Ktl-icon-tai-lieu

KT 45p SINH 12

Được đăng lên bởi Kim Chi Tran
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 405 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THCS & THPT TÂY SƠN
Năm học 2014 - 2015

ĐỀ KIỂM TRA 45’
MÔN SINH HỌC 12 CB
Mã đề thi 132

Hãy chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cho cá thể mang kiểu gen
AabbDDEeFf tự thụ phấn thì số tổ hợp giao tử tối đa là:
A. 32.
B. 128. C. 64.
D. 256.
Câu 2: Các chữ in hoa là alen trội và chữ thường là alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P: ♀
AaBbCcDd x ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li của kiểu hình giống mẹ là:
A. 13/128.
B. 15/128.
C. 27/128.
D. 29/128.
Câu 3: Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân ly độc lập?
A. Các giao tử và các hợp tử có sức sống như nhau. Sự biểu hiện hoàn toàn của tính trạng.
B. Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được chính xác.
C. mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng.
D. Sự phân li NST như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các kiểu giao tử khi thụ tinh.
Câu 4: Một loài thực vật, nếu có cả hai gen A và B trong cùng kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác sẽ cho hoa
màu trắng. Cho lai phân tích cá thể dị hợp 2 cặp gen, kết quả ở F2 như thế nào?
A. 100% hoa đỏ.
B. 3 hoa đỏ : 1hoa trắng.
C. 1 hoa đỏ : 1hoa trắng.
D. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.
Câu 5: Hai gen B và b cùng nằm trong một tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì
tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hệ tế bào cuối cùng là 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi). Cho rằng 1
trong 2 gen nói trên được tạo thành do đột biến điểm của gen còn lại. Biết rằng gen B hơn gen b 1 liên kết hiđrô. Dạng
đột biến nào đã xảy ra?
A. Thêm một cặp nuclêôtit.
B. Chuyển đổi vị trí của 2 cặp nuclêôtit cho nhau.
C. Thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit. D. Mất một cặp nuclêôtit.
Câu 6: Hiện tượng di truyền thẳng trong di truyền các tính trạng liên kết với giới tính là hiện tượng
A. bố XY truyền gen cho tất cả các con gái XX. B. thay đổi vai trò làm cha hay làm mẹ trong quá trình lai.
C. di truyền mà gen lặn nằm trên NST Y.
D. gen trên NST Y ở cá thể mang cặp NST XY luôn truyền cho con cùng giới.
Câu 7: Một trong những đặc điểm của thường biến là: A. thay đổi kiểu hình, không thay đổi kiểu gen.
B. thay đổi kểu gen, không thay đổi kiểu hình.
C. thay đổi kiểu gen và kiểu hình.
D. không thay đổi KG và KH.
Câu 8: Trình tự các gen trong 1 opêron Lac như sau:
A. Gen điều hoà (R) vùng vận hành (O) các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
B. Gen điều hoà (R) vùng khởi động (P) vùng vận hành (O...
TRƯỜNG THCS & THPT TÂY SƠN
Năm học 2014 - 2015
ĐỀ KIỂM TRA 45’
MÔN SINH HỌC 12 CB
Mã đề thi 132
Hãy chọn đáp án đúng nhất:
Câu 1: Các chữ in hoa alen trội chữ thường alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Cho thể mang kiểu gen
AabbDDEeFf tự thụ phấn thì số tổ hợp giao tử tối đa là:
A. 32. B. 128. C. 64. D. 256.
Câu 2: Các chữ in hoa alen trội chữ thường alen lặn. Mỗi gen quy định 1 tính trạng. Thực hiện phép lai: P:
AaBbCcDd x ♂ AabbCcDd. Tỉ lệ phân li của kiểu hình giống mẹ là:
A. 13/128. B. 15/128. C. 27/128. D. 29/128.
Câu 3: Điều kiện nghiệm đúng đặc trưng của quy luật phân ly độc lập?
A. Các giao tử và các hợp tử có sức sống như nhau. Sự biểu hiện hoàn toàn của tính trạng.
B. Số lượng cá thể ở các thế hệ lai phải đủ lớn để số liệu thống kê được chính xác.
C. mỗi cặp gen nằm trên một cặp NST tương đồng.
D. Sự phân li NST như nhau khi tạo giao tử và sự kết hợp ngẫu nhiên của các kiểu giao tử khi thụ tinh.
Câu 4: Một loài thực vật, nếu cả hai gen A B trong cùng kiểu gen cho màu hoa đỏ, các kiểu gen khác sẽ cho hoa
màu trắng. Cho lai phân tích cá thể dị hợp 2 cặp gen, kết quả ở F
2
như thế nào?
A. 100% hoa đỏ. B. 3 hoa đỏ : 1hoa trắng. C. 1 hoa đỏ : 1hoa trắng. D. 1 hoa đỏ : 3 hoa trắng.
Câu 5: Hai gen B và b cùng nằm trong một tế bào và có chiều dài bằng nhau. Khi tế bào nguyên phân liên tiếp 3 đợt thì
tổng số nuclêôtit của 2 gen trên trong thế hệ tế bào cuối cùng 48000 nuclêôtit (các gen chưa nhân đôi). Cho rằng 1
trong 2 gen nói trên được tạo thành do đột biến điểm của gen còn lại. Biết rằng gen B hơn gen b 1 liên kết hiđrô. Dạng
đột biến nào đã xảy ra?
A. Thêm một cặp nuclêôtit. B. Chuyển đổi vị trí của 2 cặp nuclêôtit cho nhau.
C. Thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit. D. Mất một cặp nuclêôtit.
Câu 6: Hiện tượng di truyền thẳng trong di truyền các tính trạng liên kết với giới tính là hiện tượng
A. bố XY truyền gen cho tất cả các con gái XX. B. thay đổi vai trò làm cha hay làm mẹ trong quá trình lai.
C. di truyền mà gen lặn nằm trên NST Y.
D. gen trên NST Y ở cá thể mang cặp NST XY luôn truyền cho con cùng giới.
Câu 7: Một trong những đặc điểm của thường biến là: A. thay đổi kiểu hình, không thay đổi kiểu gen.
B. thay đổi kểu gen, không thay đổi kiểu hình. C. thay đổi kiểu gen và kiểu hình. D. không thay đổi KG và KH.
Câu 8: Trình tự các gen trong 1 opêron Lac như sau:
A. Gen điều hoà (R) vùng vận hành (O) các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
B. Gen điều hoà (R) vùng khởi động (P) vùng vận hành (O) các gen cấu trúc.
C. Vùng vận hành (O) vùng khởi động (P) các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
D. Vùng khởi động (P) vùng vận hành (O) các gen cấu trúc: gen Z – gen Y – gen A.
Câu 9: Tỉ lệ phân tính nào dưới đây là đặc trưng cho sự tương tác bổ trợ giữa các gen không alen, trong trường hợp có 2
cặp gen phân li độc lập? 1 – (9 : 3 : 3 : 1). 2 – (12 : 3 : 1). 3 – (9 : 6 : 1). 4 – (9 : 3 : 4). 5 – (13 : 3). 6 –
(9 : 7). 7 – (15 : 1).
A. 1, 3, 6. B. 2, 4, 5. C. 1, 3, 4. D. 1, 2, 3.
Câu 10: Khi quan sát bộ NST của một người trên tiêu bản, thấy một NST kích thước ngắn hơn bình thường một
cách rõ ràng. Có thể dự đoán dạng đột biến này có thể là:
A. mất một đoạn NST hoặc đảo đoạn NST. B. mất đoạn NST hoặc chuyển đoạn giữa các NST.
C. đảo đoạn NST hay chuyển đoạn NST. D. chuyển đoạn trên cùng NST hay mất đoạn ngắn NST.
Câu 11: Điều nào dưới đây không đúng đối với di truyền ngoài NST?
A. Không phải mọi hiện tượng DT theo dòng mẹ đều là DT tế bào chất.
B. Di truyền tế bào chất được xem là DT theo dòng mẹ.
C. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là DT tế bào chất.
D. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau.
Câu 12: Phép lai nào sau đây được thấy trong phép lai phân tích?
I. Aa x aa; II. Aa x Aa; III. AA x aa; IV. AA x Aa; V. aa x aa.
Câu trả lời đúng là: A. I, III, V. B. I, III.C. II, III. D. I, V.
Câu 13: Quy ước: I Mất đoạn, II Lặp đoạn, III Đảo đoạn, IV Chuyển đoạn tương hỗ, V Chuyển đoạn không
tương hỗ. Những loại đột biến cấu trúc nào xảy ra trên 1 NST làm thay đổi vị trí của gen?
A. I, II, IV. B. I, II, III. C. II, III, IV. D. III, IV, V.
Câu 14: Sự không phân ly của một cặp nhiễm sắc thể tương đồng ở tế bào sinh dưỡng sẽ dẫn tới kết quả gì?
A. Chỉ các tế bào sinh dưỡng mang đột biến còn các tế bào sinh dục thì không mang đột biến.
B. Trong cơ thể có hai dòng tế bào là dòng tế bào bình thường và dòng tế bào mang đột biến.
C. Tất cả các tế bào của cơ thể đều mang đột biến.
D. Chỉ các tế bào sinh dục mang đột biến còn các tế bào sinh dưỡng thì không mang đột biến.
Trang 1/3 - Mã đề thi 132
KT 45p SINH 12 - Trang 2
KT 45p SINH 12 - Người đăng: Kim Chi Tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
KT 45p SINH 12 9 10 179