Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ năng và phương pháp dạy nghề

Được đăng lên bởi Johnny Nguyen
Số trang: 103 trang   |   Lượt xem: 3858 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Lêi nãi ®Çu
Kü n¨ng vµ ph¬ng ph¸p d¹y häc nghÒ lµ mét bé phËn cña Bé m«n “Lý luËn d¹y
häc”, nh»m cung cÊp cho ngêi häc c¸c kiÕn thøc khoa häc vÒ lý luËn thiÕt kÕ d¹y häc,
kü n¨ng d¹y häc nghÒ, ph¬ng ph¸p d¹y häc, còng nh lý thuyÕt vÒ kiÓm tra ®¸nh gi¸
thµnh tÝch häc tËp cña ngêi häc, ®ång thêi lµ nh÷ng ®Þnh híng gióp ngêi häc cã thÓ
thùc hiÖn tèt c¸c chøc n¨ng vµ nhiÖm vô d¹y häc sau nµy.
Gi¸o tr×nh ®îc thiÕt kÕ theo cÊu tróc m« ®un gåm 6 bµi: ChuÈn bÞ d¹y häc; thùc
hiÖn d¹y häc; ®¸nh gi¸ ngêi häc; D¹y häc bµi lý thuyÕt nghÒ; D¹y häc bµi thùc hµnh
nghÒ; d¹y häc bµi tÝch hîp.
Bµi 1 ®Ò cËp ®Õn c¸c néi dung kiÕn thøc vÒ kü n¨ng chuÈn bÞ d¹y häc nh: thiÕt kÕ
gi¸o ¸n, thiÕt kÕ phiÕu híng dÉn thùc hiÖn, thiÕt kÕ c«ng cô ®¸nh gi¸ n¨ng lùc (phiÕu
®¸nh gi¸ quy tr×nh vµ ®¸nh gi¸ s¶n phÈm), lµm b¶ng biÓu treo têng.
Bµi 2 lµ nh÷ng kiÕn thøc vÒ kü n¨ng thùc hiÖn d¹y häc nh: sö dông ng«n ng÷ nãi
vµ ng«n ng÷ cö chØ trong d¹y häc, më ®Çu mét bµi gi¶ng, kü n¨ng híng dÉn gi¶i quyÕt
vÊn ®Ò, kü n¨ng kÕt thóc vÊn ®Ò.
Bµi 3 lµ nh÷ng kiÕn thøc híng dÉn thùc hµnh c¸c kü n¨ng ®¸nh gi¸ ngêi häc nh:
x©y dùng tiªu chÝ ®¸nh gi¸ n¨ng lùc ngêi häc, so¹n tr¾c nghiÖm kh¸ch quan, tiÕn hµnh
®¸nh gi¸ sù thùc hiÖn, ph©n tÝch kÕt qu¶ kiÓm tra tr¾c nghiÖm kh¸ch quan.
Bµi 4 lµ nh÷ng kiÕn thøc híng dÉn thùc hµnh ph¬ng ph¸p d¹y häc c¸c bµi lý
thuyÕt nghÒ nh: d¹y häc bµi kh¸i niÖm, d¹y häc bµi cÊu t¹o thiÕt bÞ kü thuËt, d¹y häc
bµi nguyªn lý kü thuËt, d¹y häc bµi vËt liÖu kü thuËt.
Bµi 5 lµ nh÷ng kiÕn thøc híng dÉn thùc hµnh ph¬ng ph¸p d¹y häc c¸c bµi thùc
hµnh nghÒ nh: d¹y häc bµi thiÕt kÕ/ chÕ t¹o, d¹y häc bµi kiÓm tra, d¹y häc l¾p ®Æt vµ
vËn hµnh, d¹y häc söa ch÷a vµ b¶o dìng.
Bµi 6 lµ nh÷ng kiÕn thøc híng dÉn thùc hµnh ph¬ng ph¸p d¹y häc tÝch hîp nh:
Hå s¬ ph©n tÝch nghÒ vµ ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ theo m« ®un, b¶n chÊt cña d¹y häc tÝch
hîp, thiÕt kÕ bµi d¹y tÝch hîp, tæ chøc d¹y häc tÝch hîp.
Nh÷ng gîi ý vÒ tæ chøc ho¹t ®éng häc tËp ®îc ®Ò xuÊt trong tµi liÖu nµy lµ kinh
nghiÖm ®îc tæng kÕt tõ c¸c Khãa båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ. Tuy nhiªn, ®©y chØ lµ
nh÷ng gîi ý, tïy vµo ®iÒu kiÖn vµ ®èi tîng d¹y häc mµ gi¶ng viªn chñ ®éng x©y dùng
c¸c ho¹t ®éng phï hîp.
Tµi liÖu nµy ®îc biªn so¹n trong thêi gian ng¾n, do vËy, cã thÓ cßn nh÷ng h¹n
chÕ. RÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c nhµ khoa häc, c¸c chuyªn gia ®Ó
tµi liÖu ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Xin tr©n träng c¶m ¬n c¸c chuyªn gia, c¸c ThÇy, C« gi¸o ®· cã ®ãng gãp quý b¸u
®Ó hoµn thµnh tµi liÖu nµy!
T¸c gi¶

1

Danh môc c¸c tõ viÕt t¾t
Ch÷ viÕt t¾t
...
Lêi nãi ®Çu
 
!"# $%&'(')*(% ')()"
(""+ )(',-.'
/&'".0&'1.23'4&'5,
6'78*'79: ;
<'%-=.>')()?%$-4. 0@'AB C2D6
'7D.'&'DE' )DE'6
D'/>;
Bµi 1..)' (')*( C2A')()
'%"')()') 3F6'7"')()9.'6G')
.'H -=.':ICJ"I', -?%&;
Bµi 21(')*(6'7A:K915'
1KL-%"M.N ''I"(3F'I'H )
$."(()4$.;
Bµi 31(')*3F6(.'&'A
OP6'Q /.'6&'":%-R'7(H "')
.':66'7"P/()H I(',--R'7(H ;
Bµi 41(')*3F6'
 )A'(''7"'$ %')2( "
' Q( "''7 ( ;
Bµi 51(')*3F6'6
A'')()S)%"'(',-"R.T
":K1I%U;
Bµi 61(')*3F6/>A
V0:P/-=?%. "I$/
>"')()'/>"W*/>;
X1>'W*%..>.O $-%''7 ('
'7.>W()Y50'U'%'Q;Z'Q".PL
1>'"[%.' ('7.8'>'I'Q.OP6
%.[>;
Z''7 .>'Q:%-%&''R"%"5,\1
);]$%.>:6.55(')(%" Q'.,
''7 .>%'7;
^'-P-I Q'"ZN"B'%._5.55H 
.,%''7 `
Z'I
1
Kỹ năng và phương pháp dạy nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ năng và phương pháp dạy nghề - Người đăng: Johnny Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
103 Vietnamese
Kỹ năng và phương pháp dạy nghề 9 10 292