Ktl-icon-tai-lieu

Kiểm tra sinh

Được đăng lên bởi buiquynhthaibinh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1:Cây trên cạn hấp thu nước và ion khoáng của môi trường nhờ cấu trúc nào là chủ
yếu?
A.Tế bào biểu bì rễ.
B.Tế bào lông hút.
C.Tế bào ở miền sinh trưởng của rễ. D.Tế bào ở đỉnh sinh trưởng của rễ.
Câu 2: Tế bào mạch gỗ của cây gồm
A, Quản bào và tế bào nội bì.
B.Quản bào và tế bào lông hút.
C. Quản bào và mạch ống.
D. Quản bào và tế bào biểu bì.
Câu 3: Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu:
A. Nước và các ion khoáng
B. Amit và hooc môn
C. Axitamin và vitamin
D. Xitôkinin và ancaloit
Câu 4: Cơ quan thoát hơi nước của cây là :
A. Cành
B. Lá
C. Thân
D. Rễ
Câu 5: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng
A. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe.
B. Zn, Cl, B, K, Cu, S.
C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
D. C, H, O, K, Zn, Cu, Fe.
Câu 6: Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào sau đây lá cây sẽ xanh
lại?
A. Mg 2+
B. Ca 2+
C. Fe 3+
D. Na +
Câu 7:Cây hấp thụ Canxi ở dạng:
A. CaSO4
B. Ca(OH)2
C. Ca2+
D. CaCO3
Câu 8: Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH
trong quang hợp?
A. Diệp lục a
B. Diệp lục b
C. Diệp lục a. b
D. Diệp lục a, b và
carôtenôit.
Câu 9: Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
A .Có cuống lá.
B. Có diện tích bề mặt lớn.
C. Phiến lá mỏng.
D. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.
Câu 10: Diệp lục có màu lục vì:
A. sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu lục
B.sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu lục
C. sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu xanh tím
D. sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu xanh tím
Câu 11: Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là gì?
A. NADPH, O
B. ATP, NADPH
2
C. ATP, NADPH và O
D. ATP và CO
2
2
Câu 12: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C6H12C6 ở cây mía là:
A. Quang phân li nước
B. Chu trình CanVin
C. Pha sáng.
D. Pha tối.
Câu 13: Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C4 là:
A. về không gian và thời gian

B. về bản chất

C. về sản phẩm ổn định đầu tiên
D. Về chất nhận CO2
Câu 14: Bước sóng ánh sáng có hiệu quả cao nhất đối với quá trình quang hợp là:

A. Xanh lục
B. Vàng
C. Đỏ.
Câu 15: Quá trình hô hấp sáng là quá trình:
A. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 trong bóng tối

D. Da cam

B. Hấp thụ CO2 và giải phóng O2 ngoài sáng
C. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2trong bóng tối
D. Hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ngoài sáng
Câu 16: Giai đoạn nào chung cho quá trình lên men và hô hấp hiếu khí?
A. Chu trình Crep
B.Chuỗi chuyền điện tử electron
C.Đường phân
D.Tổng hợp axetyl – CoA
Câu 17: Nước từ đất vận chuyển vào mạch gỗ ...
Câu 1:Cây trên cạn hấp thu nước và ion khoáng của môi trường nhờ cấu trúc nào là chủ
yếu?
A.Tế bào biểu bì rễ. B.Tế bào lông hút.
C.Tế bào ở miền sinh trưởng của rễ. D.Tế bào ở đỉnh sinh trưởng của rễ.
Câu 2: Tế bào mạch gỗ của cây gồm
A, Quản bào và tế bào nội bì. B.Quản bào và tế bào lông hút.
C. Quản bào và mạch ống. D. Quản bào và tế bào biểu bì.
Câu 3: Thành phần của dịch mạch gỗ gồm chủ yếu:
A. Nước và các ion khoáng B. Amit và hooc môn
C. Axitamin và vitamin D. Xitôkinin và ancaloit
Câu 4: Cơ quan thoát hơi nước của cây là :
A. Cành B. Lá C. Thân D. Rễ
Câu 5: Các nguyên tố dinh dưỡng nào sau đây là các nguyên tố đại lượng
A. C, O, Mn, Cl, K, S, Fe. B. Zn, Cl, B, K, Cu, S.
C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg. D. C, H, O, K, Zn, Cu, Fe.
Câu 6: Khi lá cây bị vàng, đưa vào gốc hoặc phun lên lá ion nào sau đây lá cây sẽ xanh
lại?
A. Mg
2+
B. Ca
2+
C. Fe
3+
D. Na
+
Câu 7:Cây hấp thụ Canxi ở dạng:
A. CaSO
4
B. Ca(OH)
2
C. Ca
2+
D. CaCO
3
Câu 8: Sắc tố nào tham gia trực tiếp chuyển hóa năng lượng mặt trời thành ATP, NADPH
trong quang hợp?
A. Diệp lục a B. Diệp lục b
C. Diệp lục a. b D. Diệp lục a, b và
carôtenôit.
Câu 9: Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
A .Có cuống lá. B. Có diện tích bề mặt lớn.
C. Phiến lá mỏng. D. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.
Câu 10: Diệp lục có màu lục vì:
A. sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu lục
B.sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu lục
C. sắc tố này hấp thụ các tia sáng màu xanh tím
D. sắc tố này không hấp thụ các tia sáng màu xanh tím
Câu 11: Sản phẩm pha sáng dùng trong pha tối của quang hợp là gì?
A. NADPH, O
2
B. ATP, NADPH
C. ATP, NADPH và O
2
D. ATP và CO
2
Câu 12: Giai đoạn quang hợp thực sự tạo nên C
6
H
12
C
6
ở cây mía là:
A. Quang phân li nước B. Chu trình CanVin
C. Pha sáng. D. Pha tối.
Câu 13: Sự khác nhau giữa con đường CAM và con đường C
4
là:
A. về không gian và thời gian B. về bản chất
C. về sản phẩm ổn định đầu tiên D. Về chất nhận CO
2
Câu 14: Bước sóng ánh sáng có hiệu quả cao nhất đối với quá trình quang hợp là:
Kiểm tra sinh - Trang 2
Kiểm tra sinh - Người đăng: buiquynhthaibinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kiểm tra sinh 9 10 90