Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi giadinhngoc
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1224 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô

BÀI 1

TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC VI MÔ

Hướng dẫn học
Để học tốt bài này, học viên cần tham khảo các phương pháp học sau:
 Học đúng lịch trình của môn học theo tuần, làm các bài luyện tập đầy đủ và tham gia
thảo luận trên diễn đàn.
 Đọc tài liệu:
1. PGS. TS Vũ Kim Dũng – PGS.TS Phạm Văn Minh (2011), Giáo trình Kinh tế học
vi mô , NXB Lao động xã hội.
2. PGS. TS Vũ Kim Dũng – TS Đinh Thiện Đức, Bài tập kinh tế học vi mô, (2011),
NXB Lao động xã hội.
 Trải nghiệm tư duy bằng cách cho một nguồn vốn đầu tư có hạn và học viên tìm cách
suy nghĩ để trả lời 3 câu hỏi cơ bản khi bắt đầu kinh doanh bằng nguồn vốn đó: Sản
suất cái gì? Sản xuất cho ai? Sản xuất như thế nào?
 Tìm cách phân biệt Kinh tế Vi mô và Vĩ mô bằng cách liên hệ thực tế về đối tượng
nghiên cứu của môn học
 Sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích khi trả lời 3 câu hỏi trên.
 Học viên làm việc theo nhóm và trao đổi với giảng viên trực tiếp tại lớp học hoặc
qua email.
 Trang Web môn học.
Nội dung





Đối tượng nghiên cứu của Kinh tế học và Kinh tế Vi mô.
Phân biệt Kinh tế Vi mô và Kinh tế Vĩ mô.
Các phương pháp và công cụ phân tích của Kinh tế Vi mô.
Các khái niệm cơ bản.

Mục tiêu
 Bắt đầu xác định rõ cho học viên về đối tượng nghiên cứu của Kinh tế học và Kinh tế
Vi mô, biết phân biệt rõ lĩnh vực nghiên cứu của Kinh tế Vi mô và Kinh tế Vĩ mô;
 Học viên hiểu các nhóm chủ thể và vai trò của họ khi tham gia vào quá trình đưa ra các
quyết định kinh tế;
 Học cách sử dụng được các phương pháp và công cụ phân tích Kinh tế Vi mô.

KTVM_Bai1_v1.0012112212

1

Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô

Tình huống dẫn nhập
Năm 1996, Tiger Wood phải đối mặt với một sự đánh đổi: tiếp tục học đại học trong 2 năm tiếp
theo hoặc xin nghỉ để bắt đầu dành toàn bộ thời gian để đi làm. Công việc của anh ta đang cân
nhắc chính là trở thành một vận động viên đánh golf chuyên nghiệp và tham gia vào PGA Tour.
Vừa tham gia học đại học vừa tham gia PGA Tour không phải là một lựa chọn khả thi bởi thời
gian của anh ta là khan hiếm. Tiger Wood không có đủ thời gian cho cả hai hoạt động, vì vậy
anh ta phải tiến hành lựa chọn.

Câu chuyện về Tiger Woods là gì? Câu chuyện thể hiện những ý tưởng trung tâm
của kinh tế học thế nào?

2

KTVM_Bai1_v1.0012112212

Bài 1: Tổng quan về kinh tế học vi mô

1.1.

Đối tượng nghiên cứu của Kinh tế Vi mô

1.1.1.

Mục đích và vai trò nghiên cứu kinh tế

Sự cần thiết phải nghiên cứu các vấn đề kinh tế gắn liền với sự phát triển của xã hội
l...
Bài 1: Tng quan v kinh tế hc vi mô
KTVM_Bai1_v1.0012112212 1
BÀI 1
TNG QUAN V KINH T HC VI MÔ
Hướng dn hc
Để hc tt bài này, hc viên cn tham kho các phương pháp hc sau:
Hc đúng lch trình ca môn hc theo tun, làm các bài luyn tp đầy đủ và tham gi
a
tho lun trên din đàn.
Đọc tài liu:
1. PGS. TS Vũ Kim Dũng – PGS.TS Phm Văn Minh (2011), Giáo trình Kinh tế hc
vi mô , NXB Lao động xã hi.
2. PGS. TS Vũ Kim Dũng – TS Đinh Thin Đức, Bài tp kinh tế hc vi mô, (2011),
NXB Lao động xã hi.
Tri nghim tư duy bng cách cho mt ngun vn đầu tư có hn và hc viên tìm cách
suy nghĩ để tr li 3 câu hi cơ bn khi bt đầu kinh doanh bng ngun vn đó: S
n
sut cái gì? Sn xut cho ai? Sn xut như thế nào?
Tìm cách phân bit Kinh tế Vi mô và Vĩ mô bng cách liên h thc tế v đối tượng
nghiên cu ca môn hc
S dng các phương pháp và công c phân tích khi tr li 3 câu hi trên.
Hc viên làm vic theo nhóm và trao đổi vi ging viên trc tiếp ti lp hc hoc
qua email.
Trang Web môn hc.
Ni dung
Đối tượng nghiên cu ca Kinh tế hc và Kinh tế Vi mô.
Phân bit Kinh tế Vi mô và Kinh tế Vĩ mô.
Các phương pháp và công c phân tích ca Kinh tế Vi mô.
Các khái nim cơ bn.
Mc tiêu
Bt đầu xác định rõ cho hc viên v đối tượng nghiên cu ca Kinh tế hc và Kinh tế
Vi mô, biết phân bit rõ lĩnh vc nghiên cu ca Kinh tế Vi mô và Kinh tế Vĩ mô;
Hc viên hiu các nhóm ch th và vai trò ca h khi tham gia vào quá trình đưa ra các
quyết định kinh tế;
Hc cách s dng được các phương pháp và công c phân tích Kinh tế Vi mô.
kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vi mô - Người đăng: giadinhngoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
kinh tế vi mô 9 10 754