Ktl-icon-tai-lieu

kinh tế vi mô

Được đăng lên bởi Chien Nam
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 524 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MẪU ĐỀ THI KINH TẾ VĨ MÔ I
HỌC KỲ I NĂM HỌC 2006-07
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Yêu cầu: Chọn 1 phương án trả lời đúng nhất từ mỗi câu hỏi sau đây.
1. Khoản mục nào sau đây không được tính vào GDP của Việt Nam năm
2006?
a. Một chiếc xe đạp sản xuất tại Công ty xe đạp Thống Nhất trong
năm 2006.
b. Dịch vụ cắt tóc được thực hiện trong năm 2006.
c. Thu nhập mà người môi giới bất động sản nhận được trong năm
2006.
d. Một căn hộ được xây dựng năm 2005 và được bán lần đầu tiên
trong năm 2006
2. Khoản tiền 50.000 đôla mà gia đình bạn chi mua một chiếc xe BMW
được sản xuất tại Đức sẽ được tính vào GDP của Việt Nam theo cách tiếp
cận chi tiêu như như thế nào?
a. Đầu tư tăng 50.000 đôla và xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla.
b. Tiêu dùng tăng 50.000 đôla và xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla.
c. Xuất khẩu ròng giảm 50.000 đôla.
d. Không tác động nào vì chiếc xe này được sản xuất ở nước ngoài.
3. Lợi nhuận mà một nhà hàng của Việt Nam thu được tại Mat-xcơ-va sẽ
được tính vào:
a.GNP của Việt Nam.
b.GDP của Việt Nam.
c.GDP của Nga.
d.Câu a và c đúng.
4. Giả sử năm 1994 là năm cơ sở và trong thời gian qua tỉ lệ lạm phát
hàng năm của Việt Nam đều mang giá trị dương. Khi đó,
a. GDP danh nghĩa luôn lớn hơn GDP thực tế.
b. GDP thực tế lớn hơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 và điều
ngược lại xảy ra sau năm 1994.
c. GDP thực tế luôn lớn hơn GDP danh nghĩa.
d. GDP thực tế nhỏ hơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 và điều
ngược lại xảy ra sau năm 1994.
Bảng 1. Xét một nền kinh tế giả định mà người dân chỉ mua hai loại sản
phầm là sách và bút. Năm cơ sở là 2000.
Năm
Giá sách
Lượng sách
Giá bút chì
Lượng bút chì
(nghìn đồng)
(nghìn đồng)
(cái)
(cuốn)
2000
2,00
100
1,00
100
2001
2,50
90
0,90
120

2002
2,75
105
1,00
130
5. Theo dữ liệu ở Bảng 1, CPI của các năm 2000, 2001, 2002 lần lượt là
a.100,0; 111,0; 139,6
b.100,0; 109,2; 116,0
c.100,0; 113,3; 125,0
d.83,5; 94,2; 100,0
6. Theo dữ liệu ở Bảng 1, tỉ lệ lạm phát của năm 2001 là
a.0%
b.9,2%
c.11,0%
d.13,3%
7. Theo dữ liệu ở Bảng 1, tỉ lệ lạm phát của năm 2002 là
a.0%
b.10,3%
c.11,0%
d.13,3%
8. Giả sử tỉ lệ tăng trưởng hàng năm là 7%. Theo qui tắc 70, GDP thực
tế tăng thêm bao nhiêu sau 1 thập kỉ?
a. 140%b. 280%c. 400%d. 300%
9. Chính sách nào dưới đây có thể cải thiện được mức sống của người
dân ở một nước nghèo?
a.Sự gia tăng các cơ hội tiếp cận với giáo dục của dân cư.
b.Hạn chế tăng trưởng dân số.
c.Áp dụng rộng rãi chính sách kiểm soát giá để phân bổ các hàng
hóa và nguồn lực.
d.Câu a và b đúng.
10. Sự gia tăng nhân tố nào sau đây khôn...
MU Đ THI KINH T VĨ MÔ I
HC KỲ I NĂM HC 2006-07
(Thi gian làm bài: 60 phút)
Yêu cu: Chn 1 phương án tr li đúng nht t mi câu hi sau đây.
1. Khon mc nào sau đây không được tính vào GDP ca Vit Nam năm
2006?
a. Mt chiếc xe đp sn xut ti Công ty xe đp Thng Nht trong
năm 2006.
b. Dch v ct tóc được thc hin trong năm 2006.
c. Thu nhp mà người môi gii bt đng sn nhn được trong năm
2006.
d. Mt n h được xây dng năm 2005 được bán ln đu tiên
trong năm 2006
2. Khon tin 50.000 đôla gia đình bn chi mua mt chiếc xe BMW
được sn xut ti Đc s được tính vào GDP ca Vit Nam theo cách tiếp
cn chi tiêu như như thế nào?
a. Đu tư tăng 50.000 đôla và xut khu ròng gim 50.000 đôla.
b. Tiêu dùng tăng 50.000 đôla và xut khu ròng gim 50.000 đôla.
c. Xut khu ròng gim 50.000 đôla.
d. Không tác đng nào vì chiếc xe này được sn xut nước ngoài.
3. Li nhun mt nhà hàng ca Vit Nam thu đưc ti Mat-xcơ-va s
được tính vào:
a.GNP ca Vit Nam.
b.GDP ca Vit Nam.
c.GDP ca Nga.
d.Câu a và c đúng.
4. Gi s năm 1994 là năm cơ s trong thi gian qua t l lm phát
hàng năm ca Vit Nam đu mang giá tr dương. Khi đó,
a. GDP danh nghĩa luôn ln hơn GDP thc tế.
b. GDP thc tế ln hơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 điu
ngược li xy ra sau năm 1994.
c. GDP thc tế luôn ln hơn GDP danh nghĩa.
d. GDP thc tế nh hơn GDP danh nghĩa trước năm 1994 điu
ngược li xy ra sau năm 1994.
Bng 1. Xét mt nn kinh tế gi đnh mà người dân ch mua hai loi sn
phm là sách và bút. Năm cơ s là 2000.
Năm Giá sách
(nghìn đng)
Lượng sách
(cun)
Giá bút chì
(nghìn đng)
Lượng bút chì
(cái)
2000 2,00 100 1,00 100
2001 2,50 90 0,90 120
kinh tế vi mô - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kinh tế vi mô - Người đăng: Chien Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
kinh tế vi mô 9 10 633