Ktl-icon-tai-lieu

Kiến thức khi thi Pháp luật Việt Nam đại cương

Được đăng lên bởi konheopandame
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 2372 lần   |   Lượt tải: 2 lần
***Các giải pháp bảo đảm phát triển các quyền cơ bản của con người
Bảo đảm thực hiện quyền con người được đặt ra trước hết xuất phát từ mục
tiêu, bản chất của chế độ; đó cũng là một trong những nội dung và đặc trưng
rất cơ bản và quan trọng của Nhà nước pháp quyền XHCN mà chúng ta đang
xây dựng; đồng thời, trước xu thế dân chủ hóa, giao lưu và hội nhập quốc tế
ngày càng gia tăng, đòi hỏi quyền con người và các quyền tự do cơ bản của
cá nhân công dân phải được tôn trọng và tăng cường hơn nữa. Trước yêu cầu
đó, trong điều kiện nước ta hiện nay, bảo đảm hiện thực hóa quyền con
người cần phải áp dụng một hệ thống đồng bộ các nhóm giải pháp.
**Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho
việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người, quyền công dân
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta và
trong các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII,
IX, X đều xác định: Nhà nước ta định ra các đạo luật quy định quyền con
người, quyền công dân, trong đó bên cạnh các luật về kinh tế, Nhà nước cần
ưu tiên xây dựng các luật về quyền công dân.’ nước ta, tồn tại một nguyên
tắc Hiến định: các quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được
quy định trong Hiến pháp và Luật. Như thế, các quyền được quy định trong
Hiến pháp tạo thành hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản có tính nguyên
tắc nền tảng. Các quyền được quy định trong luật, một mặt, là cụ thể hóa các
quyền trong Hiến pháp, mặt khác, phát triển và bổ sung thêm những quyền
mới. Vì vậy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm quyền con
người, quyền công dân đòi hỏi tăng cường hoạt động lập pháp của Quốc hội
như là điều kiện tiên quyết để bảo đảm quyền con người.
Trước mắt, cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo
đảm các quyền con người về dân sự, chính trị; các quyền về kinh tế, xã hội
và văn hóa; quyền của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như
quyền trẻ em, quyền phụ nữ; quyền của công dân cao tuổi… Để làm được
điều đó, cần có sự nghiên cứu và tổng kết toàn diện và sâu sắc hệ thống pháp
luật hiện hành, có sự phân tích, so sánh đối chiếu với các quy định quốc tế
về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.
Trên cơ sở các quan điểm về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo
đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đặt ra trong
thời gian tới, các quy phạm pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cần
được chế định thêm, cụ thể và rõ ràng hơn trong Hiến pháp; tiến tới mỗi
quyền tron...
***Các giải pháp bảo đảm phát triển các quyền cơ bản của con người
Bảo đảm thực hiện quyền con người được đặt ra trước hết xuất phát từ mục
tiêu, bản chất của chế độ; đó cũng là một trong những nội dung và đặc trưng
rất cơ bản và quan trọng của Nhà nước pháp quyền XHCN mà chúng ta đang
xây dựng; đồng thời, trước xu thế dân chủ hóa, giao lưu và hội nhập quốc tế
ngày càng gia tăng, đòi hỏi quyền con người và các quyền tự do cơ bản của
cá nhân công dân phải được tôn trọng và tăng cường hơn nữa. Trước yêu cầu
đó, trong điều kiện nước ta hiện nay, bảo đảm hiện thực hóa quyền con
người cần phải áp dụng một hệ thống đồng bộ các nhóm giải pháp.
**Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý cho
việc bảo vệ, thúc đẩy và phát triển quyền con người, quyền công dân
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta và
trong các Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ VI, VII, VIII,
IX, X đều xác định: Nhà nước ta định ra các đạo luật quy định quyền con
người, quyền công dân, trong đó bên cạnh các luật về kinh tế, Nhà nước cần
ưu tiên xây dựng các luật về quyền công dân.’ nước ta, tồn tại một nguyên
tắc Hiến định: các quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân được
quy định trong Hiến pháp và Luật. Như thế, các quyền được quy định trong
Hiến pháp tạo thành hệ thống các quyền và nghĩa vụ cơ bản có tính nguyên
tắc nền tảng. Các quyền được quy định trong luật, một mặt, là cụ thể hóa các
quyền trong Hiến pháp, mặt khác, phát triển và bổ sung thêm những quyền
mới. Vì vậy, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo đảm quyền con
người, quyền công dân đòi hỏi tăng cường hoạt động lập pháp của Quốc hội
như là điều kiện tiên quyết để bảo đảm quyền con người.
Trước mắt, cần tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo
đảm các quyền con người về dân sự, chính trị; các quyền về kinh tế, xã hội
và văn hóa; quyền của nhóm đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội như
quyền trẻ em, quyền phụ nữ; quyền của công dân cao tuổi… Để làm được
điều đó, cần có sự nghiên cứu và tổng kết toàn diện và sâu sắc hệ thống pháp
luật hiện hành, có sự phân tích, so sánh đối chiếu với các quy định quốc tế
về quyền con người mà Việt Nam đã tham gia.
Trên cơ sở các quan điểm về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo
đảm quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân đặt ra trong
thời gian tới, các quy phạm pháp luật về các quyền dân sự, chính trị cần
được chế định thêm, cụ thể và rõ ràng hơn trong Hiến pháp; tiến tới mỗi
quyền trong Hiến pháp cần được quy định trong một đạo luật cụ thể, chẳng
hạn như quyền được thông tin (cần có Luật về thông tin); quyền tự do lập
hội, hội họp (cần phải sửa đổi luật hiện hành); các quyền tham gia công việc
nhà nước như quy định về trưng cầu dân ý (cần có Luật trưng cầu dân ý);
Kiến thức khi thi Pháp luật Việt Nam đại cương - Trang 2
Kiến thức khi thi Pháp luật Việt Nam đại cương - Người đăng: konheopandame
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kiến thức khi thi Pháp luật Việt Nam đại cương 9 10 302