Ktl-icon-tai-lieu

Kinh tế chính trị

Được đăng lên bởi tuyetmai
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 4560 lần   |   Lượt tải: 2 lần
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
(Phần thời kỳ quá độ)
Câu 1: Những nhận thức mới về sở hữu tư liệu sản xuất trong thời kỳ
quá độ lên CNXH ở Việt Nam? Nhận tức nào có tính đột phá để đổi mới kinh
tế ở Việt Nam? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề trên?
Bài làm
1. Sở hữu về tư liệu sx :
Sở hữu tư liệu sản xuất quy định mục đích của sản xuất, hình thức tổ chức
sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, phân phối sản phẩm và cơ chế điều tiết
chung. Để làm rõ điều này, cần phân tich những loại hình và hình thức sở hữu
đang phát sinh, phat triển trong nền kinh tế và xu hướng triển vọng của chúng.
Nhìn chung, trong lịch sử nền kinh tế đã và đang từng tồn tại 3 loại hình sở
hữu: công hữu, tư hữu và sở hữu hỗn hợp. Trong mỗi 1 loại hình sở hữu bao gồm
nhiều hình thức sở hữu khác nhau về quy mô, tính chất và cả về trình độ. Trong
loại hình công hữu gồm có sở hữu tòan dân, nhà nước và tập thể. Trong loại hình
tư hữu gồm có sở hữu địa chủ, sở hữu TB tư nhân, sở hữu cá thể.Trong loại hình
sở hữu hổn hợp gồm có sở hữu của các Cty CP, các XN liên doanh...
Trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta phương pháp tiếp cận vấn đề sở
hữu thể hiện: Mỗi 1 PTSX có kiểu QH sở hữu đặc trưng phù hợp với tính chất và
trình độ phát triển của LLSX đồng thời nó phản ánh bản chất của chế độ XH nhất
định trong lịch sử. QH sở hữu luôn luôn vận động biến đổi và phát triển cùng với
sự phát triển của LLSX. Vì vậy, cần phải chủ động tìm kiếm những nội dung pháp
lý phù hợp với những nội dung kinh tế của vấn đề sở hữu để trên cơ sở đó có cơ
chế, chính sách và pháp luật phù hợp nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư cho
phát triển sx, cho sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Nước ta hiện nay tồn tại 03 loại hình sở hữu chủ yếu, đó là công hữu, tư hữu
và sở hữu hổn hợp. Trong mỗi loại hình bao gồm nhiều hình thức sở hữu khác
nhau. Quá độ đi lên CNXH là quá trình tiến tới một chế độ XH mới với nền KT
phát triển có lực lượng sx hiện đại dựa trên nền tảng của chế độ công hữu về
TLSX chủ yếu. Chế độ công hữu là cơ sở của CNXH. Vì vậy, từng bước hình
thành chế độ công hữu là nhiệm vụ tất yếu của suốt thời kỳ QĐ.
* Vai trò và xu hướng vận động của các thành phần kinh tế.
Trong lịch sử mỗi nước có những thời kỳ mà xã hội đang chuyển từ chế độ
này sang chế độ khác, ở đó chưa có phương thức SX nào giữ vị trí thống trị tuyệt
đối. Đó chính là thời kỳ quá độ, trong đó mỗi PTSX chỉ là “một mảnh”, “một bộ
phận” của kết cấu KT-XH vừa độc lập tương đối, vừa tác động lẫn nhau, hợp tác
và đấu tranh với nhau. Mỗi “mảnh” hay “bộ phận” ấy là...
MÔN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
(Phần thời kỳ quá độ)
Câu 1: Những nhận thức mới về sở hữu liệu sản xuất trong thời kỳ
quá đlên CNXH Việt Nam? Nhận tức nào tính đột phá để đổi mới kinh
tế ở Việt Nam? Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề trên?
Bài làm
1. Sở hữu về tư liệu sx :
Sở hữu liệu sản xuất quy định mục đích của sản xuất, hình thức tổ chức
sản xuất kinh doanh, phương thức quản lý, phân phối sản phẩm chế điều tiết
chung. Để làm rõ điều y, cần phân tich những loại hình hình thức sở hữu
đang phát sinh, phat triển trong nền kinh tế và xu hướng triển vọng của chúng.
Nhìn chung, trong lịch sử nền kinh tế đã đang từng tồn tại 3 loại hình sở
hữu: công hữu, hữu sở hữu hỗn hợp. Trong mỗi 1 loại hình sở hữu bao gồm
nhiều hình thức sở hữu khác nhau về quy mô, tính chất và cả về trình độ. Trong
loại hình công hữu gồm sở hữu tòan dân, nhà nước tập thể. Trong loại hình
hữu gồm có sở hữu địa chủ, sở hữu TB nhân, s hữu thể.Trong loại nh
sở hữu hổn hợp gồm có sở hữu của các Cty CP, các XN liên doanh...
Trong thời kỳ quá độ lên CNXH nước ta phương pháp tiếp cn vấn đ sở
hữu thể hiện: Mi 1 PTSX có kiểu QH sở hữu đặc trưng php với nh cht
trình đphát triển của LLSX đồng thời nó phản ánh bản chất của chế độ XH nhất
định trong lịch sử. QH s hữu luôn luôn vận động biến đổi phát triển cùng với
sự phát triển của LLSX. vậy, cần phải chủ động tìm kiếm những nội dung pháp
phù hợp với những nội dung kinh tế của vấn đ sở hữu đ trên sở đó
chế, chính sách pháp luật phù hợp nhằm huy động mọi nguồn lực đầu cho
phát triển sx, cho sự tăng trưởng của nền kinh tế.
Nước ta hiện nay tồn tại 03 loại hình sở hữu chủ yếu, đó là công hữu, tư hữu
sở hữu hổn hợp. Trong mỗi loại hình bao gồm nhiều hình thức sở hữu khác
nhau. Quá độ đi lên CNXH q trình tiến tới một chế đ XH mới với nền KT
phát triển lực lượng sx hiện đại dựa trên nền tảng của chế đ công hữu về
TLSX chủ yếu. Chế độ công hữu s của CNXH. vậy, từng bước hình
thành chế độ công hữu là nhiệm vụ tất yếu của suốt thời kỳ QĐ.
* Vai trò và xu hướng vận động của các thành phần kinh tế.
Trong lịch sử mỗi nước những thời kỳ xã hội đang chuyển từ chế độ
này sang chế độ khác, đó chưa phương thức SX nào giữ v trí thống trị tuyệt
đối. Đó chính thời kỳ quá độ, trong đó mỗi PTSX chỉ “một mảnh”, “một bộ
phận” của kết cấu KT-XH vừa độc lập tương đối, vừa tác động lẫn nhau, hợp tác
và đấu tranh với nhau. Mỗi “mảnh” hay “bộ phận” ấy là một thành phần kinh tế.
Phạm t TPKT và PTSX có sự trùng hợp v yếu tố cấu thành (gồm LLSX
QHSX nhất định). Song TPKT kc PTSX chỗ khi chưa vươn n đóng
vai trò thống trị, nhưng cũng không vào vị trí chi phối, tồn tại như một bộ
phận tương đối độc lập, đan xen với các bộ phận kc của kết cu KT-XH. Với ý
Kinh tế chính trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kinh tế chính trị - Người đăng: tuyetmai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
Kinh tế chính trị 9 10 92