Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức hình học lớp 7

Được đăng lên bởi Hoàng Tuấn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 256 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIẾN THỨC HÌNH HỌC LỚP 7
- Đường trung trực của đoạn thẳng
Đuờng thẳng đi qua trung điểm một đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng ấy được
gọi là đường trung trực của đoạn thẳng.
+ Hai đường thẳng song song:
- Dấu hiệu nhận biết: Nếu hai đường thẳng a, b cắt một đường thẳng c và trong các góc
tạo thành một cặp góc so le trong (cặp góc đồng vị) bằng nhau thì a và b song song
- Tính chất : Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
+ Hai góc so le trong = nhau
+ Hai góc đồng vị bằng nhau
+ Hai góc trong cùng phía bù nhau
- Liên hệ giữa tính vuông góc và tính song song
a) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với
nhau
b) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng
vuông góc với đường kia
c) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song
song với nhau
Chương II Tam giác
*Tổng ba góc trong một tam giác
- Định lý: +Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ
+ Mỗi góc ngoài của một tam giác bẳng tổng của hai góc trong không kề với nó
* Các trường hợp bằng nhau của tam giác
1. Trường hợp 1: Canh- cạnh-cạnh (c.c.c)
Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác bằng
nhau
2. Trường hợp 2: Canh-góc-cạnh(c.g.c)
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam
giác kia thì hai tam giác bằng nhau
3. Trường hợp 3: góc-canh-góc(g.c.g)
Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam
giác kia thì hai tam giác bằng nhau
* Các trường hợp bằng nhau của tam giác của tam giác vuông
*Hệ quả:* Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuong này bằng cạnh huyền
và một góc nhọn của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau nhau
Hệ quả: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác này bằng cạnh huyền và
một cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
* Tam giác cân:

1. Tam giác cân
-định nghĩa: Tam giác cân là tam giác có 2 cạnh = nhau
- Định lý 1: Trong 1 tam giác cân , hai góc ở đáy bằng nhau
Chú ý: Tam giác vuông cân là tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông = nhau
2. Tam giác đều
Là tam giác có 3 cạnh = nhau
Hệ quả: Trong tam giác đều, mỗi góc bằng 60 độ
3:Dấu hiệu nhận biết
+Định lý 2: Mếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác cân
+ Hệ quả
- Nếu một tam giác có ba góc bằng nhau thì tam giác đó là tam giác đều
- Nếu một tam giác có hai góc = 60 độ thì tam giác đó là tam giác đều
- Nếu một tam giác cân có một góc bằng 60 độ thì tam gi...
KIẾN THỨC HÌNH HỌC LỚP 7
- Đường trung trực của đoạn thẳng
Đuờng thẳng đi qua trung điểm một đoạn thẳng và vuông góc với đoạn thẳng ấy được
gọi là đường trung trực của đoạn thẳng.
+ Hai đường thẳng song song:
- Dấu hiệu nhận biết: Nếu hai đường thẳng a, b cắt một đường thẳng c và trong các góc
tạo thành một cặp góc so le trong (cặp góc đồng vị) bằng nhau thì a và b song song
- Tính chất : Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì:
+ Hai góc so le trong = nhau
+ Hai góc đồng vị bằng nhau
+ Hai góc trong cùng phía bù nhau
- Liên hệ giữa tính vuông góc và tính song song
a) Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì song song với
nhau
b) Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì cũng
vuông góc với đường kia
c) Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì song
song với nhau
Chương II Tam giác
*Tổng ba góc trong một tam giác
- Định lý: +Tổng ba góc của một tam giác bằng 180 độ
+ Mỗi góc ngoài của một tam giác bẳng tổng của hai góc trong không kề với nó
* Các trường hợp bằng nhau của tam giác
1. Trường hợp 1: Canh- cạnh-cạnh (c.c.c)
Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác bằng
nhau
2. Trường hợp 2: Canh-góc-cạnh(c.g.c)
Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam
giác kia thì hai tam giác bằng nhau
3. Trường hợp 3: góc-canh-góc(g.c.g)
Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam
giác kia thì hai tam giác bằng nhau
* Các trường hợp bằng nhau của tam giác của tam giác vuông
*Hệ quả:* Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuong này bằng cạnh huyền
và một góc nhọn của tam giác kia thì hai tam giác bằng nhau nhau
Hệ quả: Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác này bằng cạnh huyền và
một cạnh góc vuông của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau
* Tam giác cân:
Kiến thức hình học lớp 7 - Trang 2
Kiến thức hình học lớp 7 - Người đăng: Hoàng Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kiến thức hình học lớp 7 9 10 173