Ktl-icon-tai-lieu

Kỹ thuật điện

Được đăng lên bởi Ma Ca Rong
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Giaïo trçnh Cåí såí Kyî thuáût âiãûn I

Trang 8

CHÆÅNG 1
MAÛCH NÀNG LÆÅÜNG ( MAÛCH KIRHOF )
Khi caïc quaï trçnh chè phuû thuäüc vaìo thåìi gian (mä hçnh hãû thäúng) coìn gàõn caí sæû
læu thäng (chaíy, truyãön âaût) giæîa nhæîng bäü pháûn cuía hãû thäúng ta seî goüi laì mä hçnh
maûch, aïp duûng caïc bæåïc xáy dæûng mä hçnh toaïn hoüc âaî nãu ta xáy dæûng mä hçnh cho
mäüt thiãút bë âiãûn, vç åí âáy coï doìng chaíy nàng læåüng - Ta coï mä hçnh maûch nàng læåüng
(maûch KF).
§1. Mä hçnh maûch nàng læåüng
1. Âiãöu kiãûn maûch hoïa :
Nhæîng âiãöu kiãûn cáön phaíi thoía maîn âãø coï thãø mä taí quaï trçnh bàòng mä hçnh maûch
(âãø quaï trçnh chè phán bäú theo thåìi gian - âãø quaï trçnh chè mä taí bàòng hãû phæång trçnh
chè phuû thuäüc thåìi gian).
a. Âäü daìi cuía bæåïc soïng træåìng âiãûn tæì phaíi ráút låïn so våïi kêch thæåïc TBÂ âãø coï
1
= ∞ ; âáy laì âiãöu kiãûn cå
thãø coi quaï trçnh laì tæïc thåìi,váûn täúc truyãön tæång taïc v =
µε
baín âãø boí qua sæû phán bäú khäng gian cuía quaï trçnh maì chè xeït phán bäú thåìi gian, nãn
quaï trçnh coï tênh cháút thãú vaì coï tênh cháút liãn tuûc.
b. Âäü dáùn âiãûn ε vaì âäü tæì tháøm µ cuía mäi træåìng ráút nhoí so våïi caïc váût dáùn gheïp
thaình TBÂ. Âiãöu kiãûn naìy giuïp boí qua doìng chaíy roì qua mäi træåìng giæîa caïc váût dáùn,
khàóng âënh tênh liãn tuûc cuía caïc doìng dáùn.
c. Chè quan tám âãún hæîu haûn âiãøm trãn váût.
2. Nhoïm âuí caïc hiãûn tæåüng cå baín :
Caïc hiãûn tæåüng âiãûn tæì cuía TBÂ gäöm ráút nhiãöu veí nhæ tiãu taïn, têch phoïng, taûo
soïng, taûo xung, phaït cå nàng, biãún aïp, khuãúch âaûi, chènh læu, taïch soïng,... vãö nguyãn
tàõc laì chæa biãút hãút. Tuy váûy xeït theo quan âiãøm nàng læåüng, qua thæûc tiãùn coï thãø phán
têch moüi quaï trçnh trao âäøi nàng læåüng thaình nhoïm âuí caïc hiãûn tæåüng cå baín sau âáy :
a. Hiãûn tæåüng tiãu taïn nàng læåüng æïng våïi vuìng tiãu taïn laì vuìng biãún nàng læåüng
âiãûn tæì thaình caïc daûng nàng læåüng khaïc nhæ : cå, nhiãût nàng...(tæïc laì vuìng tiãu thuû máút
nàng læåüng cuía TÂT).
b. Hiãûn tæåüng phaït æïng våïi vuìng (nguäön) phaït laì vuìng biãún caïc daûng nàng læåüng
khaïc thaình nàng læåüng âiãûn tæì.
c. Hiãûn tæåüng têch phoïng nàng læåüng âiãûn træåìng æïng våïi vuìng kho âiãûn laì vuìng
nàng læåüng âiãûn tæì táûp trung vaìo vuìng âiãûn træåìng cuía mäüt khäng gian nhæ caïc baín
cæûc tuû âiãûn hoàûc ngæåüc laûi âæa tæì vuìng âoï traí laûi nguäön TÂT.
d. Hiãûn tæåüng têch phoïng nàng læåüng tæì træåìng æïng våïi vuìng kho tæì laì vuì...
Giaïo trçnh Cåíí Kyî thuáût âiãûn I Trang
8
CHÆÅNG 1
MAÛCH NÀNG LÆÅÜNG ( MAÛCH KIRHOF )
Khi caïc quaï trçnh chè phuû thuäüc vaìo thåìi gian (mä hçnh hãû thäúng) coìn gàõn caíû
læu thäng (chaíy, truyãön âaût) giæîa nhæîng bäü pháûn cuía hãû thäúng ta seî goüi laì mä hçnh
maûch, aïp duûng caïc bæåïc xáy dæûng mä hçnh toaïn hoüc âaî nãu ta xáy dæûng mä hçnh cho
üt thiãút bë âiãûn, vç åí âáy coï doìng chaíy nàng læåüng - Ta coï mä hçnh maûch nàng læåüng
(maûch KF).
§1. Mä hçnh maûch nàng læåüng
1.
Âiãöu kiãûn maûch hoïa :
Nhæîng âiãöu kiãûn cáön phaíi thoía maîn âãø coï thãø mä taí quaï trçnh bàòng mä hçnh maûch
(âãø quaï trçnh chè phán bäú theo thåìi gian - âãø quaï trçnh chè mä taíòng hãû phæång trçnh
chè phuû thuäüc thåìi gian).
a. Âäü daìi cuía bæåïc soïng træåìng âiãûn tæì phaíi ráút låïn so våïi kêch thæåïc TBÂ âãø coï
thãø coi quaï trçnh laìïc thåìi,váûn täúc truyãön tæång taïc
=
µε
=
1
v ; âáy laì âiãöu kiãûn cå
baín âãø boí qua sæû phán bäú khäng gian cuía quaï trçnh maì chè xeït phán bäú thåìi gian, nãn
quaï trçnh coï tênh cháút thãú vaì coï tênh cháút liãn tuûc.
b. Âäüùn âiãûn ε vaì âäüì tháøm µ cuía mäi træåìng ráút nhoí so våïi caïc váût dáùn gheïp
thaình TBÂ. Âiãöu kiãûn naìy giuïp boí qua doìng chaíy roì qua mäi træåìng giæîa caïc váût dáùn,
khàóng âënh tênh liãn tuûc cuía caïc doìng dáùn.
c. Chè quan tám âãún hæîu haûn âiãøm trãn váût.
2.
Nhoïm âuí caïc hiãûn tæåüng cå baín :
Caïc hiãûn tæåüng âiãûn tæì cuía TBÂ gäöm ráút nhiãöu veí nhæ tiãu taïn, têch phoïng, taûo
soïng, taûo xung, phaït cå nàng, biãún aïp, khuãúch âaûi, chènh læu, taïch soïng,... vãö nguyãn
õc laì chæa biãút hãút. Tuy váûy xeït theo quan âiãøm nàng læåüng, qua thæûc tiãùn coï thãø phán
têch moüi quaï trçnh trao âäøi nàng læåüng thaình nhoïm âuí caïc hiãûn tæåüng cå baín sau âáy :
a. Hiãûn tæåüng tiãu taïn nàng læåüng æïng våïi vuìng tiãu taïn laì vuìng biãún nàng læåüng
âiãûn tæì thaình caïc daûng nàng læåüng khaïc nhæ : cå, nhiãût nàng...(tæïc laì vuìng tiãu thuûút
nàng læåüng cuía TÂT).
b. Hiãûn tæåüng phaït æïng våïi vuìng (nguäön) phaït laì vuìng biãún caïc daûng nàng læåüng
khaïc thaình nàng læåüng âiãû
n tæì.
c. Hiãûn tæåüng têch phoïng nàng læåüng âiãûn træåìng æïng våïi vuìng kho âiãûn laì vuìng
nàng læåüng âiãûn tæìûp trung vaìo vuìng âiãûn træåìng cuía mäüt khäng gian nhæ caïc baín
ûc tuû âiãûn hoàûc ngæåüc laûi âæa tæì vuìng âoï traí laûi nguäön TÂT.
d. Hiãûn tæåüng têch phoïng nàng læåüng tæì træåìng æïng våïi vuìng kho tæì laì vuìng nàng
læåüng âiãûn tæì têch tæì træåìng vaìo khäng gian nhæ lán cáûn mäüt cuäün dáy coï doìng âiãûn,
hoàûc âæa traíì vuìng âoï tråí laûi nguäön TÂT.
3.
Biãún traûng thaïi âo quaï trçnh :
a. Biãún traûng thaïi cäng suáút P : Mäüt caïch tæû nhiãn coï thãø choün cäng suáút P laìm
biãún traûng thaïi âo quaï trçnh nàng læåüng âiãûn tæì. Nhæ váûy, nãúu coï n vuìng nàng læåüng thç
Træåìng Âaûi Hoüc Baïch Khoa- Khoa Âiãûn - Bäü män Thiãút bë âiãûn
Kỹ thuật điện - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kỹ thuật điện - Người đăng: Ma Ca Rong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Kỹ thuật điện 9 10 515