Ktl-icon-tai-lieu

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM CHO CBQL, GVMN

Được đăng lên bởi truong.xdgd
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 776 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Ngày 26 tháng 6 năm 2013
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM CHO CBQL, GVMN
Quyền trẻ em theo quy định của Công ước
quốc tế về quyền trẻ em năm 1989
Trong mọi xã hội, trẻ em đều là đối tượng được Nhà nước và cả xã hội
dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt, bởi đó là thế hệ tương lai của mỗi quốc gia
và của nhân loại. Chính vì vậy, việc tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển
dần dần và đi tới sự phát triển một cách toàn diện về nhân cách, về lối sống, về
nhận thức… chính là việc bảo đảm cho trẻ em có được các quyền cơ bản như
quyền được có tên và quốc tịch; quyền được bảo vệ và chăm sóc; quyền không
bị cách ly khỏi cha mẹ; quyền được chăm sóc sức khoẻ; quyền được học hành;
quyền được sống trong môi trường lành mạnh; quyền được thông tin; quyền
được giải trí; quyền được hội họp; quyền được bảo vệ chống lại sự ngược đãi…
Trước khi Liên hợp quốc được thành lập, các quốc gia đã thông qua
Tuyên ngôn Giơnevơ 1924 về quyền trẻ em trong đó khẳng định trẻ em cần
được chăm sóc đặc biệt.
Điều 1 Hiến chương Liên hợp quốc khẳng định: "Tôn trọng nhân quyền
và những quyền tự do cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ,
ngôn ngữ hoặc tôn giáo". Tuyên ngôn về các quyền của trẻ em do Đại hội đồng
Liên hợp quốc thông qua năm 1959 khẳng định: "Loài người có trách nhiệm trao
cho trẻ em điều tốt đẹp nhất".
Điều 24 Công ước về các quyền chính trị - dân sự năm 1966 (Việt Nam
gia nhập năm 1982) nêu rõ: "Mọi trẻ em… đều có quyền được hưởng sự bảo hộ
của gia đình, xã hội và nhà nước".
Điều 10 Công ước về các quyền kinh tế - xã hội và văn hoá năm 1966
(Việt Nam gia nhập năm 1982) quy định: "Thanh thiếu niên cần được bảo vệ và
không bị bóc lột về kinh tế - xã hội, cấm bóc lột lao động trẻ em".
Ngày 20/11/1989, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước
của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (Công ước về quyền trẻ em) và mở cho các
nước ký, phê chuẩn và tham gia theo Nghị quyết số 44/25. Theo quy định tại
Điều 49 của Công ước thì Công ước về quyền trẻ em có hiệu lực từ ngày
02/9/1990. Việt Nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á và là nước thứ
hai trên thế giới đã phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990.
Các quyền của trẻ em theo Công ước về quyền trẻ em năm 1989
Ngay trong phần Lời nói đầu của Công ước về quyền trẻ em năm 1989 đã
nhắc lại khẳng định trong Tuyên ngôn thế giới về quyền con người mà Liên hợp
quốc đã công bố rằng “trẻ em có quyền được chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt… và
tin tưởng rằng gia đình với tư cách là nhóm xã hội cơ bản và môi trường t...
Ngày 26 tháng 6 năm 2013
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM CHO CBQL, GVMN
Quyền trẻ em theo quy định của Công ước
quốc tế về quyền trẻ em năm 1989
Trong mọi hội, trẻ em đều đối tượng được Nhà nước cả hội
dành sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt, bởi đó là thế hệ tương lai của mỗi quốc gia
của nhân loại. Chính vậy, việc tạo mọi điều kiện tốt nhất cho sự phát triển
dần dần đi tới sự phát triển một cách toàn diện về nhân cách, về lối sống, về
nhận thức… chính việc bảo đảm cho trẻ em được c quyền bản như
quyền được tên quốc tịch; quyền được bảo vệ chămc; quyền không
bịch ly khỏi cha mẹ; quyền được chăm sóc sức khoẻ; quyền được học hành;
quyền được sống trong i trường lành mạnh; quyền được thông tin; quyền
được giải trí; quyền được hội họp; quyền được bảo vệ chống lại sự ngược đãi…
Trước khi Liên hợp quốc được thành lập, các quốc gia đã thông qua
Tuyên ngôn Giơnevơ 1924 về quyền trẻ em trong đó khẳng định trẻ em cần
được chăm sóc đặc biệt.
Điều 1 Hiến chương Liên hợp quốc khẳng định: "Tôn trọng nhân quyền
và những quyền tự do cho tất cả mọi người, không phân biệt chủng tộc, nam nữ,
ngôn ngữ hoặc tôn giáo". Tuyên ngôn về các quyền của trẻ em do Đại hội đồng
Liên hợp quốc thông qua năm 1959 khẳng định: "Loài người có trách nhiệm trao
cho trẻ em điều tốt đẹp nhất".
Điều 24 Công ước về các quyền chính trị - dân sự năm 1966 (Việt Nam
gia nhập năm 1982) nêu rõ: "Mọi trẻ em… đều có quyền được hưởng sự bảo hộ
của gia đình, xã hội và nhà nước".
Điều 10 Công ước về các quyền kinh tế - hội văn hoá năm 1966
(Việt Nam gia nhập năm 1982) quy định: "Thanh thiếu niên cần được bảo v
không bị bóc lột về kinh tế - xã hội, cấm bóc lột lao động trẻ em".
Ngày 20/11/1989, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua Công ước
của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (Công ước về quyền trẻ em) mở cho các
nước ký, phê chuẩn tham gia theo Nghị quyết số 44/25. Theo quy đnh tại
Điều 49 của Công ước thì Công ước về quyền trẻ em hiệu lực từ ngày
02/9/1990. Việt Nam quốc gia đầu tiên trong khu vực châu Á nước thứ
hai trên thế giới đã phê chuẩn Công ước về quyền trẻ em vào ngày 20/2/1990.
Các quyền của trẻ em theo Công ước về quyền trẻ em năm 1989
Ngay trong phần Lời nói đầu của Công ước về quyền trẻ em năm 1989 đã
nhắc lại khẳng định trong Tuyên ngôn thế giới vquyền con người mà Liên hợp
quốc đã công bố rằng “trẻ em có quyền được chăm sóc và giúp đỡ đặc biệt… và
tin tưởng rằng gia đình với cách nhóm hội bản môi trường tự
nhiên cho sự phát triển hạnh phúc của tất cả các thành viên trong gia đình,
đặc biệt trẻ em cầm có sự bảo vệ giúp đỡ cần thiết để thể đảm đương
đầy đủ trách nhiệm của nh trong cộng đồng… để phát triển đầy đủ hài
hoà nhân cách của mình, trẻ em cần được lớn lên trong i trường gia đình,
trong bầu không khí hạnh phúc, yêu thươngcảm thông. Phần lời nói đầu của
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM CHO CBQL, GVMN - Trang 2
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM CHO CBQL, GVMN - Người đăng: truong.xdgd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ TRẺ EM CHO CBQL, GVMN 9 10 96