Ktl-icon-tai-lieu

kỹ thuật điện tử

Được đăng lên bởi Quân Đỗ
Số trang: 64 trang   |   Lượt xem: 1452 lần   |   Lượt tải: 2 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
----- oOo -----

BÀI GIẢNG

Kỹ Thuật Điện Tử
(Lưu hành nội bộ)

Ch­¬ng 1: ChÊt b¸n dÉn

CHƯƠNG 1: CHẤT BÁN DẪN
1.1. Sơ lược về lịch sử phát triển của ngh ành Điện tử
Vào năm 1947, tại phòng thí nghiệm của Bell, John Bardeen v à Walter Brattain
đã thành công trong việc phát minh Transistor l ưỡng cực BJT(Bipolar Junction
Transistor). Đây là một bước ngoặt đánh dấu sự bắt đầu của thời đại bán dẫn. Phát
minh này và một chuỗi phát triển của công nghệ vi điện tử đ ã thật sự làm thay đổi
cuốc sống loài người.
1948 Transistor đầu tiên ra đời. Đây là một cuộc Cách mạng của ng ành điện tử.
1950 Mạch điện tử chuyển sang dùng transistor
Hệ máy tính dùng linh kiện bán dẫn dạng rời rạc ra đời (thế hệ II)
1960 Mạch tích hợp ra đời (IC:Intergrated Circuit)
Hệ máy tính dùng IC ra đời(thế hệ III)
1970 Các mạch tích hợp mật độ cao h ơn ra đời (MSI, LSI, VLSI)
MSI: Medium Scale Intergrated Circuit
LSI: Large Scale Intergrated Circuit
VSI:Very Large Scale Intergrated Circuit
1980 đến nay Điện tử được ứng dụng rộng rãi trong các lãnh vực như y tế, điều
khiển tự động, phát thanh, truyền h ình…
1.2. Linh kiện điện tử:
Ta xét hai loại linh kiện cơ bản sau:
 Linh kiện thụ động:
Có các thông số không đổi dưới tác dụng dòng điện: điện trở, tụ, cuộn cảm…
 Linh kiện tích cực:
Có các thông số thay đổi dưới tác dụng dòng điện: Diod, Transistor lưỡng cực
BJT( Bipolar Junction Transistor):…
1.3. Chất bán dẫn:
1.3.1.Chất bán dẫn thuần:
Năng lượng

Vùng dẫn của Si

Vùng cấm

Vùng hoá trị của Si

Hình 1.1. Giản đồ năng lượng của Si

Bài gi¶ng m«n Kü thuËt ®iÖn tö

Ch­¬ng 1: ChÊt b¸n dÉn
Hai chất bán dẫn tiêu biểu là: Silicon(Si) và Ge(Germanium).
Si là chất bán dẫn mà tại nhiệt độ phòng có rất ít e ở vùng dẫn trong mạng tinh
thể. Vì dòng điện tỷ lệ với số lượng e nên dòng điện trong tinh thể rất nhỏ. Ở nhiệt
độ phòng, e ở vùng hoá trị nhảy lên vùng dẫn để lại lỗ trống tại vị trí chứa nó
mang điện tích dương. Hiện tượng này gọi là sự phát sinh điện tử-lỗ trống.
Năng lượng

Si

Vùng dẫn của Si
E
V
Vùng hoá trị của Si

Hình 1.2. Sự di chuyển của điện tử v à lỗ trống trong Si khi có nguồn điện
Nếu đặt nguồn điện như hình vẽ thì e di chuyển về cực dương của nguồn. E ở
vùng hoá trị cũng có thể di chuyển về cực d ương của nguồn nếu nó có đủ năng
lượng để từ mức năng lượng của nó lên mức năng lượng của lỗ trống. Khi e n ày
nhập vào lỗ trống thì nó để lại một lỗ trống ở phía sau. V ì thế làm lỗ trống di
chuyển về cực âm của nguồn...
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA ĐIN T - VIN THÔNG
----- oOo -----
BÀI GING
K Thut Đin T
(Lưu hành ni b)
kỹ thuật điện tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
kỹ thuật điện tử - Người đăng: Quân Đỗ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
64 Vietnamese
kỹ thuật điện tử 9 10 830