Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế học

Được đăng lên bởi threekay454
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
r o

,

l i ư t i CJ (:»

THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU T ố SẢN XUẤT

1. THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG
1.1. Cầu về lao động
Câu vê lâo động là số lượng lao động rnà chú doanh nghiệp sẵn sàng và có
khả năng thuê với mức lương khác nhau trong inộl khoảng thời gian xác định.
Đường cầu về lao động là đường
dốc xuổng dưới và tỷ lệ nghịch với
tiền lương (hình 6 . 1 ).
Các nhân tố tác động tới cầu về
lao động:
- Thu nhập về sản phấm biên
hiện vật; MPP = — . Thu nhập về
AL
sản phẩm cận biên: MRi^ = MPP X p
Doanh nghiệp chỉ thuê thêm lao
động khi giá trị sản lượng do lao
động thuê thêm nhiều hơn tiền
lương mà hãng phải trả MRP > ịiền lương (vv), Vậy lao động cuối cùng mà
hãng thuê thêm khi: MlU’ == vv
- Thay đổi mức lương và năng suất.

1.2. Cung về lao động
Là lượng lao động mà người lao động sẵn sàng và có khả năng cung cấp
ờ các mức lương khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định.
Các nhân tố ảnh hưởng tới mức cung lao động:
- Sự thỏa mãn nhu cầu của con người.

84

- Các áp lực tâm lý xã hội.
- Các áp lực kinh tế.
- Thời gian, con người sẽ lựa
chọn như thế nào giữa làm việc và
nghi ngơi.
Hiệu quả làm việc tối ưu khi lọ'i
ích cận biên của nghỉ ngơi với lợi
ích cận biên của lao động bằng
n h a u MUiaođộng ~ MUnghíngơi- Đ ư ơ n g

cung có dạng như mọi đường cung
sán phẩm khác (hình 6 .2 ).

Li

L2

l

Hinh 6.2. Cung về lao động

1.3. Cân bằng cung - cẩu về lao động

Thị trường lao động cân bằng tại một mức lương wo, tại đó cung về lao
động bằng với cầu về lao dộng (hình 6.3).

Hình 6.3. Cân bẳng trên thị trường lao động

Đường cung và đường cầu về lao dộng dịch chuyền làm cho cân bằng
mới thay đổi.

2. THỊ TRƯỜNG VỐN
2.1. Tiền thuê lãi suất và giá cả tài sản

Vốn hiện vật là các hàng hóa đã được sản xuất và sử dụng để sản xuất ra
các hang hóa, dịch vụ khác có lợi hơn. Để sừ dụng vốn hiện vật, doanh
nghiệp có thuê hoặc mua.

85

Giá tài sản và tiền thuê dịch vụ từ lài sán dều gắn vói liền trả lãi suất và
thời íỉian để tính giá Irị của tùi sản dùnu theo quy luật lãi kép. Quy luật lãi
kép là: với số vốn ban đầu K (gốc) vói lãi SLiấl i, thòi gian thuê là N năm.
Sau N năm ta sẽ thu được: K( 1 + i)^ " X
Vậy, K sẽ đưọ'c tính như sau: K = X.

tiền thuê vốn.

2.2. Cầu về vốn

Cjiổng như đưò’ng cầu vồ lao dộng, cầu về vốn là đuủne M PP k - thu
nhập về san phẩm cận biên cua vôn,
Đuừníỉ cầu vồ vốn trên đồ thị
6.4 được biểu diễn trong quan hệ
với lãi suất thuê đơn vị vốn là ro,
và lượne, cầu vốn là Ko. Đường
cầu về vốn cũng dịch chuvến Icn
trên khi có yếu tố làm tăng sán
phấm hiện vậl cúa v...
r o ,
liư ti CJ (:»
THỊ TRƯỜNG CÁC YẾU T SẢN XUT
1. THTRƯNG LAO ĐNG
1.1. Cu v lao đng
Câu lâo động là s ng lao đng rnà chú doanh nghiệp sẵn sàng có
khả năng thuê với mức ơng khác nhau trong inl khoảng thời gian xác đnh.
Đưng cầu v lao động là đường
dốc xung dưới tỷ l nghịch vi
tiền ơng (hình 6 .1).
Các nhân tố tác động tới cầu v
lao động:
- Thu nhập về sản phấm biên
hiện vt; MPP = . Thu nhập v
AL
sản phẩm cận biên: MRi^ = MPP X p
Doanh nghip chỉ thuê thêm lao
đng khi giá tr sản lượng do lao
động thuê thêm nhiều hơn tin
lương hãng phải tr MRP > ịiền lương (vv), Vậy lao đng cuối ng
ng thuê thêm khi: MlU == vv
- Thay đổi mức lương và năng suất.
1.2. Cung v lao đng
lượng lao động mà người lao động sẵn sàng kh năng cung cấp
các mức ơng kc nhau trong một khoảng thời gian nht định.
Các nhân tố nh hưởng tới mức cung lao động:
- S thỏa mãn nhu cầu của con ngưi.
84
kinh tế học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế học - Người đăng: threekay454
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
kinh tế học 9 10 723