Ktl-icon-tai-lieu

KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 205 trang   |   Lượt xem: 2186 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

=====	=====

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

KINH TẾ CHÍNH TRỊ
MÁC – LÊ NIN
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)
Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
-------	-------

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

KINH TẾ CHÍNH TRỊ
MÁC - LÊNIN
Biên soạn : CN. NGUYỄN QUANG HẠNH
TS. NGUYỄN VĂN LỊCH
Hiệu đính: ThS. VŨ THỊ ĐẢM

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Kinh tế chính trị Mác Lê-nin là một trong các môn khoa học góp phần đào tạo nên những
con người không chỉ có năng lực chuyên môn nghiệp vụ mà còn có phẩm chất chính trị đạo đức
đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã
hội chủ nghĩa.
Nhằm phục vụ cho đối tượng sinh viên hệ đào tạo từ xa của Học viện Công nghệ bưu chính
viễn thông, với đặc điểm tự học, tự nghiên cứu là chính, bộ môn Mác Lê-nin tổ chức biên soạn
Sách hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị Mác Lê-nin.
Cuốn sách được biên soạn dựa trên Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lê-nin (dành cho khối
không chuyên kinh tế - quản trị kinh doanh) của Hội đồng TW chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc
gia các bộ môn khoa học Mác Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngoài ra có sử dụng một số tài
liệu tham khảo của các tác giả đã được nêu trong cuối mỗi chương. Nội dung kiến thức cơ bản
theo giáo trình chuẩn đã nêu trên. Nhưng để đáp ứng yêu cầu tự học, tự nghiên cứu, cuốn sách có
biên soạn lại nhằm giúp người học xác định rõ những kiến thức cơ bản cần nắm vững và tạo điều
kiện tiếp thu kiến thức thuận lợi hơn.
Kết cấu của sách gồm 14 chương theo Giáo trình Kinh tế chính trị Mác Lê-nin đã nêu trên.
Mỗi chương được biên soạn lại gồm:
Phần Mục đích, yêu cầu sinh viên cần nắm vững: Nêu mục đích yêu cầu cần đạt được đối
với người học sau khi nghiên cứu mỗi chương và nội dung khái quát của chương, những vấn đề
chính sẽ nghiên cứu.
Phần Nội dung: Nội dung chi tiết của chương.
Phần Tóm tắt nội dung chương: Tóm tắt những kiến thức cơ bản, cần thiết cần nắm vững
trong từng chương.
Phần Câu hỏi ôn tập: Các câu hỏi để kiểm tra, củng cố kiến thức.
Cuối cùng có thêm: Phần Tài liệu tham khảo: Nêu các tài liệu tham khảo và đọc thêm;
Phần Hướng dẫn trả lời câu hỏi để giúp người học trong việc làm bài củng cố kiến thức.
Để nghiên cứu môn học này một cách thuận lợi, điều kiện tiên quyết là người học phải được
trang bị đầy đủ, vững vàng những kiển thức của Triết học Mác Lê-nin. Trong các sách tham khảo
đặc biệt không thể thiếu cuốn TƯ BẢN của C. Mác và các Nghị quyết c...
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
KINH T CHÍNH TR
MÁC – LÊ NIN
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2006
==========
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
205 Vietnamese
KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN 9 10 983