Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng làm bài phóng sự báo chí

Được đăng lên bởi Assertive Gia Tuấn
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA NGỮ VĂN
--------

BÁO CÁO THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH
ĐỀ TÀI: KỸ NĂNG LÀM BÀI PHÓNG SỰ BÁO CHÍ
Cơ quan thực tập: Tạp chí Thông tin Kinh doanh và Tiếp thị
Trung tâm đào tạo, tư vấn và Thông tin Kinh tế

Người hướng dẫn

: TH.S NGÔ THỊ THANH

Chức vụ

: Thư kí Tòa soạn Kinh doanh và Tiếp thị

Sinh viên thực hiện

: PHẠM THỊ VÂN ANH

Lớp
MSSV

: K38E- CN Ngữ Văn
: 125D2203300005

HÀ NỘI, NĂM 2015

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các thầy cô khoa Ngữ
Văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội II đã tạo cơ hội cho tôi được đến thực tập tại
Tạp chí Kinh doanh và Tiếp thị.
Tôi chân thành cảm ơn Tổng biên tập Nguyễn Quốc Hải và Thư kí tòa soạn Ngô
Thị Thanh đã tận tình giúp đỡ, chỉ dạy tôi những kĩ năng cơ bản nhất của nghề báo
trong suốt đợt thực tập vừa qua.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
..........................................




 !"#
$%&'()
*+,-./012/34%5420607.8/9.9.0:;-.0<=9>4/0?
@,.8/ABC=;/5;D/E<F.<=07.8/9.9.0/>
Người hướng dẫn % GHI
Chức vụ % 0EJ6K-L;5.9.0:;-.0<=9>4/0?
Sinh viên thực hiện %
PHẠM THỊ VÂN ANH
Lớp
MSSV
%
%
K38E- CN Ngữ Văn
125D2203300005
DMNO
Kỹ năng làm bài phóng sự báo chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng làm bài phóng sự báo chí - Người đăng: Assertive Gia Tuấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kỹ năng làm bài phóng sự báo chí 9 10 558