10
100%
KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Công nghệ 9 - Người đăng: thuy-ho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Công nghệ 9 9 10 354