Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm dạy môn toán lớp 2

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 643 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1
A - ĐT VN ĐỀ
I -Lêi nãi ®Çu
M«n To¸n lµ mét trong nh÷ng m«n häc cã vÞ t quan träng ë c TiÓu
häc. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, xu t chung cña thÕ giíi lµ ®æi i ph-¬ng
ph¸p y c nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, c ®éngngo cña häc
sinh trong qu¸ tr×nhy c. Mét trong nh÷ng bé phËn cÊu tnh ch-¬ng tr×nh
to¸n TiÓu häc mang ý nghÜa chuÈn bÞ cho viÖc c m«nnh häc ë c¸c cÊp c
trªn, ®ång thêi gióp häc sinh nh÷ng hiÓu biÕt cÇn thiÕt khi tp xóc víi nh÷ng
nh huèng to¸n häc trong cuécng hµng ngµy.
N¨m häc 2010 - 2011 t«i ®-îc ph©n c«ng d¹y líp 2. T«i nhËn thÊy viÖc
d¹y c¸c yÕu tè h×nh häc trong ch-¬ng tr×nh to¸n ë bËc tiÓu häc nãi chung ë
líp 2 nãi rng hÕt c cÇn thiÕt. ë løa tuæi häc sinh tu häc, t- duy cña c
em n h¹n chÕ mÆt suy luËn, ph©n ch viÖc d¹y “c¸c yªu tèc h×nh häc ë
TiÓu häc gãp phÇn gióp häc sinh ph¸t triÓn ®-îc n¨ng c t- duy, kh¶ n¨ng
quan s¸t, trÝ t-ëng t-îng cao ng tc hµnh h×nh häc ®Æt nÒn mãng v÷ng
ch¾c cho c¸c em häc tèt m«n h×nh häc sau nµy ë cÊp häc p th«ng c¬ së.
Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, phong trµo ®æi míi ph-¬ng pp d¹y häc trong
tr-êng TiÓu häc ®-îc quan m ®Èy nh kng ngõng ®Ó ngay p TiÓu
häc,i häc sinh ®Òu n thÓ ®¹t ®-îc tr×nh ®é häc vÊn toµn diÖn, ®ång
thêi ph¸t triÓn ®-îc kh¶ n¨ng cña m×nh métn nµo ®ã nh»m chuÈn bÞ ngay
bËc TiÓu häc nh÷ng con ng-êi chñ ®éng, s¸ng o ®¸p øng ®-îc môc tu
chung cña cÊp häc phï hîp víi u cÇu ph¸t trn cña ®Êt n-íc.
ViÖc d¹y c¸c yÕu h×nh häc p 2 nh- thÕ nµo ®Ó ®¹t ®-îc hiÖu qu¶ cao
nt ph¸t huy ®-îc tÝnh chñ ®éngch cùc cña häc sinh phï hîp víi yªu cÇu ®æi
i cña ph-¬ng pp d¹y häc ®ã lµ i dung t«i muèn ®Ò cËp tíi trong ®Ò tµi.
II -.THC TRNG CA VN ĐỀ NGHIÊN CU
1 Thùc tr¹ng ë tr-êng tiÓu häc Thèng NhÊt:
N¨m häc 2010-2011 tr-êng cã 15 líp gåm 426 em häc sinh tõ líp 1 ®Õn líp 5.
Kinh nghiệm dạy môn toán lớp 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm dạy môn toán lớp 2 - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Kinh nghiệm dạy môn toán lớp 2 9 10 340