Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng thuyết trình

Được đăng lên bởi Doãn Bá Dũng
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 599 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Kỹ năng thuyết trình

Page 1 of 12

KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
Trong từ điển từ “thuyết trình” cĩ rất nhiều nghĩa. Chúng ta sẽ hiểu từ “thuyết trình” theo
nghĩa xuất phát từ “trình bày” cĩ nghĩa là “đưa cho ai đĩ một cái gì đĩ – nĩi điều gì đĩ với ai đĩ”
hoặc giao tiếp với ai đĩ.
“Thuyết trình” là một hình thức của giao tiếp và cĩ thể được nhận thấy ở dưới nhiều hình
thức khác nhau. Một số ví dụ của thuyết trình trong kinh doanh là:
Viết: Thư, lời nhắn, báo cáo, nhận xét, biên bản của cuộc họp, các cuộc họp, đề nghị …
Nĩi: Chuyện trị, họp, phỏng vấn, bán một sản phẩm hoặc dịch vụ
Hành động :Ngơn ngữ cử chỉ, hành động
Các nội dung về “Kỹ năng thuyết trình” dưới đây sẽ khơng bao gồm các chi tiết của một
bài thuyết trình dưới dạng viết, mà chỉ đề cập tới hai kiểu dạng thuyết trình nĩi đĩ là:
Một bài giới thiệu sản phẩm/bán hàng tốt
 Tổ chức cuộc họp


1- Giới thiệu sản phẩm và bán hàng
1.1- Các đặc điểm của một bài phát biểu hiệu quả
- Cĩ mục đích/chức năng rõ ràng: Trước khi tiến hành giới thiệu về sản phẩm hoặc bán
hàng, mục đích/chức năng của bài thuyết trình cần phải được đặt ra. Điều này sẽ bảo đảm một cơ
hội tốt hơn nhằm đạt được hiệu quả thuyết trình.
Cĩ bốn mục đích và chức năng chính của một bài phát biểu.
1. Chức năng thơng báo: Cung cấp thơng tin về sản phẩm dịch vụ và các vấn đề liên quan.
2. Chức năng thuyết phục: Nhằm đạt tới kết quả bắt buộc người nghe phải nghe theo
3. Chức năng kiểm sốt: Nhằm bảo đảm rằng bài giới thiệu phải đi theo đúng chức năng hoặc
mục đích
4. Chức năng kết hợp: Kết hợp các chức năng trên với nhau vì mục tiêu chung của bài trình
bày.
Bất kỳ bài giới thiệu sản phẩm hoặc bán hàng nào đều phải cĩ ít nhất một trong các chức
năng chủ yếu trên hoặc một chức năng chủ yếu và kết hợp với các chức năng thứ yếu khác nữa.

Kỹ năng thuyết trình

Page 2 of 12

- Được chuẩn bị chu đáo: Càng chuẩn bị chu đáo càng tăng sức thuyết phục. Một trong
những nguyên tắc cơ bản là “khơng phải tình bày những gì bạn muốn mà trình bày những gì họ
muốn nghe”.
Mặc dù chủ đề bài phát biểu hay hoặc dở, thì người phát biểu lúc nào cũng phải tuân thủ
chiến lược “chuẩn bị”. Được chuẩn bị sẽ giảm được mức độ sợ hãi.
- Nội dung:
Nội dung của bất kỳ bài phát biểu nào cần phải theo thứ tự logic. Hơn thế nữa, bài phát biểu phải
được trình bày một cách rõ ràng với thơng tin đầy đủ. Điều đĩ sẽ tạo ra ham muốn lắng nghe và
hiểu được ý của người trình bày. Để cĩ thể đạt được những khả năng đĩ, thì việc chuẩn bị là vơ
cùng quan trọng.
Nội dung sẽ bao gồm 3 phần và chia ...
Kỹ năng thuyết trình Page 1 of 12
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
Trong từ điển từ “thuyết trình” rất nhiều nghĩa. Chúng ta sẽ hiểu từ “thuyết trình” theo
nghĩa xuất phát từ “trình bày” nghĩa “đưa cho ai đĩ một cái đĩ nĩi điều đĩ với ai đĩ”
hoặc giao tiếp với ai đĩ.
“Thuyết trình” một hình thức của giao tiếp thể được nhận thấy dưới nhiều hình
thức khác nhau. Một số ví dụ của thuyết trình trong kinh doanh là:
Viết: Thư, lời nhắn, báo cáo, nhận xét, biên bản của cuộc họp, các cuộc họp, đề nghị …
Nĩi: Chuyện trị, họp, phỏng vấn, bán một sản phẩm hoặc dịch vụ
Hành động :Ngơn ngữ cử chỉ, hành động
Các nội dung về “Kỹ năng thuyết trình” dưới đây sẽ khơng bao gồm các chi tiết của một
bài thuyết trình dưới dạng viết, mà chỉ đề cập tới hai kiểu dạng thuyết trình nĩi đĩ là:
Một bài giới thiệu sản phẩm/bán hàng tốt
Tổ chức cuộc họp
1- Giới thiệu sản phẩm và bán hàng
1.1- Các đặc điểm của một bài phát biểu hiệu quả
- mục đích/chức năng ràng: Trước khi tiến hành giới thiệu về sản phẩm hoặc bán
hàng, mục đích/chức năng của bài thuyết trình cần phải được đặt ra. Điều này sẽ bảo đảm một cơ
hội tốt hơn nhằm đạt được hiệu quả thuyết trình.
Cĩ bốn mục đích và chức năng chính của một bài phát biểu.
1. Chức năng thơng báo: Cung cấp thơng tin về sản phẩm dịch vụ và các vấn đề liên quan.
2. Chức năng thuyết phục: Nhằm đạt tới kết quả bắt buộc người nghe phải nghe theo
3. Chức năng kiểm sốt: Nhằm bảo đảm rằng bài giới thiệu phải đi theo đúng chức năng hoặc
mục đích
4. Chức năng kết hợp: Kết hợp các chức năng trên với nhau vì mục tiêu chung của bài trình
bày.
Bất kỳ bài giới thiệu sản phẩm hoặc bán hàng nào đều phải ít nhất một trong các chức
năng chủ yếu trên hoặc một chức năng chủ yếu và kết hợp với các chức năng thứ yếu khác nữa.
Kỹ năng thuyết trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng thuyết trình - Người đăng: Doãn Bá Dũng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Kỹ năng thuyết trình 9 10 890