Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật di truyền

Được đăng lên bởi huynhtantai168
Số trang: 98 trang   |   Lượt xem: 1749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KYÕ THUAÄT DI TRUYEÀN

I- NGUYÊN TẮC KỸ THUẬT CHUYỂN GEN
II- BỘ CÔNG CỤ
III- CÁC BƯỚC CỦA KỸ THUẬT CHUYÊN
GEN
IV- ỨNG DỤNG KỸ THUẬT CHUYỂN GEN

I-NGUYÊN TẮC
VECTOR

SV CHO gen

DNA TÁI
TỔ HỢP

CHUYỂN VÀO TB ĐÍCH

BIỂU HIỆN GEN MONG MUỐN

SƠ ĐỒ CHUYỂN GEN

• Moät soá thuaät ngöõ:
  DNA taùi toå hôïp = DNA lai in vitro töø 2 DNA
khaùc nhau (ñoaïn DNA ngöôøi “gheùp” treân DNA
virus hay plasmid vi khuaån).
  Taïo doøng gene: quaù trình coâ laäp vaø thu nhaän
nhieàu baûn sao cuûa moät gene hay moät ñoaïn gene.
  Doøng: moät soá lôùn teá baøo hay phaân töû gioáng nhau
sinh ra töø moät teá baøo hay phaân töû ban ñaàu.
  Ngaân haøng (thö vieän): boä söu taäp cuûa nhieàu
doøng khaùc nhau.
  cDNA: baûn sao boå sung cuûa mRNA (khoâng
intron, nhôø retrotranscriptase)

•

II. BỘ CÔNG CỤ

II.1- Các loại Enzyme: enzyme giới hạn,
ligase,
Phosphatase alkaline, Taq polimerase…
II.2- Các loại Vector: Plasmid, Phagemid,
Cosmid, Nhiễm sắc thể nhân tạo

II.1- CÁC LOẠI ENZYME
II.1.1- RESTRICTASE ENZYME
(Enzym cắt hạn chế)
  Enzyme giôùi haïn
• Caét DNA sôïi keùp ôû nhöõng vuøng 4-6 caëpbase = vò trí giôùi haïn = trình töï thuaän
nghòch theo höôùng 5’ 3’ (RADAR).
•

• TÊN GỌI CÁC ENZYME GIỚI HẠN
• Chữ đầu viết hoa: Tên giống vi khuẩn
(ly trích enzyme)
• Hai chữ kế không viết hoa: Tên loài VK
• Chữ số La Mã: Thứ tự RE được phát
hiện
• Đôi khi có thêm chữ viết hoa sau tên
loài VK là tên chủng
• Ví dụ: Eco RI (Eco: Escherichia coli ,
chủng Ry13), Eco RV

type

Bacterial
genus

species
strain

Named (e.g., EcoRI) for
bacterial genus, species,
strain, and type.

RESTRICTASE ENZYME
(Enzym cắt hạn chế)

MỘT SỐ CÁCH CẮT CỦA ENZYM GIỚI HẠN
- HpaI cắt thẳng

- EcoRI cắt so le
- HindIII cắt so le
- PstI cắt so le

CÁCH CẮT CỦA ENZYM GIỚI HẠN

( restriction enzyme)

double stranded DNA

digested DNA

SẢN PHẨM CỦA CÁC ENZYME GIỚI HẠN
Cohesive ends (sticky ends)

COHESIVE ENDS

EcoRI

5’…GAATTC…3’
3’…CTTAAG…5’

5’…G
3’…CTTAA

AATTC…3’
G…5’

PstI

5’…CTGCAG…3’
3’…GACGTC…5’

5’…CTGCA
3’…G

G…3’
ACGTC…5’

Blunt ends (flush ends)
HaeIII

5’…GGCC…3’
3’…CCGG…5’

BLUNT ENDS

5’…GG
3’…CC

CC…3’
GG…5’

Enzym cắt tạo đầu dính

Cohesive ends

( restriction enzyme)

double stranded DNA

digested DNA

• II.1.2- ENZYME LIGASE
• Xúc tác phản ứng nối hai đầu của 2
trình tự DNA (DNA ligase) hay RNA
(RNA ligase)
• Ví dụ: T4 DNA ligase

Enzyme ligase

Xúc tác phản ứng
nối hai đầu
của 2 trình tự DNA

II.1.3- Enzyme Alkaline Phosphatase

Xúc tác sự loại bỏ nhóm 5‘ phosphate
của DNA,...
KYÕ THUAÄT DI TRUYEÀN
kỹ thuật di truyền - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật di truyền - Người đăng: huynhtantai168
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
98 Vietnamese
kỹ thuật di truyền 9 10 399