Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm dự thi sát hạch CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng công nhận lẫn nhau với Nhật Bản

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3681 lần   |   Lượt tải: 9 lần
Kinh nghiệm dự thi sát hạch CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng
công nhận lẫn nhau với Nhật Bản

Mục lục
0 Giới thiệu về tài liệu _______________________________________________________ 2
0.1 Mục đích của tài liệu ___________________________________________________ 2
0.2 Vai trò của tài liệu _____________________________________________________ 2
1 Giới thiệu chung về hệ thống sát hạch kỹ sư CNTT ______________________________ 3
1.1 Chuẩn kỹ năng kỹ sư CNTT ____________________________________________ 3
1.1.1 Ý nghĩa của chuẩn kỹ năng ___________________________________________ 3
1.1.2 Các loại hình kỹ sư CNTT trong hệ thống sát hạch kỹ sư CNTT của Nhật Bản ___ 3
1.1.3 Cấu trúc của chuẩn kỹ năng về CNTT ___________________________________ 5
1.1. 4 Sát hạch về CNTT ở Việt Nam ________________________________________ 5
1.2 Hình ảnh của kỹ sư CNTT cơ bản ________________________________________ 5
1.2.1 Nhiệm vụ và yêu cầu công việc: _______________________________________ 5
1.2.2 Trình độ kỹ thuật cần có______________________________________________ 6
1.3 Sát hạch Kỹ sư CNTT Cơ bản ___________________________________________ 6
1.3.1 Chu kỳ và địa điểm tổ chức sát hạch ____________________________________ 6
1.3.2 Thủ tục đăng ký dự thi _______________________________________________ 6
1.3.3 Đề bài thi cho sát hạch kỹ sư CNTT cơ bản ______________________________ 7
1.3.4 Quy định về làm bài thi _____________________________________________ 15
1.3.4 Chấm điểm _______________________________________________________ 19
1.3.5 Đánh giá đạt/không đạt sát hạch ______________________________________ 19
1.3.5 Thông báo kết quả và cấp chứng nhận __________________________________ 20
1.4 Tài liệu ôn tập _______________________________________________________ 20
1.4.1 Bộ sách giáo khoa bằng tiếng Anh cho Kỹ sư CNTT cơ bản của Nhật Bản _____ 20
1.4.2 Tài liệu tham khảo tiếng Việt_________________________________________ 21
2 Hướng dẫn giải các câu hỏi sát hạch_________________________________________ 21
2.1 Chiến lược và phương thức làm bài thi___________________________________ 21
2.1.1 Một số kỹ năng khi làm bài thi________________________________________ 21
2.1.2 Một số kinh nghiệm thực tế của của các thí sinh đã tham dự sát hạch _________ 22
2.2 Tổng hợp về đợt sát hạch Kỹ sư CNTT cơ bản mùa hè 7-2002 ______________ 23
Phiếu đăng ký tham dự sát hạch Công nghệ Thông tin ___________________ 28

1

0 Giới thiệu về tài liệu
0.1 Mục đích của tài liệu
Tài liệu “Kinh nghiệm dự thi...
1
Kinh nghim d thi sát hch CNTT cơ bn theo chun k năng
công nhn ln nhau vi Nht Bn
Mc lc
0 Gii thiu v tài liu _______________________________________________________ 2
0.1 Mc đích ca tài liu ___________________________________________________ 2
0.2 Vai trò ca tài liu _____________________________________________________ 2
1 Gii thiu chung v h thng sát hch k sư CNTT ______________________________ 3
1.1 Chun k năng k sư CNTT ____________________________________________ 3
1.1.1 Ý nghĩa ca chun k năng ___________________________________________ 3
1.1.2 Các loi hình k sư CNTT trong h thng sát hch k sư CNTT ca Nht Bn ___3
1.1.3 Cu trúc c
a chun k năng v CNTT ___________________________________ 5
1.1. 4 Sát hch v CNTT Vit Nam ________________________________________ 5
1.2 Hình nh ca k sư CNTT cơ bn ________________________________________ 5
1.2.1 Nhim v và yêu cu công vic: _______________________________________ 5
1.2.2 Trình độ k thut cn có______________________________________________ 6
1.3 Sát hch K sư CNTT Cơ bn ___________________________________________ 6
1.3.1 Chu kđịa đim t chc sát hch ____________________________________ 6
1.3.2 Th tc đăng ký d thi _______________________________________________ 6
1.3.3 Đề bài thi cho sát hch k sư CNTT cơ bn ______________________________ 7
1.3.4 Quy
định v làm bài thi_____________________________________________ 15
1.3.4 Chm đim _______________________________________________________ 19
1.3.5 Đánh giá đạt/không đạt sát hch ______________________________________ 19
1.3.5 Thông báo kết qu và cp chng nhn__________________________________ 20
1.4 Tài liu ôn tp _______________________________________________________ 20
1.4.1 B sách giáo khoa bng tiếng Anh cho K sư CNTT cơ bn ca Nht Bn _____ 20
1.4.2 Tài liu tham kho tiếng Vit_________________________________________ 21
2 Hướng dn gii các câu hi sát hch_________________________________________ 21
2.1 Chiến lược và phương thc làm bài thi___________________________________ 21
2.1.1 Mt s k năng khi làm bài thi________________________________________ 21
2.1.2 Mt s
kinh nghim thc tế ca ca các thí sinh đã tham d sát hch _________ 22
2.2 Tng hp v đợt sát hch K sư CNTT cơ bn mùa hè 7-2002 ______________ 23
Phiếu đăng ký tham d sát hch Công ngh Thông tin ___________________ 28
Kinh nghiệm dự thi sát hạch CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng công nhận lẫn nhau với Nhật Bản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm dự thi sát hạch CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng công nhận lẫn nhau với Nhật Bản - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Kinh nghiệm dự thi sát hạch CNTT cơ bản theo chuẩn kỹ năng công nhận lẫn nhau với Nhật Bản 9 10 513