Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng quản lý – điều hành của UBND xã

Được đăng lên bởi Heiji Đào
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 3351 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Kỹ năng quản lý – điều hành của UBND xã
Chuyên đề 21:
KỸ NĂNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC CỦA UBND XÃ

Kỹ năng là cách thức làm việc qua đó cho thấy năng lực hay khả năng
chuyên biệt của một cá nhân, một tổ chức về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó,
được sử dụng để giải quyết tình huống hay các công việc phát sinh trong cuộc
sống.
Kỹ năng có thể là thói quen, kinh nghiệm làm việc tích luỹ qua thực tế, nó
cho thấy một người nào đó trước một công việc được giao có biết cách làm như thế
nào hay không? Đây là yếu tố quan trọng, thậm chí là rất cơ bản để tạo nên năng
lực làm việc của cán bộ. Thiếu kỹ năng người ta sẽ rất khó có thể làm tốt công việc
như mong muốn.
Kỹ năng = Kinh nghiệm + Sự huấn luyện + Hiểu biết thực tế
Dưới đây chúng ta sẽ xem xét một số kỹ năng quản lý, điều hành công việc của UBND xã
trên cơ sở các quan niệm về kỹ năng và năng lực vừa khảo sát trên. Trong trường hợp này là kỹ
năng của cán bộ xã trong thực thi các công việc được giao mà họ cần có để tạo nên năng lực hoàn
thành nhiệm vụ ở cương vị của mình.
I. Kỹ năng quản lý công việc của UBND xã
1. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc
Việc xây dựng và ban hành Quy chế làm việc dựa trên Quy chế làm việc mẫu của UBND
xã, phường, thị trấn được ban hành bởi Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ
tướng Chính Phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn.
a) Định nghĩa về Quy chế
Quy chế (danh từ) là những quy định chung được đặt ra để nhiều người, nhiều nơi cùng
theo đó mà làm nhằm bảo đảm cho hoạt động của một tổ chức có sự thống nhất và có thể kiểm
soát được.
Ví dụ, trong hoạt động quản lý hành chính có Quy chế hoạt động của Trung tâm một cửa
liên thông; Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở, Quy chế hoạt động của các cơ quan công quyền;

v.v… Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 77/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 ban hành
Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn, quy định về nguyên tắc, chế độ trách
nhiệm, lề lối làm việc, quan hệ công tác và trình tự giải quyết công việc của tập thể và từng thành
viên UBND xã, phường, thị trấn. Trong các hoạt khác cũng có nhiều quy chế được xây dựng và
ban hành.

Quy chế và các quy định nói chung đều có một yêu cầu quan trọng là phải do
một cơ quan có thẩm quyền nhất định ban hành bằng văn bản và chịu trách nhiệm
kiểm tra, giám sát thực hiện. Trong hệ thống công quyền, cơ quan ban hành có vị
trí hành chính càng cao thì phạm vi áp dụng của quy chế càng rộng.
b) Các kỹ năng cần thiết của việc xây dựng và ban hành quy chế làm...
Kỹ năng quản lý – điều hành của UBND xã
Chuyên đề 21:
KỸ NĂNG QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG VIỆC CỦA UBND XÃ
Kỹ ng là cách thức m việc qua đó cho thấy năng lực hay khả ng
chun biệt của một nn, mt tổ chc v một hoc nhiều khía cạnh nào đó,
đưc sử dụng để gii quyết tình huống hay các công việc phát sinh trong cuộc
sống.
Kỹ năng thể thói quen, kinh nghiệm làm việc tích luỹ qua thực tế,
cho thấy một người nào đó trước một công việc được giao có biết cách làm như thế
nào hay không? Đây yếu tố quan trọng, thậm chí rất bản để tạo nên năng
lực làm việc của cán bộ. Thiếu kỹ năng người ta sẽ rất khó có thể làm tốt công việc
như mong muốn.
Kỹ năng = Kinh nghiệm + Sự huấn luyện + Hiểu biết thực tế
Dưới đây chúng ta sẽ xem xét một số kỹ năng quản lý, điều hành công việc của UBND
trên sở các quan niệm về kỹ năng năng lực vừa khảo t trên. Trong trường hợp này kỹ
năng của cán bộ xã trong thực thi các công việc được giao mà họ cần có để tạo nên năng lực hoàn
thành nhiệm vụ ở cương vị của mình.
I. Kỹ năng quản lý công việc của UBND xã
1. Xây dựng và ban hành quy chế làm việc
Việc xây dựng ban hành Quy chế làm việc dựa trên Quy chế làm việc mẫu của UBND
xã, phường, thị trấn được ban hành bởi Quyết định s77/2006/QĐ-TTg ngày 12/4/2006 của Thủ
tướng Chính Phủ ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND xã, phường, thị trấn.
a) Định nghĩa về Quy chế
Quy chế (danh từ) những quy định chung được đặt ra để nhiều người, nhiều nơi cùng
theo đó làm nhằm bảo đảm cho hoạt động của một tổ chức sự thống nhất thể kiểm
soát được.
dụ, trong hoạt động quản hành chính Quy chế hoạt động của Trung tâm một cửa
liên thông; Quy chế thực hiện dân chủ sở, Quy chế hoạt động của các quan công quyền;
Kỹ năng quản lý – điều hành của UBND xã - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng quản lý – điều hành của UBND xã - Người đăng: Heiji Đào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Kỹ năng quản lý – điều hành của UBND xã 9 10 604