Ktl-icon-tai-lieu

KiỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 7189 lần   |   Lượt tải: 19 lần
KiỂM TRA TRẮC NGHIỆM
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM

CBGD: NGUYỄN TIẾN LƯƠNG, ĐT; 0905026453

Câu 1: Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” của Đảng nêu 4 nhiệm vụ ch ủ y ếu, c ấp bách
cần thực hiện, nhiệm vụ nào là cơ bản nhất?
Trả lời: (chọn phương án đúng nhất)
a.Củng cố chính quyền;
b.Chống thực dân Pháp xâm lược;
c.Bài trừ nội phản; Cải thiện đời sống nhân dân
d.Cả a,b,c

Câu 2: Sự kiện nào là mốc lịch sử báo hiệu cuộc kháng chiến ch ống th ực dân Pháp k ết thú
Trả lời;
a.Chiến thắng Điện Biên Phủ
b.Ký Hiệp định Giơnevơ
c.Quân ta tiếp quản Hà Nội
d.Cả a,b,c

Câu 3: Sự kiện nào báo hiệu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước kết thúc?
Trả lời:
a.Ký Hiệp đinh Pari, ngày 27- 1- 1973;
b.Đại thắng mùa xuân 1975, ngày 30- 4- 1975;
c.Mỹ rút hết quân về nước, 29- 3- 1973;
d.Cả a, b, c

Câu 4: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã cho ta nhiều bài h ọc
kinh
Nghiệm có giá trị sau đây. Bài học nào có giá trị lớn nhất về đ ường lối chiến lược?
Trả lời:
a.Gương cao ngọn cờ dộc lập dân tộc và CNXH;
b.Kiên định tư tưởng chiến lược tiến công quyết đánh và quyết th ắng đế qu ốc Mỹ
xâm lược;
c.Thực hiện chiến tranh nhân dân linh hoạt sáng t ạo
d.Coi trọng công tác tổ chức, công tác xây dựng Đảng

Câu 5: Khẩu hiêu “Hoa- Việt thân thiện” được Đảng đ ề ra th ời kỳ nào?
Trả lời
a.Tháng 9/1945
b.Tháng 11/ 1945
c.Tháng 12/ 1945
d.Tháng 3/ 1946

Câu 6: Những hành động nào thuộc vào “Chiến tranh cục bộ” c ủa đ ế qu ốc Mỹ ti ến hành
ở nước ta năm 1965?
Trả lời.
a.Bị thất bại trong chiến tranh đặc biệt, đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miên Nam;
b.Đế quốc Mỹ ồ ạt đổ quân vào miền Nam và tiến hành chiến tranh phá hoại miền B ắc;
c.Đế quốc Mỹ gây chiến ra cả nước. Cả nước có chiến tranh.
d.Cả a, b, c

âu 7: Hai nhiệm vụ chiến lược mới của cách mạng Việt Nam sau cách mạng Tháng Tám là
ả lời:
Chống đế quốc và chống phong kiến;
Chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược;
Xây dựng đất nước đi đôi với bảo vệ đất nước;
Bài trừ nội phản và cải thiện đời sống nhân dân.

Câu 8: dưới dây là hững nguyên nhân thắng lợi của cu ộc kháng chi ến ch ống th ực dân Phá
xâm lước, theo anh (chị) nguyên nhân nào là cơ bản nhất?
Trả lời:
a.Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng với đường lối kháng chiến đúng đ ắn;
b.Có lực lượng vũ trang ba thứ quân dũng cảm, mưu lược;
c.Có chính quyền dân chủ nhân dân tổ chức toàn dân kháng chiến và xây d ựng ch ế đ ộ m ớ
d.Có liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Đông Dương và sự giúp đỡ qu ốc tế.

u 9: Nội dung đường lối kháng chiến chống thực ...
KiỂM TRA TRẮC NGHIỆM
ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA
ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM
CBGD: NGUY N TI N L NG, ĐT; 0905026453 ƯƠ
KiỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KiỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
KiỂM TRA TRẮC NGHIỆM ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN ViỆT NAM 9 10 656