Ktl-icon-tai-lieu

Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa ( HT Tịnh Không )

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 600 lần   |   Lượt tải: 0 lần
彌陀要解菁華錄
淨空學

Trích Lục Tinh Hoa

Di Đà Yếu Giải
Người học: Tịnh Không

Pháp sư Tịnh Không, trích lục tinh hoa trong Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích đại sư.

Trang 1

彌陀要解菁華錄
Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục

淨空學
Tịnh Không Học

一.諸佛憫念群迷.隨機施化.雖歸元無二,
Nhất - Chư Phật Mẫn Niệm Quần Mê, Tùy Cơ Thi Hóa. Tuy Quy Nguyên Vô Nhị,

而方便多門。然於一切方便中,求其至
Nhi Phương Tiện Đa Môn. Nhiên Ư Nhất Thiết Phương Tiện Trung, Cầu Kì Chí

直 捷 至 圓頓者,莫若 念 佛 求生 淨土。
Trực Tiệp Chí Viên Đốn Giả, Mạc Nhược Niệm Phật Cầu Sanh Tịnh Độ.

二.一切念佛法門之中,求其至簡易至穩
Nhị - Nhất Thiết Niệm Phật Pháp Môn Chi Trung, Cầu Kì Chí Giản Dị Chí ổn

當 者,莫 若 信 願

專

持 名 號。

Đương Giả, Mạc Nhược Tín Nguyện Chuyên Trì Danh Hiệu.

三.持名一法,普被三根.攝事理無遺,統宗教
Tam - Trì Danh Nhất Pháp, Phổ Bị Tam Căn. Nhiếp Sự Lí Vô Di, Thống Tông Giáo

無外,尤不可思議也。
Vô Ngoại, Vưu Bất Khả Tư Nghị Dã.

四.佛以度生為懷,眾生成佛機熟.為說難
Tứ

Phật Dĩ Độ Sanh Vi Hoài, Chúng Sanh Thành Phật Cơ Thục. Vi Thuyết Nan

信法,令究竟脫。
Tín Pháp, Lệnh Cứu Cánh Thoát.

五.阿彌陀,此云無量壽,亦云無量光。要之
Ngũ A Di Đà, Thử Vân Vô Lượng Thọ, Diệc Vân Vô Lượng Quang. Yếu Chi

功德智慧,神通道力,依正莊嚴,說法
Công Đức Trí Tuệ, Thần Thông Đạo Lực, Y Chánh Trang Nghiêm, Thuyết Pháp
Trang 2

Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa Lục - Tịnh Không Học

Trích Lục Tinh Hoa

Di Đà Yếu Giải
Người học: Tịnh Không
1
Chư Phật thương xót chúng sanh bị mê mờ,
tùy cơ duyên mà hóa độ. Tuy trở về nguồn không có hai
thứ, nhưng phương tiện có nhiều môn. Mà trong tất cả
các phương tiện, cầu lấy một phương tiện rất thẳng tắt,
rất viên mãn mau chóng, thì không gì bằng Niệm Phật
Cầu sanh Tịnh Độ.
2
Trong tất cả các pháp môn Niệm Phật, cầu
lấy một môn rất đơn giản dễ dàng, rất vững vàng đảm
bảo, thì không gì bằng Tín Nguyện Chuyên Trì Danh
Hiệu1.
3
Một pháp Trì Danh, trùm khắp cả ba căn,
nhiếp Sự Lý không sót, tóm thâu bao hàm cả Tông
Giáo, thật là bất khả tư nghị vậy.
4
Phật lấy độ sanh làm hoài bão, cơ duyên
thành Phật của chúng sanh đã đủ, Phật nói ra Pháp Khó
Tin, khiến rốt ráo thoát.
5

A Di Đà, dịch là Vô Lượng Thọ, cũng gọi Vô

1
Danh Hiệu ‘Nam Mô A Di Đà Phật’
Pháp sư Tịnh Không, trích lục tinh hoa trong Di Đà Yếu Giải của Ngẫu Ích đại sư.

Trang 3

化度,一一無量也。
Hóa Độ, Nhất Nhất Vô Lượng Dã.

六.彼土之導師.以四十八願,接信願念佛
Lục Bỉ Thổ Chi Đạo Sư, Dĩ Tứ Thập Bát Nguyện, Tiếp Tín Nguyện Niệm Phật

眾生生極樂世界,永階不退。
Chúng Sanh Sanh Cực Lạc Thế Giới, Vĩnh Giai Bất Thối.

七.非信不足啟願.非願不足導行.非持名
Thất Phi Tín Bất Túc Khải Nguyện. Phi Nguyện Bất Túc Đạo Hạnh. Phi Trì Danh

妙行,不足滿所願而證所信。
Diệu Hạnh, Bất Túc Mãn Sở Nguyện Nhi Chứng Sở Tín.

八.信則信自,信他,信因,信果,信事,
Bát

Tín Tắc Tín Tự,...
Pháp sư Tnh Không, trích lc tinh hoa trong Di Đà Yếu Gii ca Ngu Ích đại sư. Trang 1
彌陀要解菁華錄
淨空學
Trích Lc Tinh Hoa
Di Đà Yếu Gii
Di Đà Yếu Gii
Người hc:
Tnh Không
Tnh Không
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa ( HT Tịnh Không ) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa ( HT Tịnh Không ) - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Kinh A Di Đà Yếu Giải Tinh Hoa ( HT Tịnh Không ) 9 10 250