Ktl-icon-tai-lieu

Kim loại nhóm A

Được đăng lên bởi danphuong-lk
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1235 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KIM LOẠI PHÂN
NHÓM A

Mục tiêu







Nêu được khái niệm nguyên tố kim loại nhóm A.
Nêu được cấu tạo liên kết và tính chất cơ bản
của nguyên tố kim loại nhóm A.
Nêu được một số hợp chất và tính chất của hợp
chất nguyên tố kim loại nhóm A.
Ứng dụng của các nguyên tố kim loại nhóm A.

Vị trí trong bảng tuần hoàn


Các kim loại thuộc phân nhóm chính
(nhóm A) là những nguyên tố phân lớp s
(IA, IIA) hay phân lớp p (IIIA; một phần
IVA, VA, VIA)

Vị trí trong bảng tuần hoàn

Cấu tạo mạng tinh thể kim loại


Có ba kiểu mạng tinh thể kim loại đặc
trưng là lập phương tâm khối, lập phương
tâm diện và lục phương

Liên kết kim loại


Là liên kết hóa học hình thành bởi lực hút tĩnh
điện giữa ion dương kim loại nằm ở các nút
mạng tinh thể và các electron tự do di chuyển
trong toàn bộ mạng lưới tinh thể kim loại



Ion dương kim loại
Hút nhau

Tính chất chung Kim loại
Kim loại có những tính chất vật lí chung là: tính
dẻo,
 Tính dẫn điện
 Tính dẫn nhiệt
 Ánh kim
Tóm lại: những tính chất vật lí chung của kim
loại như trên chủ yếu do các electron tự do
trong kim loại gây ra

CÁC KIM LOẠI PHÂN NHÓM IA
Đặc điểm các nguyên tố nhóm IA
 Gồm các nguyên tố Liti (Li), Natri (Na),
Kali (K), Rubidi (Rb), Cesium (Cs),
Francium (Fr).
 Cấu hình electron ns1 có tên chung là kim
loại kiềm.
 Tính kim loại tăng dần từ trên xuống.

CÁC KIM LOẠI PHÂN NHÓM IA






Là những kim loại điển hình, phân hủy nước và rượu.
Có tính khử mạnh.
Khi được chiếu bởi chùm tia sáng thích hợp, các
electron lớp ngoài cùng bị kích thích và bật ra được.
Khi tác dụng với Hydro tạo thành Hydrua kim loại dạng
muối rắn.
Oxyd và Hydroxyd là base mạnh điển hình tăng từ Li
đến Fr.
Muối đều không màu và dễ tan trong nước (trừ Li).

CÁC KIM LOẠI PHÂN NHÓM IA
Một số thông số hóa lý
Thông số hóa lý

Li

Na

K

Rb

Cs

Fr

Bán kính nguyên tử (Å)

1,55

1,89

2,36

2,48

2,68

2,8

Bán kính ion Rxt (Å)

0,68

0,98

1,33

1,49

1,65

1,75

Năng lượng ion hóa I (eV)

5,39

5,14

4,34

7,18

3,89

3,98

Khối lượng riêng d(g/cm3)

0,53

0,97

0,85

4,5

1,9

Nhiệt độ nóng chảy tnc (°C)

180

98

63

39

29

Nhiệt độ sôi ts (°C)

1330

900

766

700

685

Hàm lượng trong vỏ quả đất
0,02
(% ng.tử)

2,4

1,4

7.10−3

9,5.10−9

CÁC KIM LOẠI PHÂN NHÓM IA






Tính chất vật lý :
Khi Tăng điện tích hạt nhân các thông số hóa lý đều
tăng.
Bán kính nguyên tử lớn và tăng nhanh từ trên xuống →
khả năng ion hóa nhỏ và giảm theo chiều từ trên xuống.
Là những kim loại rất nhẹ và mềm, có độ dẫn điện lớn.
Khi đốt...
KIM LOẠI PHÂN
NHÓM A
Kim loại nhóm A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kim loại nhóm A - Người đăng: danphuong-lk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kim loại nhóm A 9 10 582