Ktl-icon-tai-lieu

Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm

Được đăng lên bởi Quang PH
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 956 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC
CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lý do chọn đề tài.
Trong hệ thống tổ chức của các trường trung học cơ sở, cơ bản để tổ chức
giảng dạy và giáo dục học sinh là lớp học. Để quản lí lớp học, nhà trường cử
ra một trong những giáo viên đang giảng dạy làm chủ nhiệm lớp. Giáo viên
chủ nhiệm (GVCN) được hiệu trưởng lựa chọn từ những giáo viên có kinh
nghiệm giáo dục, có uy tín với học sinh, được Hội đồng giáo dục nhà trường
nhất trí phân công chủ nhiệm lớp học để thực hiện mục tiêu giáo dục. Như
vậy khi nói đến GVCN là đề cập đến vị trí, vai trò, chức năng của người làm
công tác chủ nhiệm lớp, còn nói đến công tác chủ nhiệm lớp là đề cập đến
những nhiệm vụ, nội dung công việc mà người GVCN phải làm, cần làm và
nên làm.
Xây dựng tập thể lớp vững mạnh là yêu cầu giáo dục bắt buộc của tất cả cá
trường trung học cơ sở, đó cũng là nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ
nhiệm. Một tập thể lớp vững mạnh sẽ là động lực thúc đẩy mọi hoạt động
khác nhất là hoạt động học tập ở trường. Bên cạnh đó khi giáo viên làm tốt
công tác chủ nhiệm và có phương pháp tốt thì sẽ tạo điều kiện và có thời
gian để bồi dưỡng và hoàn thành tốt chuyên môn của mình.
2. Cơ sở lý luận.
Đối với giáo dục phổ thông, người giáo viên chủ nhiệm lớp có vai trò quan
trọng trong việc giáo dục học sinh. Ngoài việc trực tiếp giảng dạy ở lớp chủ
nhiệm, GVCN trước hết phải là nhà giáo dục, là người tổ chức các hoạt động
giáo dục, quan tâm tới từng học sinh, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức,
hành vi, những biến động về tư tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của các em.
Giáo viên chủ nhiệm lớp bằng chính nhân cách của mình, là tấm gương tác
động tích cực đến việc hình thành các phẩm chất đạo đức, nhân cách của học
sinh. Mặt khác, GVCN còn là cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức
xã hội trong và ngoài nhà trường, là người tổ chức phối hợp các lực lượng
giáo dục,... Có thể nói vai trò xã hội của người giáo viên chủ nhiệm trở nên
lớn hơn nhiều so với chức năng của người giảng dạy bộ môn.
Giáo viên chủ nhiệm là người thay mặt hiệu trưởng, hội đồng nhà trường và
cha mẹ học sinh quản lý toàn diện học sinh lớp mình phụ trách. Điều này đòi
hỏi giáo viên chủ nhiệm vừa quản lý tập thể học sinh, vừa quan tâm đến
từng cá nhân trong lớp về mọi phương diện: học tập, tu dưỡng, lao động và
sinh hoạt tập thể.

Giáo viên chủ nhiệm lớp là người lãnh đạo, tổ chức, điều hành, kiểm tra mọi
hoạt động và các mối quan hệ ứng xử thuộc lớp mình phụ trách theo đúng
chương trình ...
MỘT VÀI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC
CHỦ NHIỆM LỚP Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ
I. PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Lý do chọn đề tài.
Trong hệ thống tổ chức của các trường trung học sở, bản đtổ chức
giảng dạy và giáo dục học sinh là lớp học. Để quản lí lớp học, nhà trường cử
ra một trong những giáo viên đang giảng dạy làm chủ nhiệm lớp. Giáo viên
chủ nhiệm (GVCN) được hiệu trưởng lựa chọn t những giáo viên kinh
nghiệm giáo dục, có uy n với học sinh, được Hội đồng giáo dục nhà trường
nhất trí phân công chủ nhiệm lớp học để thực hiện mục tiêu giáo dục. Như
vậy khi nói đến GVCN là đề cập đến vị trí, vai trò, chức năng của người làm
công tác chủ nhiệm lớp, còn nói đến công tác chủ nhiệm lớp đề cập đến
những nhiệm vụ, nội dung công việc người GVCN phải làm, cần làm và
nên làm.
Xây dựng tập thể lớp vững mạnh là yêu cầu giáo dục bắt buộc của tất cả
trường trung học sở, đó cũng nhiệm vụ quan trọng của giáo viên chủ
nhiệm. Một tập thể lớp vững mạnh sẽ động lực thúc đẩy mọi hoạt động
khác nhất hoạt động học tập trường. Bên cạnh đó khi giáo viên làm tốt
công tác chủ nhiệm phương pháp tốt thì sẽ tạo điều kiện thời
gian để bồi dưỡng và hoàn thành tốt chuyên môn của mình.
2. Cơ sở lý luận.
Đối với giáo dục phổ thông, người giáo viên chủ nhiệm lớp vai trò quan
trọng trong việc giáo dục học sinh. Ngoài việc trực tiếp giảng dạylớp chủ
nhiệm, GVCN trước hết phải là nhà giáo dục, là người tổ chức các hoạt động
giáo dục, quan tâm tới từng học sinh, chăm lo đến việc rèn luyện đạo đức,
hành vi, những biến động về tưởng, nhu cầu, nguyện vọng của các em.
Giáo viên chủ nhiệm lớp bằng chính nhân cách của mình, tấm gương tác
động tích cực đến việc hình thành các phẩm chất đạo đức, nhân cách của học
sinh. Mặt khác, GVCN còn cầu nối giữa tập thể học sinh với các tổ chức
hội trong ngoài nhà trường, người tổ chức phối hợp các lực lượng
giáo dục,... thể nói vai trò hội của người giáo viên chủ nhiệm trở nên
lớn hơn nhiều so với chức năng của người giảng dạy bộ môn.
Giáo viên chủ nhiệm người thay mặt hiệu trưởng, hội đồng nhà trường và
cha mẹ học sinh quản lý toàn diện học sinh lớp mình phụ trách. Điều này đòi
hỏi giáo viên chủ nhiệm vừa quản tập thể học sinh, vừa quan tâm đến
từng nhân trong lớp v mọi phương diện: học tập, tu ỡng, lao động
sinh hoạt tập thể.
Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm - Người đăng: Quang PH
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm 9 10 525