Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật điện tử

Được đăng lên bởi Trái Ớt
Số trang: 277 trang   |   Lượt xem: 497 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n Lý thuyÕt mach -§o l−êng khoa v« tuyÕn ®iÖn tö

nguyÔn v¨n Th−íc

Kü thuËt ®iÖn tö
(dïng cho chuyªn ngµnh c¬ )

hµ néi 2004

môc lôc
Trang

Ch−¬ng 1:tÝn hiÖu vµ c¸c hÖ thèng ®iÖn tö
1.1 Kh¸i niÖm chung vÒ tÝn hiÖu
1.2 .Mét sè th«ng sè vµ ®Æc tÝnh cña tÝn hiÖu
1.3 .C¸c hÖ thèng ®iÖn tö th«ng dông
1.4 .C¸c d¹ng tÝn hiÖu ®iÒu chÕ
1.5 Ph©n lo¹i sãng v« tuyÕn ®iÖn theo tÇn sè vµ ®Æc ®iÓm cña qóa tr×nh
truyÒn sãng
1.6 S¬ l−îc vÒ läc tÇn sè .
Ch−¬ng2:C¸c linh kiÖn ®iÖn tö th«ng dông
2.1.C¬ së vËt lý cña c¸c linh kiÖn ®iÖn tö
2.2.C¸c tham sè cña linh kiÖn ®iÖn tö
2.3.§iÖn trë
2.4.Tô ®iÖn
2.5.Cuén c¶m
Ch−¬ng 3:C¸c dông cô b¸n dÉn
3.1.C¬ chÕ b¸n dÉn
3.2.MÆt ghÐp n-p
3.3.Diot b¸n dÉn
3.4.Tranzisto l−ìng cùc
3.5. Tranzisto tr−êng
3.6.PhÇn tö nhiÒu mÆt ghÐp n-p
3.7.C¸c dông cô quang ®iÖn b¸n dÉn
3.8.C¸c dông cô hiÓn thÞ
3.9.S¬ l−îc vÒ m¹ch tÝch hîp
Ch−¬ng 4:KhuÕch ®¹i ®iÖn tö
4.1.Ph©n lo¹i, c¸c tham sè vµ ®Æc tÝnh cña khuÕch ®¹i
4.2.S¬ l−îc vÒ håi tiÕp trong m¹ch khuÕch ®¹i
4.3.C¸c chÕ ®é lµm viÖc cña m¹ch khuÕch ®¹i
4.4.CÊp nguån vµ æn ®Þnh chÕ ®é lµm viÖc cña tranzisto
4.5.KhuÕch ®¹i ®iÖn trë
4.6.VÝ dô tÝnh to¸n m¹ch khuÕch ®¹i diÖn trë Emit¬ chung
4.7.Mét sè c¸ch m¾c tranzisto ®Æc biÖt trong khuÕch ®¹i
4.8.KhuÕch ®¹i d¶i réng vµ khuÕch ®¹i xung
4.9.KhuÕch ®¹i ®iÖn trë cã håi tiÕp ©m
4.10 KhuÕch ®¹i ®iÖn trë nhiÒu tÇng
4.11.KhuÕch ®¹i chän läc

5
5
6
9
13
16
19
32
32
35
37
40
43
46
46
48
49
51
59
63
65
67
68
74
74
78
83
84
89
100
103
104
109
110
112

4.12.KhuÕch ®¹i c«ng suÊt
117
Ch−¬ng 5:KhuÕch ®¹i thuËt to¸n vµ øng dôngcña chóng 125
5.1.KhuÕch ®¹i vi sai
125
5.2.KhuÕch ®¹i thuËt to¸n
132
5.3.Mét sè m¹ch tÝnh to¸n vµ ®iÒu khiÓn tuyÕn tÝnh trªn khuÕch ®¹i thuËt
to¸n
139
5.4. Mét sè m¹ch t¹o hµm phi tuyÕn trªn khuÕch ®¹i thuËt to¸n
152
Ch−¬ng 6:T¹o dao ®éng h×nh sin
159
6.1.Kh¸i niÖm chung
159
6.2.T¹o dao ®äng h×nh sin LC ghÐp hç c¶m.
160
6.3. T¹o dao ®äng h×nh sin kiÓu ba ®iÓm
162
6.4. T¹o dao ®éng thach anh
166
6.5.T¹o dao ®éng RC
169
Ch−¬ng 7:Nguyªn lý biÕn ®æi phi tuyÕn
172
7.1.Kh¸i niÖm chung vÒ m¹ch phi tuyÕn
172
7.2.§iÒu biªn
174
7.3.§iÒu tÇn vµ ®iÒu pha
179
7.4.T¸ch sãng biªn ®é
182
7.5.T¸ch sãng pha
183
7.6.T¸ch sãng tÇn sè
185
7.8.BiÕn tÇn
189
7.9.Vong gi÷ pha PLL
190
Ch−¬ng 8: Kü thuËt xung -sè
193
8.1.Kh¸i niÖm chung vÒ tÝn hiÖu xung
193
8.2.C¸c phÇn tö tuyÕn tÝnh dïng trong kü thuËt xung
194
8.3.M¹ch kho¸
198
8.4.M¹ch trig¬
201
8.5 M¹ch ®a hµi ®îi
205
8.6 M¹ch ®a hµi tù dao ®éng
207
8.7 M¹ch dao ®éng bloking
208
8.8.M¹ch...
Häc viÖn kü thuËt qu©n sù
Bé m«n Lý thuyÕt mach -§o lêng khoa v« tuyÕn ®iÖn tö
nguyÔn v¨n Thíc
Kü thuËt ®iÖn tö
(dïng cho chuyªn ngµnh c¬ )
hµ néi 2004
kỹ thuật điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật điện tử - Người đăng: Trái Ớt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
277 Vietnamese
kỹ thuật điện tử 9 10 962